L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, una convocatòria única que regula la concessió de fins a 8 línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a la implantació d’actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.

Subvenció per a millorar el cicle integral de l’aigua

Objecte, fi i modalitat de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a millorar el cicle integral de l’aigua en l’exercici 2020.

La convocatòria contempla les actuacions següents:

I. Obres i instal·lacions per a nova implantació, millora o renovació de les infraestructures lligades a l’abastament d’aigua potable domiciliària o el sanejament en totes les facetes que compon el cicle hidràulic, és a dir, captació, potabilització, emmagatzematge, canalització, distribució, etc.

II. Obres i instal·lacions relacionades amb la qualitat de l’aigua o la regulació i el control del sistema d’abastament d’aigua potable als municipis o la xarxa de sanejament.

III. Obres i instal·lacions relacionades amb l’automatització, el telecontrol o la digitalització dels serveis de subministrament d’aigua potable domiciliària o el sanejament.

IV. Obres i instal·lacions específiques per al control de pèrdues d’aigua potable en les xarxes de subministrament dels municipis. S’hi inclou la instal·lació o la reposició de comptadors, sempre que siguen de titularitat del sol·licitant de la subvenció, equips de control de cabals i pressions en xarxes d’abastament d’aigua potable dels municipis.

V. Construcció de sistemes d’emmagatzematge o de drenatge sostenible que permeten la reutilització de l’aigua per als usos permesos (indústria, agricultura, parcs i jardins, hidrants contra incendis, neteja viària, sistemes ornamentals, etc.) per a reduir notablement el consum d’aigua potable.

VI. Instal·lació de sistemes de dosificació d’aigua procedent de la xarxa pública que promoguen el consum de l’aigua d’aixeta per a reduir l’ús d’aigua embotellada, permeten un control de l’aigua servida i contribuïsquen a la reducció del residu plàstic i les emissions de CO2.

VII. Actuacions relacionades amb el control d’abocaments o la millora i la reutilització de les aigües residuals.

Les actuacions objecte de la subvenció són de primer establiment, reforma o reparació d’infraestructures hidràuliques.

Quan l’entitat local preste el servei per mitjà d’una entitat concessionària, un organisme autònom local, una entitat pública empresarial local o una societat mercantil local, no es podran subvencionar les actuacions incloses en els plans d’inversions o millora a què estiguen obligades aquestes entitats, o les compreses en les seues obligacions de conservació i substitució d’infraestructures.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València (no poden optar-hi les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal ni les mancomunitats) que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:

1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019 (màxim 30 punts).

 • Fins a 1.000 habitants (30 punts).
 • Entre 1.001 i 5.000 habitants (25 punts).
 • Entre 5.001 i 10.000 habitants (20 punts).
 • Entre 10.001 i 20.000 habitants (15 punts).
 • Entre 20.001 i 50.000 habitants (10 punts).
 • Més de 50.000 habitants (5 punts).

2. Rendiment de la xarxa de distribució d’aigua potable (màxim 15 punts).

 • Més d’un 70% d’eficiència (15 punts).
 • Entre un 50 i un 70% d’eficiència (10 punts).
 • Menys d’un 50% d’eficiència (5 punts).

3. Relació d’inversions executades per la corporació en matèria d’abastament d’aigua potable i sanejament fins a la data de presentació de la sol·licitud en els darrers tres anys (màxim 20 punts).

La puntuació s’obtindrà aplicant la fórmula següent:

I = (∑ Inv) / hab

∑ Inv: suma de les inversions fetes fins a la data de presentació de la sol·licitud en els darrers tres anys.

hab: habitants de l’entitat sol·licitant segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019.

I: índex d’inversions per habitant en matèria d’abastament d’aigua potable i sanejament en els darrers tres anys.

 L’entitat sol·licitant amb major índex I obtindrà 20 punts. La resta es valorarà proporcionalment.

4. Idoneïtat tècnica de les actuacions presentades (màxim 25 punts). La valoració resultarà de la suma de les puntuacions obtingudes en:

 • Caràcter innovador, originalitat en els plantejaments i solucions oferides en l’actuació proposada (màxim 10 punts a la innovació i originalitat molt alta, 6 punts a la innovació i originalitat alta, 2 punts quan siga mitjana i 0 punts quan siga baixa).
 • Actuacions relacionades amb la promoció del consum d’aigua de la xarxa pública i la reducció del consum d’aigua embotellada (1 punt per actuació, màxim 5 punts).
 • Actuacions relacionades amb la reutilització d’aigües residuals (1 punt per actuació, màxim 10 punts).

5. Pla estratègic municipal per a la gestió integral del cicle de l’aigua o d’estalvi hídric (10 punts).

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables els conceptes següents:

 • Execució de les obres i les instal·lacions definides en el punt 1 de la present convocatòria.
 • Redacció del projecte d’execució, el contingut del qual s’ajustarà a l’article 233 de la Llei 9/2017.

No es considera despesa subvencionable la direcció d’obra.

La quantitat màxima subvencionable serà de 100.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs). Si l’actuació sol·licitada supera aquest import, l’entitat beneficiària assumirà els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que li corresponga.

Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import d’adjudicació com a conseqüència de modificacions o desviacions durant l’execució de l’actuació serà assumit íntegrament pel beneficiari.

