L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua

Objecte i fi

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la millora del cicle integral de l’aigua en l’exercici 2022, amb la finalitat de pal·liar la greu situació en la qual es troben determinades infraestructures a causa de la falta d’inversió i renovació dels últims anys.

La convocatòria contempla les següents actuacions:

 1. Obres i instal·lacions per a nova implantació, millora o renovació de les infraestructures relacionades amb l’abastament d’aigua potable domiciliària o el sanejament, en totes les facetes que compon el cicle hidràulic, és a dir, captació, potabilització, emmagatzematge, canalització, distribució, etc.
 2. Obres i instal·lacions relacionades amb la qualitat de l’aigua o la regulació i el control del sistema d’abastament d’aigua potable als municipis o la xarxa de sanejament.
 3. Obres i instal·lacions relacionades amb l’automatització, el telecontrol o la digitalització dels serveis de subministrament d’aigua potable domiciliària o el sanejament.
 4. Obres i instal·lacions específiques per a minimitzar el volum de pèrdues d’aigua potable en les xarxes d’abastament dels municipis. S’inclou la instal·lació o la reposició de comptadors, sempre que siguen de titularitat del sol·licitant de la subvenció, i els equips de control de cabals i pressions en xarxes d’abastament d’aigua potable dels municipis per a controlar els consums per zones.
 5. Construcció de sistemes d’emmagatzematge, de drenatge sostenible o xarxes separatives, que permeten l’ús de recursos hídrics alternatius mitjançant la regeneració i/o reutilització de l’aigua per als usos permesos (indústria, agricultura, parcs i jardins, hidrants contra incendis, neteja viària, sistemes ornamentals, etc.) reduint notablement el consum d’aigua potable.
 6. Instal·lació, en equipaments municipals, de sistemes de dosatge d’aigua procedent de la xarxa pública que promoguen el consum de l’aigua d’aixeta per a reduir l’ús d’aigua embotellada, que permeten un control de l’aigua servida i contribuïsquen a la reducció del residu plàstic i les emissions de CO₂.
 7. Actuacions relacionades amb el control de vessaments i la seua planificació o la millora i la reutilització de les aigües residuals. S’inclouen els filtres verds.

Les actuacions objecte de la subvenció són de primer establiment, reforma o reparació d’infraestructures hidràuliques.

Quan l’entitat local preste el servei mitjançant una entitat concessionària, un organisme autònom local, una entitat pública empresarial local o una societat mercantil local, no es podran subvencionar aquelles actuacions incloses en els plans d’inversions o millora que estiguen obligades aquestes entitats, o les compreses en les seues obligacions de conservació i substitució d’infraestructures.

Requisits 

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:

 1. Rendiment hídric anual de la xarxa de distribució d’aigua potable, mesurat en percentatge com el volum anual (m³) d’aigua registrada (comptabilitzada pels comptadors dels abonats) dividit pel volum anual (m³) d’aigua posada a disposició en la xarxa (comptabilitzada pels cabalímetres d’entrada en la xarxa).

S’aportarà la mitjana aritmètica del rendiment hídric de la xarxa de distribució d’aigua potable en els anys 2018, 2019 i 2020 (màxim 20 punts).

 • Major o igual al 75% d’eficiència (20 punts).
 • Major o igual al 60% i inferior al 75% d’eficiència (15 punts).
 • Major o igual al 50% i inferior al 60% d’eficiència (10 punts).
 • Menor d’un 50% d’eficiència (5 punts).

Aquelles sol·licituds que no disposen de dades sobre el rendiment de la xarxa de distribució d’aigua potable obtindran 0 punts en aquest apartat.

 1. Relació d’inversions, executades per la corporació, en matèria d’abastament d’aigua potable i de sanejament en els últims tres anys, és a dir, 2019, 2020 i 2021, fora de l’àmbit de l’estratègia REACCIONA (màxim 20 punts).

