L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, una convocatòria única que regula la concessió de fins a 8 línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a la implantació d’actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.

Subvenció per a la redacció de projectes de vies ciclopeatonals

Objecte, fi i modalitat de subvenció

La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la redacció de projectes de vies ciclopeatonals d’interés natural. Aquesta subvenció forma part de l’estratègia Reacciona per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic en els municipis valencians.

La seua finalitat és promoure l’adequació de camins d’interés natural, paisatgístic o cultural per a impulsar una mobilitat quotidiana no motoritzada, més enllà de la recreativa i la puntual, activa i eficient energèticament, és a dir, la mobilitat en bicicleta o a peu.

Les vies ciclopeatonals connecten tant a les persones entre sí com a les persones amb la natura perquè la coneguen i l’estimen. La diferència amb altres vies de transport és tant la seua autonomia i la seua condició de reservades a desplaçaments no motoritzats, com el respecte i la integració amb el seu entorn, actuant com a elements de protecció i conservació del patrimoni associat. Normalment es recolzen sobre infraestructures ja existents, però en desús com és el cas d’antics traçats de ferrocarril, camins històrics, antigues vies pecuàries, sendes o camins en entorns riberencs i en àmbits de domini públic…

En general, la seua filosofia no és construir en la natura sinó aprofitar el ja construït per a recuperar la connexió amb la natura. Les formes que poden adoptar varien en cada cas adaptant-se al lloc i potenciant la seua identitat. Les vies ciclopeatonals es caracteritzen a més per buscar tant l’accessibilitat universal com la continuïtat, facilitat i seguretat en tot el seu recorregut, afavorint l’autonomia i integració per a tots els usuaris de qualsevol capacitat física.

 

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les agrupacions de municipis i les mancomunitats de la província de València, excepte les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, que reunisquen els requisits prevists en l’Ordenança General de Subvencions (d’ara endavant OGS) de la Diputació de València i el següent:

 1. En el cas d’una proposta supramunicipal, els municipis participants hauran de signar un conveni administratiu on es designarà al municipi que serà l’intermediari amb la Diputació, a qui se li transferirà l’import de la subvenció.

Les vies ciclopeatonals d’interés natural que s’executen a partir de la redacció dels projectes objecte d’aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits:

 1. Evitar al màxim l’afecció als espais protegits i/o regulats per figures de gestió. Igualment, s’evitarà l’afecció de formacions geològiques i vegetals d’interés, i les zones ambientalment sensibles i d’especial importància per al manteniment de la biodiversitat i els processos ecològics (àrees d’interés connector, àrees d’interés florístic i faunístic, hàbitats amenaçats o fràgils, etc.).
 2. Maximitzar l’aprofitament de camins existents. Mantindre i, en el seu cas, recuperar i restaurar antics camins, sendes o recorreguts de titularitat pública, amb marcada significació natural, històrica o cultural. Els projectes han d’aprofitar, sempre que siga viable, aquells camins ja existents per a evitar l’obertura de nous i la pertorbació d’hàbitats fins ara no freqüentats. Per tant, una actuació també pot estar formada per nous trams discontinus que connecten amb trams ja existents.
 3. Maximitzar l’adaptació a les característiques geomorfològiques del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del relleu i l’alteració edàfica amb moviments de terres, grans talussos i desmunts que pogueren comportar un augment del risc d’erosió i/o dels riscos geològics.
 4. Aconseguir la màxima integració i coherència amb l’entorn. Als rius i barrancs es fomentarà la plantació de vegetació de ribera, mentre que a les zones forestals es fomentarà la vegetació de bosc mediterrani.
  En els projectes prop de rius i barrancs es minimitzaran les afeccions a la llera, els impactes del règim hídric i els creuaments (guals, etc.) oferint el màxim respecte pel cicle de l’aigua i la seua dinàmica natural.
 5. Protegir el cel nocturn i la natura. En cas de necessitar-ho, s’empraran lluminàries que projecten la llum càlida al terra (PC-Ambre 1800°K o 2200°K) amb una il·luminància mitjana (Em) de 5 lux.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Connectivitat: 2 punts.

  Per a obtindre la puntuació caldrà acreditar mitjançant plànols i una justificació en la memòria tècnica que l’actuació connecta o forma part d’una via ciclista existent i que, per tant, contribueix a la creació d’una xarxa o sistema interconnectat de vies ciclistes. Així, no esdevé una actuació aïllada o inconnexa sinó que contribueix a augmentar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes.

 2. Actuacions que beneficien a tres o més municipis: 3 punts.

  Es considera que una actuació beneficia un municipi quan s’executa en el terme municipal corresponent i, per tant, transcorre pel territori del municipi. Només es valorarà aquest criteri amb l’aportació de plànols generals i una justificació explicativa del recorregut de la via ciclista en la memòria tècnica de l’actuació.

 3. Compliment de la memòria tècnica de l’actuació presentada dels requisits definits en l’apartat 4. Es valorarà amb 1 punt per cada criteri, amb un màxim de 5 punts.

