L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Subvenció per a la redacció de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural

Objecte i fi

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la redacció de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural durant l’exercici 2022.

El seu fi és promoure l’adequació de camins d’interés natural per a impulsar una mobilitat quotidiana activa i eficient, és a dir, la mobilitat en bicicleta o a peu.

Les vies de ciclovianants connecten tant a les persones entre sí com les persones amb la natura perquè la coneguen i la valoren. La diferència amb altres vies de transport és tant la seua autonomia i la seua condició de reservades a desplaçaments no motoritzats, com el respecte i la integració amb l’entorn, actuant com a elements de protecció i conservació del patrimoni associat. Normalment es recolzen sobre infraestructures ja existents, però en desús com és el cas d’antics traçats de ferrocarril, camins històrics, antigues vies pecuàries, sendes o camins en entorns riberencs i en àmbits de domini públic.

En general, la seua filosofia no és construir en la natura sinó aprofitar allò ja construït per a recuperar la connexió amb la natura. Les formes que poden adoptar varien en cada cas adaptant-se al lloc i potenciant la seua identitat. Les vies de ciclovianants es caracteritzen a més per buscar tant l’accessibilitat universal com la continuïtat, facilitat i seguretat en tot el seu recorregut, afavorint l’autonomia i integració per a totes les persones usuàries de qualsevol capacitat física.

Requisits 

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, les agrupacions de municipis i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits previstos en l’OGS de la Diputació de València i el següent:

 • En el cas d’una proposta supramunicipal, els municipis participants hauran de signar un conveni administratiu on es designarà al municipi que serà l’intermediari amb la Diputació, a qui se li transferirà l’import de la subvenció.

Requisits dels projectes

Les vies de ciclovianants d’interés natural que s’executen a partir de la redacció dels projectes objecte d’aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits:

 1. Evitar al màxim que es vegen afectats els espais protegits i/o regulats per figures de gestió. Igualment, s’evitarà l’afecció de formacions geològiques i vegetals d’interés, i les zones ambientalment sensibles i d’especial importància per al manteniment de la biodiversitat i els processos ecològics (àrees d’interés connector, àrees d’interés florístic i faunístic, hàbitats amenaçats o fràgils, etc.).
 1. Maximitzar l’aprofitament de camins existents. Mantindre i, en el seu cas, recuperar i restaurar antics camins, sendes o recorreguts de titularitat pública, amb marcat significat natural, històric o cultural. Els projectes han d’aprofitar, sempre que siga viable, aquells camins ja existents per a evitar l’obertura de nous i la pertorbació d’hàbitats fins ara no transitats. Per tant, una actuació també pot estar formada per nous trams discontinus que connecten amb trams ja existents.
 1. Maximitzar l’adaptació a les característiques geomorfològiques del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del relleu i l’alteració edàfica amb moviments de terres, grans talussos i desmunts que pogueren provocar un augment del risc d’erosió i/o dels riscos geològics.
 1. Aconseguir la màxima integració i coherència amb l’entorn. En els rius i barrancs es fomentarà la plantació de vegetació de ribera, mentre que en les zones forestals es fomentarà la de bosc mediterrani.

En els projectes prop de rius i barrancs es minimitzaran les afeccions a llits, els impactes del règim hídric i els creuaments (guals, etc) oferint el màxim respecte pel cicle de l’aigua i la seua dinàmica natural.

 1. Protegir el cel nocturn i la natura. En cas de necessitar-ho, s’empraran lluminàries que projecten la llum càlida al sòl (PC-Ambre 1800°K o 2200°K) amb una iluminància mitjana (Em) de 5 lux.

Les propostes realitzades podran ser desestimades si no s’ajusten als requisits anteriorment enunciats per no complir l’objecte de la subvenció.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Connectivitat: 2 punts.

Per a obtindre la puntuació caldrà acreditar mitjançant plànols i una justificació en la documentació tècnica que l’actuació connecta o forma part d’una via ciclista existent i que, per tant, contribueix a la creació d’una xarxa o sistema interconnectat de vies ciclistes. Així, no representa una actuació aïllada o inconnexa sinó que contribueix a augmentar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes.

