Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 10 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Línies de subvenció

Subvenció per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la certificació energètica d’edificis municipals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats

Subvenció per a la redacció de projectes de vies de ciclovianants. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a la implantació dels Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a la gestió i conservació d’espais naturals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals. A municipis.

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la implantació del programa 50/50 en les escoles públiques. A municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal.

Sol·licituds, terminis i requisits

La mera presentació de la sol·licitud de cada subvenció suposa l’acceptació de les bases que la regeixen i el compromís de l’entitat sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que es desprenen d’aquestes.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica “Carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent d’emplenar el formulari i adjuntant la resta de la documentació exigida en la present convocatòria.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no tramiten la seua sol·licitud en termini quedaran fora de la present convocatòria.

Cada entitat presentarà una única sol·licitud amb les següents certificacions genèriques:

  1. Certificat, emés per Secretaria, en el qual es farà constar l’adopció de l’acord per l’òrgan competent, l’actuació o actuacions que es desitja/gen realitzar i l’import sol·licitat per a cadascuna d’elles (Annex 1).
  2. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions, per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta convocatòria (Annex 2).

    Com estableix l’article 6 apartat 5 de l’OGS de la Diputació de València, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtinga directament l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions mitjançant certificats telemàtics. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d’aportar una certificació. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment. En eixe cas, haurà d’aportar amb la sol·licitud les certificacions esmentades.

  3. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la petició i/o concessió o no d’altres ajudes per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta convocatòria. El total d’aportacions, en cap cas, podrà ser superior al total de la despesa (Annex 3).

A més, es presentaran els certificats i documents específics que cada línia de subvenció establisca.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria, l’òrgan instructor requerirà a l’interessat perquè l’esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies.

Si el sol·licitant no l’esmena, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud.

El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar en el moment que es requerisca totes les autoritzacions i els permisos necessaris per a la realització dels treballs.

El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit en cada línia.