En cas d’empat entre dos o més sol·licituds, els criteris de desempat són:

 • Tindrà preferència la sol·licitud amb major població.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables la redacció del projecte d’execució d’una via ciclopeatonal, redactat amb posterioritat a l’1 de gener de 2020.

La subvenció finançarà fins a un 85% del cost total de l’activitat, amb els següents límits:

 • Redacció de projecte per a un municipi: 4.000 € (IVA inclòs).
 • Redacció de projecte per a dos municipis: 8.000 € (IVA inclòs).
 • Redacció de projecte per a tres o més municipis: 20.000 € (IVA inclòs).

En el cas que l’actuació sol·licitada superara aquest import, l’entitat o les entitats beneficiàries assumiran, a més del 15% de l’actuació, els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que els corresponga.

El projecte haurà de contindre, com a mínim, els apartats següents:

 • Memòria: antecedents, objecte i emplaçament; descripció de l’actuació; justificació de la solució adoptada; termini d’execució; afeccions a infraestructures o serveis existents, i titularitat del sòl afectat.
 • Plànols: de situació/emplaçament; de planta de la proposta a escala 1:5000; traçat de l’actuació en format .dgn i seccions tipus.
 • Pressupost: quadre de preus unitaris, quadre de preus descompostos, estat d’amidaments, pressupost d’execució material (PEM), pressupost de licitació (IVA exclòs) i pressupost de licitació (IVA inclòs).
 • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició.
 • Estudi de seguretat i salut.
 • Estudi geotècnic, en funció de la naturalesa de l’obra.

​​

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no tramiten la seua sol·licitud en termini quedaran fora de la present convocatòria.

La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de les bases que la regeixen i el compromís de les entitats sol·licitants de complir amb les obligacions i deures que es desprenen d’aquestes.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica “carpeta ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent d’emplenar el formulari i adjuntant la resta de la documentació exigida en la present convocatòria.

Cada sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

 1. Certificat, emés per secretaria de cadascun dels ajuntaments que participen, en el qual es farà constar l’adopció de l’acord per l’òrgan competent, l’actuació coordinada que es pretén realitzar i l’import sol·licitat (Annex 1).
 2. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions. En el cas de les agrupacions de municipis, declaració responsable de cadascun dels muncipis integrants de l’agrupació (Annex 2).
  Tal com s’estableix en l’article 6 apartat 5 de l’OGS de la Diputació de València, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtinga directament l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions mitjançant certificats telemàtics. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d’aportar una certificació. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, i si ho fa, haurà d’aportar, amb la sol·licitud, les esmentades certificacions.
 3. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la petició i/o concessió o no d’altres ajudes. El total d’aportacions, en cap cas, podrà ser superior al total de la despesa (Annex 3).
 4. Compromís d’aportació econòmica en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins al 100% del cost total de l’actuació.
 5. Memòria tècnica de l’actuació, que haurà de tindre un màxim de 20 pàgines i incloure com a mínim:
  1. Descripció del territori on es desenvoluparà la futura actuació.
  2. Objectius principals de l’actuació.
  3. Proposta del traçat junt amb un plànol.
  4. Justificació que el projecte pretén protegir i apropar el patrimoni natural.
  5. Justificació que el projecte s’emmarca en una estratègia d’àmbit regional.
  6. Indicar, amb l’aportació de plànols, si la proposta dóna continuïtat a la xarxa interurbana, completa itineraris existents o contribueix a la creació d’una xarxa per a la valoració del criteri de baremació 1.
  7. Indicar, junt amb plànols, si l’actuació proposada connecta directament o completa un itinerari existent entre 2, 3 o més termes municipals per a la valoració del criteri de baremació 2.
  8. Indicar si hi ha intermodalitat amb estacions de transport públic.
 6. En el cas de les agrupacions de municipis, caldrà presentar el conveni administratiu on es designe el municipi intermediari.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria, l’òrgan instructor requerirà als interessats perquè els esmenen en el termini màxim i improrrogable de 10 dies. Si els sol·licitants no els esmenen, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud.

 

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 6 mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb els articles 28, 29 i 30 de l’OGS de la Diputació de València. Per a la justificació s’haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Memòria de l’actuació subvencionada que incloga:
  • Acta de lliurament del projecte signada per secretaria i alcaldia del/s municipi/s beneficiari/s.
  • Justificació de la publicitat de la subvenció en la redacció del projecte.
 2. Relació de despeses i inversions degudament emplenada i certificada (Annex 4).
 3. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la qual es fa referència en el paràgraf anterior per import de la despesa total de l’actuació i la documentació acreditativa del pagament.
 4. Si és el cas, un detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

En cas que s’hagen subvencionat actuacions amb pressupost total superior a l’import concedit, s’haurà de justificar la despesa total de l’actuació.

​​

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota informació, documentació i publicitat pròpia que la redacció del projecte ha sigut subvencionat per la Diputació de València, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.