L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 9 línies de subvenció, dins de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió forestal i la prevenció d’incendis; la millora del cicle integral de l’aigua; la reducció i la separació de residus; la mobilitat activa; la gestió i la conservació dels espais naturals; l’autoconsum energètic; uns entorns escolars més saludables; i l’educació ambiental.

Sol·licituds, terminis i requisits

El termini de presentació de sol·licituds serà de 40 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), excepte en la línia 4.9, Implantació del Programa 50/50, que serà de 20 dies hàbils.

La mera presentació de la sol·licitud de cada subvenció suposa l’acceptació de les bases que la regeixen i el compromís de l’entitat sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que es desprenen d’aquestes.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica “Carpeta Ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent de completar el formulari i adjuntant la resta de la documentació exigida en la present convocatòria.

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no tramiten la seua sol·licitud en termini quedaran fora de la present convocatòria.

Cada entitat presentarà una única sol·licitud amb les següents certificacions genèriques:

 1. Certificat, emés per Secretaria, en el qual es farà constar l’adopció de l’acord de sol·licitud de la subvenció per l’òrgan municipal competent, que inclourà l’actuació o actuacions a realitzar i l’import sol·licitat per a cadascuna d’elles, així com el compromís municipal de complir les obligacions establides per als beneficiaris en la present convocatòria i en la normativa general de subvencions (Annex 1).
 1. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari i d’ajudes concurrents, establides en l’article 13.2 i 3 de la LGS, per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta convocatòria (Annex 2).
 1. En el cas de sol·licituds de subvencions per a béns inventariables, certificat d’inversions reals (Annex 3).

Segons l’article 6 apartat 5 de l’OGS de la Diputació de València, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtinga directament l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la LGS mitjançant certificats telemàtics. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d’aportar una certificació. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment. En aquest cas, haurà d’aportar amb la sol·licitud les certificacions esmentades.

A més, la presentació de la sol·licitud de subvenció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables (inversions reals), implicarà el compromís per part de l’entitat local de mantindre el destí d’aquests béns amb el fi concret pel qual es concedisca la subvenció durant els següents períodes (article 31.4 de la LGS):

 • En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, 5 anys.
 • En el cas de la resta de béns, 2 anys. 

També es presentaran els certificats i documents específics que cada línia de subvenció establisca.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria, l’òrgan instructor requerirà a l’interessat perquè l’esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies. Si el sol·licitant no l’esmena, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud.

El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar en el moment que es requerisca totes les autoritzacions i els permisos necessaris per a la realització dels treballs.

Publicitat

El beneficiari haurà de complir amb el que es disposa en els articles 3, 7 i concordants de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i de Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Les entitats beneficiàries tindran al seu càrrec la publicitat de les actuacions, que haurà d’incloure cadascun dels següents punts:

 1. Anunci al web municipal i en les xarxes socials municipals sobre les actuacions a executar.

Aquest anunci haurà de romandre al web municipal des de la concessió de la subvenció fins a l’aprovació de la seua justificació i repetir-se en les xarxes socials municipals almenys tres vegades, és a dir, una a la concessió, una altra durant l’execució dels treballs i una altra a la seua finalització, havent d’aportar un mínim de tres captures de pantalla que ho demostren.

Una vegada concedides les subvencions, l’àrea de Medi Ambient facilitarà a les entitats beneficiàries un model d’anunci (que es poden descarregar al web https://reaccionapelclima.dival.es).

 1. Vídeo, de duració màxima de 2 minuts i en format horitzontal, que explique la finalitat de les actuacions, el pressupost total i l’import subvencionat per l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. En el cas de la realització d’obres, es presentarà a més l’estat inicial, les fases d’execució i l’estat final.

El vídeo, que s’entregarà junt amb la documentació justificativa, haurà de publicar-se al web municipal, com a mínim durant 3 mesos, i en el cas d’obres, des de la recepció de l’actuació fins a la finalització del període de garantia. També haurà de publicar-se en les xarxes socials. La justificació de la realització i difusió del vídeo es realitzarà incloent l’enllaç en el certificat de Secretaria sobre el compliment dels requisits de publicitat.

Justificació

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb el que s’estableix en els articles 28, 29 i 30 de l’OGS de la Diputació de València.

Amb caràcter general per a totes les línies de subvenció d’aquesta convocatòria, i en aplicació del que es preveu en l’article 28.2 de l’OGS, s’estableix que la justificació es realitzarà mitjançant la modalitat de compte justificatiu simplificat, atés que totes les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes són administracions públiques. No obstant això, els justificants de despesa quedaran a la disposició de la Diputació de València per al seu examen, si ho considerara adient, i podran ser requerits als beneficiaris.

El compte justificatiu simplificat a presentar per a cadascuna de les línies de subvenció que s’inclouen en aquesta convocatòria contindrà:

 • Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia-Presidència de la corporació, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades, pressupostos definitius i els resultats obtinguts. Incorporarà, a més, els documents tècnics i/o jurídics que en ella se citen, com poden ser:
 1. Acta de recepció i conformitat dels treballs executats o dels documents subvencionats, signada pel/la tècnic/a municipal competent.
 2. En el cas d’execució d’obres, documentació final d’obres, que haurà d’incloure plànols definitius i certificació final d’obres realitzades, signats per la direcció facultativa, en la qual conste que les obres i actuacions s’han ajustat al projecte i les seues modificacions, si hagueren existit, i que s’entreguen a l’entitat beneficiària en perfecte estat d’acabat i funcionament per a l’objecte per al qual es van dissenyar i van executar.
 • Relació classificada de les despeses i/o inversions, amb identificació del creditor i del document, el seu import, concepte facturat, data d’emissió i, en el seu cas, data de pagament, certificada per l’òrgan que tinga encomanada la funció interventora de l’entitat que, a més, contindrà la indicació del procediment de contractació utilitzat en cada cas, i que el mateix compleix amb la normativa reguladora de la contractació pública local (Annex 10).

Quan s’hagueren subvencionat actuacions amb un pressupost total superior a l’import concedit, s’haurà de justificar la despesa total de l’actuació.

 • Certificat d’ajudes concurrents, en el qual es faça constar el detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada en cada cas, amb indicació de l’import i la seua procedència (Annex 11).
 • Certificat de Secretaria amb el compliment dels requisits de publicitat exigits en l’apartat genèric 13 de la present convocatòria, incloent-hi l’enllaç del vídeo.
 • Certificats d’estar al corrent en obligacions tributàries enfront de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i enfront de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en cas d’haver denegat expressament el consentiment perquè la Diputació obtinga aquesta informació.

A l’efecte de considerar completament justificada la subvenció de què es tracte, es presentaran, a més, els documents específics que cada línia de subvenció establisca, si és el cas.

Per als supòsits previstos en el punt 10 d’aquesta convocatòria, relatiu a la subcontractació, quan l’activitat concertada amb tercers excedisca del 20% de l’import de la subvenció i aquest import siga superior a 60.000€, s’haurà d’aportar el certificat de la Secretaria de l’entitat beneficiària que acredite el compliment de l’article 29.3 LGS (Annex Subcontractació).