L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Subvenció per a entorns escolars lliures de trànsit

Objecte i fi

La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la recuperació de l’espai públic i la millora de la mobilitat als entorns escolars en l’exercici 2022.

Les actuacions prioritzaran la seguretat i el benestar dels xiquets i de les xiquetes, calmant el trànsit per a evitar el col·lapse que es produeix sobretot en les hores punta d’entrada i d’eixida, i reduint els carrils de trànsit rodat, les zones d’aparcament enfront de l’escola i la velocitat de circulació.

Seguidament, es citen, a tall d’exemple, algunes actuacions que per la seua tipologia formarien part d’aquesta línia d’ajudes:

 1. Conversió en zona de vianants o ampliació de voreres en els accessos als centres, eliminació de carrils d’aparcament enfront de les portes d’entrada/eixida.
 1. Millora de l’habitabilitat de l’entorn escolar mitjançant la plantació d’arbratge, la col·locació de mobiliari urbà, la instal·lació de jocs infantils i d’aparcabicis.
 1. Senyalització de camins escolars segurs, reducció de la velocitat, guals, radars, prohibició de circulació i d’estacionament.

Totes aquestes actuacions són les que ja contempla la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana i poden estar incloses en els PMUS.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que reunisquen els requisits previstos en l’OGS de la Diputació de València.

Les actuacions per a millorar els entorns escolars es duran a terme als vials perimetrals de les escoles públiques d’educació infantil i primària (CEIP), col·legis rurals agrupats (CRA) i centres d’educació especial (CEE).

Requisits de les actuacions

Les actuacions que s’executen hauran de complir els següents requisits:

 1. Es realitzaran en terrenys de titularitat pública i en sòl qualificat com a urbà.
 2. En compliment de l’article 31.4 de la LGS, la inversió subvencionada no podrà ser demolida ni total ni parcialment almenys en els pròxims 5 anys des de la seua finalització i haurà d’existir un acord de l’entitat beneficiària per al seu manteniment en condicions idònies d’ús i aprofitament.

Les sol·licituds podran ser desestimades quan les propostes d’actuació no s’ajusten als requisits anteriorment enunciats o a l’objecte i fi de la subvenció.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Segons l’alumnat matriculat al centre educatiu en el curs 2021-2022:
 • Més de 400 alumnes: 3 punts.
 • Entre 200 i 400 alumnes: 2 punts.
 • Menys de 200 alumnes: 1 punt.
 1. Es valorarà fins a un màxim de 2 punts a l’entitat sol·licitant que dispose d’un PMUS aprovat pel ple municipal conforme al que s’estableix en la Llei 6/2011 i segons el nombre d’habitants:
 • Municipis de fins a 20.000 habitants: 2 punts.
 • Municipis amb més de 20.000 habitants: 1 punt.
 1. Es valorarà amb 1 punt a l’entitat sol·licitant amb l’actuació proposada inclosa específicament en el PMUS aprovat pel ple municipal.

En el capítol II de la Llei 6/2011 s’inclouen les campanyes d’impuls de mitjans de transport no motoritzats, la intermodalitat i la connectivitat. En conseqüència, s’incorporen aquests aspectes a la baremació de les sol·licituds:

 1. Es valorarà amb 1 punt a l’entitat sol·licitant que haja realitzat, en els anys 2021 o 2022, una campanya divulgativa, formativa o comunicativa sobre la promoció de mitjans de transport no motoritzats per als desplaçaments de la població escolar.
 1. Es valorarà amb 1 punt la proposta que contemple la intermodalitat, dins de l’àmbit geogràfic d’actuació, amb almenys una parada de transport públic en funcionament a una distància no superior a 500 metres.
 1. Es valorarà amb 2 punts la proposta que contemple la connectivitat amb una zona per als vianants o un carril bici ja existent.

En cas d’empat entre dos o més sol·licituds, els criteris de desempat són:

 • Tindrà preferència la sol·licitud amb major població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

La subvenció finançarà fins a un 100% del cost total de l’activitat amb un límit quantitatiu de 35.000€.

Cada municipi podrà presentar com a màxim una proposta referida a una inversió en un entorn escolar.

En el cas que l’actuació sol·licitada superara aquest import, l’entitat beneficiària assumirà els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que li corresponga.

En cas que siga preceptiu la redacció d’un projecte per al desenvolupament de les actuacions, haurà de ser supervisat per professionals competents en la matèria. Els honoraris per la redacció del projecte, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut de les actuacions, així com la supervisió o el seu visat col·legial, podran estar inclosos en la present ajuda.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.9).
 1. Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions és conforme a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 3).
 1. Certificació acreditativa de titularitat i disponibilitat dels terrenys (Annex 5).
 1. Documentació tècnica de l’actuació que haurà de tindre un màxim de 10 pàgines i incloure com a mínim:
 1. Breu descripció de l’àrea on es desenvoluparà l’actuació.
 2. Objectius principals de l’actuació.
 3. Plànol del traçat en planta de la via.
 4. Indicar, amb plànols, si la proposta d’actuació està contemplada en el PMUS aprovat per a la valoració del criteri de baremació 3.
 5. Indicar, amb plànols, si hi ha intermodalitat amb estacions de transport públic en funcionament per a la valoració del criteri de baremació 5.
 6. Indicar, amb plànols, la connectivitat de la proposta d’actuació amb una zona per als vianants o un carril bici ja existent per a la valoració del criteri de baremació 6.
 7. Fulla resum de pressupost de l’obra que detalle els imports per capítols, el Pressupost d’Execució Material, el 13% de Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial, el Pressupost d’Execució per Contracte i el Pressupost de Licitació.
 8. Termini d’execució de les actuacions proposades.
 1. Certificació administrativa que acredite el nombre d’alumnes matriculats al centre escolar en el curs 2021-2022.
 2. Certificat de Secretaria que acredite l’aprovació del PMUS pel ple municipal.
 1. Certificat de Secretaria que acredite la realització d’una campanya de promoció de mitjans de transport no motoritzats per als desplaçaments escolars per a la valoració del criteri de baremació 4 (Annex 6).
 1. Compromís d’aportació econòmica en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins arribar al 100% del cost total de l’actuació.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 12 mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria REACCIONA i, addicionalment, per a aquesta línia de subvenció s’aportarà:

 1. Certificat de l’acord municipal en el qual s’adopten els següents compromisos:
 1. Destinar els béns al fi concret pel qual es va concedir la subvenció per un període no inferior a 5 anys, comptats des de l’acta de recepció d’obres, per la qual cosa la instal·lació subvencionada no podrà ser demolida ni total ni parcialment.
 2. Mantindre les instal·lacions en condicions idònies d’ús i aprofitament públic durant el mateix període de temps.

El termini d’execució serà el mateix que el de justificació.

Publicitat

La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.