El percentatge de la subvenció respecte al cost total de l’activitat s’ajustarà al barem següent, d’acord amb el nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant publicat per l’INE a 1 de gener del 2019:

 • En municipis de fins a 1.000 habitants, es concedirà el 100% del cost total de l’activitat.
 • De 1.001 a 5.000 habitants, el 90%.
 • De 5.001 a 10.000 habitants, el 80%.
 • De 10.001 a 20.000 habitants, el 70%.
 • De 20.001 a 50.000 habitants, el 60%.
 • De més de 50.000 habitants, el 50%.

Els honoraris de redacció del projecte es correspondran amb els establits en l’Annex de l’anunci de la Diputació de València sobre l’actualització de la instrucció tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els plans provincials de la Diputació (BOP núm. 88, d’11 de maig de 2020).

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

1. Sol·licitud seguint els criteris de la convocatòria (Annex 4.6).

2. Certificat de la Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari «inversions reals» (Annex 5).

3. Compromís d’aportació econòmica, en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins a arribar al 100% del cost total de l’actuació.

4. Certificat de la Secretaria acreditatiu de la titularitat o la disponibilitat de la infraestructura i dels terrenys que siguen objecte de l’actuació o que estiguen afectats per aquesta, així com dels necessaris per a la ubicació de cartells i l’apilament de materials. Caldrà fer-hi constar, si escau, que es tenen les autoritzacions o concessions particulars i administratives necessàries (cal adjuntar una còpia compulsada de la documentació acreditativa) i declarar-hi que es posa a disposició de la Diputació de València.

5. Compromís de l’entitat beneficiària de fer-se càrrec de l’obra o la instal·lació, una vegada conclosa, prèvia a l’acta de lliurament pertinent.

6. Certificat de la Secretaria acreditatiu de l’existència o inexistència d’alguna mercantil concessionària del servei, algun organisme autònom local, alguna entitat pública empresarial local o alguna societat mercantil local, en el qual es faça constar si té concedit el servei d’abastiment. Si presta serveis alguna d’aquestes entitats, cal certificar igualment si l’actuació està o no inclosa en els plans d’inversions o millora que haja de finançar o en les seues obligacions de conservació i substitució d’infraestructures.

7. Certificat de la Secretaria acreditatiu del rendiment de la xarxa de distribució d’aigua potable. Si no s’aporta o no es justifica, es considerarà que el rendiment és inferior al 50% a l’efecte de la puntuació.

8. Certificat de la Secretaria acreditatiu de la relació d’inversions executades per la corporació en matèria d’abastament d’aigua potable i sanejament en els darrers tres anys fins a la data de presentació de la sol·licitud.

9. Certificat de la Secretaria acreditatiu de l’aprovació d’un Pla estratègic municipal per a la gestió integral del cicle de l’aigua o d’estalvi hídric.

10. Informe del tècnic municipal justificat en què es determinen amb exactitud el nombre de comptadors directament afectats per l’actuació proposada.

11. Informe del tècnic municipal acreditatiu de l’estalvi anual d’aigua en m³ que s’estima derivat de l’actuació proposada i del volum anual en m³ d’aigua subministrada al total d’habitatges del municipi.

12. Projecte tècnic subscrit per tècnic competent suficient per a definir, valorar i executar l’actuació, el contingut mínim de la qual haurà d’ajustar-se a la instrucció tècnica per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els plans provincials de la Diputació (BOP núm. 88, 11-05-2020).

En tot cas, s’adjuntarà un certificat de les sol·licituds de permisos i autoritzacions davant de l’administració competent que siguen necessaris per a l’execució del projecte. Es pot certificar que no se’n requereixen.

Les actuacions hauran de quedar manifestament definides. Especialment en la seua localització, s’evitaran termes com «diversos», «al voltant», etc. La ubicació on es desenvolupen les inversions (immoble, carrer, plaça, parc…) ha de quedar perfectament definida, ja siga única o n’hi haja unes quantes. L’abast s’haurà d’especificar amb el major detall possible i es prescindirà de termes genèrics com «millora d’infraestructures» o «adequació d’instal·lacions». La denominació de cada actuació haurà de comptar amb el vistiplau de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, que podrà sol·licitar-ne l’aclariment i, si escau, la modificació per a aclarir la definició de l’objecte de la subvenció.

S’admetran els projectes tècnics presentats amb motiu de la convocatòria anunciada en el BOP núm. 139, de 19 de juliol del 2018, relativa a la concessió de subvencions d’actuacions encaminades a la lluita contra la sequera i la millora del rendiment de l’abastament i de les xarxes de distribució d’aigua potable en els municipis de la província de València per a l’exercici 2018, BDNS (identif.) 408144. En aquest cas, no caldrà presentar del projecte de nou i s’admetrà per tant un certificat acreditatiu de la presentació prèvia del projecte davant de la Diputació de València.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

1. Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats fetes i dels resultats obtinguts.​

2. Una relació de les despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.6).

3. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció concedida, i la documentació acreditativa del pagament

4. Certificació final d’obra i lliurament de les instal·lacions a l’entitat beneficiària, signada per la direcció facultativa, en la qual es farà constar expressament que les obres i les instal·lacions s’han ajustat al projecte i les seues modificacions, si n’hi hagueren hagut, i que, en tot cas, les obres i les instal·lacions es lliuren a l’entitat beneficiària en perfecte estat d’acabat i funcionament per a l’objecte per al qual es van dissenyar i executar.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat l’actuació, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.

L’anunci haurà de romandre en la web municipal i repetir-se de manera periòdica en les xarxes socials municipals des de la publicació de la concessió fins a la finalització de l’actuació.