L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Línies de subvenció

Subvenció per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats

Subvenció per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a la implantació de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la redacció de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a entorns escolars lliures de trànsit. A municipis.

Subvenció per a la gestió i conservació d’espais naturals. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i mancomunitats.

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i mancomunitats.

Subvenció per a la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals. A municipis.

Subvenció per a la implantació del programa 50/50 en les escoles públiques. A municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal.

Sol·licituds, terminis i requisits

El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

La mera presentació de la sol·licitud de cada subvenció suposa l’acceptació de les bases que la regeixen i el compromís de l’entitat sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que es desprenen d’aquestes.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica “Carpeta Ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent de completar el formulari i adjuntant la resta de la documentació exigida en la present convocatòria.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no tramiten la seua sol·licitud en termini quedaran fora de la present convocatòria.

Cada entitat presentarà una única sol·licitud amb les següents certificacions genèriques:

 1. Certificat, emés per Secretaria, en el qual es farà constar l’adopció de l’acord de sol·licitud de la subvenció per l’òrgan municipal competent, que inclourà l’actuació o actuacions a realitzar i l’import sol·licitat per a cadascuna d’elles, així com el compromís municipal de complir les obligacions establides per als beneficiaris en la present convocatòria i en la normativa general de subvencions (Annex 1).
 1. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari i d’ajudes concurrents, establides en l’article 13.2 i 3 de la LGS, per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta convocatòria (Annex 2).

Segons l’article 6 apartat 5 de l’OGS de la Diputació de València, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtinga directament l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la LGS mitjançant certificats telemàtics. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d’aportar una certificació. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment. En aquest cas, haurà d’aportar amb la sol·licitud les certificacions esmentades.

A més, es presentaran els certificats i documents específics que cada línia de subvenció establisca.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria, l’òrgan instructor requerirà a l’interessat perquè l’esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies. Si el sol·licitant no l’esmena, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud. El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar en el moment que es requerisca totes les autoritzacions i els permisos necessaris per a la realització dels treballs.

Publicitat

El beneficiari haurà de complir amb el que es disposa en els articles 3, 7 i concordants de la Llei 11/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i de Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Les entitats beneficiàries tindran al seu càrrec la publicitat de les actuacions, que haurà d’incloure cadascun dels següents punts:

 1. Anunci al web municipal i en les xarxes socials municipals sobre les actuacions a executar.

Aquest anunci haurà de romandre al web municipal des de la concessió de la subvenció fins a l’aprovació de la seua justificació i repetir-se en les xarxes socials municipals almenys tres vegades, és a dir, una a la concessió, una altra durant l’execució dels treballs i una altra a la seua finalització, havent d’aportar un mínim de tres captures de pantalla que ho demostren.

Una vegada concedides les subvencions, l’Àrea de Medi Ambient facilitarà a les entitats beneficiàries un model d’anunci.

 1. Vídeo, de duració màxima de 2 minuts i en format horitzontal, que explique la finalitat de les actuacions, el pressupost total i l’import subvencionat per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. En el cas de la realització d’obres, es presentarà a més l’estat inicial, les fases d’execució i l’estat final.

El vídeo, que s’entregarà junt amb la documentació justificativa, haurà de publicar-se al web municipal, com a mínim durant 3 mesos, i en el cas d’obres, des de la recepció de l’actuació fins a la finalització del període de garantia. També haurà de publicar-se en les xarxes socials.

Justificació

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb el que s’estableix en els articles 28, 29 i 30 de l’OGS de la Diputació de València.

Amb caràcter general per a totes les línies de subvenció d’aquesta convocatòria, i en aplicació del que es preveu en l’article 28.2 de l’OGS, s’estableix que la justificació es realitzarà mitjançant la modalitat de compte justificatiu simplificat, atés que totes les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes són administracions públiques. No obstant això, els justificants de despesa quedaran a la disposició de la Diputació de València per al seu examen, si ho considerara adient, i podran ser requerits als beneficiaris.

El compte justificatiu simplificat a presentar per a cadascuna de les línies de subvenció que s’inclouen en aquesta convocatòria contindrà:

 1. Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia-Presidència de la corporació, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades, pressupostos definitius i els resultats obtinguts. Incorporarà, a més, els documents tècnics i/o jurídics que en ella se citen, com poden ser:
 1. Acta de recepció i conformitat dels treballs executats o dels documents subvencionats, signada pel/la tècnic/a municipal competent i la presidència de l’entitat beneficiària.
 2. En el cas d’execució d’obres, documentació final d’obres, que haurà d’incloure plànols definitius i certificació final d’obres realitzades, signats per la direcció facultativa, en la qual conste que les obres i actuacions s’han ajustat al projecte i les seues modificacions, si hagueren existit, i que s’entreguen a l’entitat beneficiària en perfecte estat d’acabat i funcionament per a l’objecte per al qual es van dissenyar i van executar.
 1. Relació classificada de les despeses i/o inversions, amb identificació del creditor i del document, el seu import, concepte facturat, data d’emissió i, en el seu cas, data de pagament, certificada per l’òrgan que tinga encomanada la funció interventora de l’entitat que, a més, contindrà la indicació del procediment de contractació utilitzat en cada cas, i que el mateix compleix amb la normativa reguladora de la contractació pública local (Annex 8).

Quan s’hagueren subvencionat actuacions amb un pressupost total superior a l’import concedit, s’haurà de justificar la despesa total de l’actuació.

 1. Certificat d’ajudes concurrents, en el qual es faça constar el detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada en cada cas, amb indicació de l’import i la seua procedència (Annex 9).
 1. Certificat de Secretaria amb el compliment dels requisits de publicitat exigits en l’apartat genèric 12 de la present convocatòria.
 1. Certificats d’estar al corrent en obligacions tributàries enfront de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i enfront de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en cas d’haver denegat expressament el consentiment perquè la Diputació obtinga aquesta informació.
 1. Còpia del document la redacció del qual es subvenciona en la línia 4.8.
 1. Per a totes les línies de subvenció, vídeo publicitari de màxim 2 minuts de duració, en el qual s’explique la finalitat de les actuacions, el pressupost total i l’import subvencionat per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València i en el cas de la realització d’obres, es presentarà a més l’estat inicial, les fases d’execució i l’estat final.

A l’efecte de considerar completament justificada la subvenció de què es tracte, es presentaran, a més, els documents específics que cada línia de subvenció establisca, si és el cas.