Si no forma part d’una xarxa es valorarà amb 0 punts.

 1. Municipis beneficiats: màxim 3 punts.

Es considera que una actuació beneficia un municipi quan s’executa en el terme municipal corresponent i, per tant, transcorre pel seu territori. Només es valorarà aquest criteri amb l’aportació de plànols en la documentació tècnica que mostre el recorregut de la via projectada i la delimitació del municipi o municipis on es pretén realitzar.

Es valorarà amb 1 punt per cada municipi beneficiat en la nova proposta fins a un màxim de 3. S’entén que puntua exclusivament el tram de via a realitzar en cas de formar part d’un recorregut més ampli.

 1. Intermodalitat: 1 punt.

La via de ciclovianants objecte de redacció que connecte amb estacions de transport públic en funcionament obtindrà 1 punt. Per a la seua justificació s’aportarà un plànol en la documentació tècnica.

 1. Si el recorregut proposat en la sol·licitud forma part total o parcialment d’un PMUS aprovat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat: 1 punt.
 1. Si el municipi està adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori: 1 punt.
 1. No haver sigut beneficiari en la convocatòria de 2020 o de 2021: 2 punts.

Les sol·licituds de municipis i d’agrupacions de municipis ja beneficiades en anteriors convocatòries obtindran 0 punts en aquest apartat.

En cas d’empat entre dos o més sol·licituds, els criteris de desempat són:

 • Tindrà preferència la sol·licitud amb major població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables la redacció del projecte d’execució d’una via de ciclovianants, redactat amb posterioritat a l’1 de gener de 2022. Així mateix, serà abonable l’import del visat del projecte.

La subvenció finançarà fins a un 100% del cost total de l’activitat, amb els següents límits:

 • Redacció de projecte per a un municipi: 4.000€ (IVA inclòs).
 • Redacció de projecte per a dos municipis: 8.000€ (IVA inclòs).
 • Redacció de projecte per a tres o més municipis: 15.000€ (IVA inclòs).

En cas que l’actuació sol·licitada superara aquest import, l’entitat o les entitats beneficiàries assumiran els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que els corresponga.

El contingut del projecte s’ajustarà a l’article 233 de la Llei 9/2017 i a la Instrucció per a la redacció de documentació tècnica d’actuacions a incloure en els plans provincials de la Diputació de València (BOP núm. 88, de 10 de maig de 2022).

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.8).
 1. Memòria tècnica de l’actuació, que haurà de tindre un màxim de 20 pàgines i incloure com a mínim:
 1. Descripció del territori on es desenvoluparà la futura actuació.
 2. Objectius principals de l’actuació.
 3. Proposta del traçat amb un plànol.
 4. Justificació que el projecte pretén protegir i apropar el patrimoni natural.
 5. Justificació que el projecte s’emmarca en una estratègia d’àmbit regional.
 6. Indicar, amb l’aportació de plànols, si la proposta dona continuïtat a la xarxa interurbana, completa itineraris existents o contribueix a la creació d’una xarxa per a la valoració del criteri de baremació 1.
 7. Indicar, amb plànols, si l’actuació proposada connecta directament o completa un itinerari existent entre 2, 3 o més termes municipals per a la valoració del criteri de baremació 2.
 8. Indicar si hi ha intermodalitat amb estacions de transport públic en funcionament per a la valoració del criteri de baremació 3.
 9. Pressupost de redacció del projecte i estimació del pressupost de l’obra proposada.
 1. Certificat de Secretaria que acredite que el recorregut proposat en la sol·licitud forma part total o parcialment d’un PMUS aprovat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
 1. En el cas de les agrupacions de municipis, caldrà presentar el conveni administratiu on es designe el municipi intermediari.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 6 mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria REACCIONA.

El termini d’execució serà el mateix que el de justificació.

Publicitat

La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.