La puntuació s’obtindrà aplicant la següent fórmula:

I = (∑ Inv) / hab

Sent:

 • ∑Inv: suma de les inversions fetes en els últims tres anys (2019, 2020 i 2021). Es comptabilitzaran únicament les actuacions dutes a terme fora de l’àmbit de l’estratègia REACCIONA.
 • hab: habitants de l’entitat sol·licitant segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021. En el cas d’una mancomunitat es considerarà la suma de la població dels municipis que la integren.
 • I: índex d’inversions per habitant en matèria d’abastament d’aigua potable i de sanejament en els últims tres anys.

L’entitat sol·licitant amb major índex I obtindrà 20 punts. La resta es valorarà proporcionalment.

 1. Aquelles actuacions relacionades amb l’eliminació o substitució de canalitzacions de fibrociment incloses en la xarxa pública de distribució d’aigua potable domiciliària, obtindran un màxim de 10 punts.

Aquestes actuacions hauran d’incloure el procés de retirada i eliminació del material conforme a la legislació sectorial vigent.

 1. Idoneïtat tècnica de les actuacions presentades (màxim 25 punts). La valoració resultarà de la suma de les puntuacions obtingudes en els següents apartats:
 • Caràcter innovador, originalitat en els plantejaments i solucions oferides en l’actuació proposada, actuacions relacionades amb la gestió o el control remot de la xarxa, sectorització i/o telecontrol de la xarxa, telelectura, implantació de sistemes digitals de control de la xarxa o bessons digitals, sistemes d’intel·ligència artificial i/o TIC aplicada a la gestió del cicle integral de l’aigua… (màxim 10 punts).
 • Actuacions relacionades amb la promoció del consum d’aigua de la xarxa pública i la reducció del consum d’aigua embotellada. Aquelles actuacions en capçalera de xarxa o que siguen de conjunt i que incidisquen sobre tota la xarxa d’abastament rebran la màxima puntuació, en canvi actuacions com a fonts o punts de subministrament públic d’aigua microfiltrada rebran 1 punt per actuació (màxim 5 punts).
 • Actuacions relacionades amb la xarxa pública de sanejament o amb la reutilització d’aigües residuals (màxim 10 punts) segons la següent baremació:
 • Actuacions sobre la xarxa de sanejament que el seu PEM supose entre el 81% i el 100% del PEM global del projecte (10 punts).
 • Actuacions sobre la xarxa de sanejament que el seu PEM supose entre el 51% i el 80% del PEM global del projecte (7,5 punts).
 • Actuacions sobre la xarxa de sanejament que el seu PEM supose entre el 25% i el 50% del PEM global del projecte (5 punts).
 • Actuacions sobre la xarxa de sanejament que el seu PEM supose menys del 25% del PEM global del projecte (2,5 punts).
 1. No haver sigut beneficiari de la subvenció REACCIONA per a la millora del cicle integral de l’aigua en exercicis anteriors (màxim 20 punts).

Aquelles entitats que no hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de 2020 ni de 2021 rebran en aquest apartat 20 punts, atorgant-se 0 punts a les entitats que hagueren sigut beneficiàries en alguna d’aquestes convocatòries.

 1. Actuacions d’emergència o urgència (màxim 5 punts).

Es valorarà amb 5 punts actuacions sobre les infraestructures lligades al cicle hidràulic de les entitats sol·licitants que siguen considerades d’urgència o emergència conforme al que s’estableix en els articles 119 i 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En cas d’empat entre dos o més entitats, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els sol·licitants de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre Electrònic General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables els següents conceptes:

 • Execució de les actuacions, obres i instal·lacions definides en el punt 1 de la present convocatòria.
 • Honoraris de redacció del projecte d’execució, el contingut de la qual s’ajustarà al determinat per l’article 233 de la Llei 9/2017 i a la Instrucció per a la redacció de documentació tècnica d’obres i subministraments a incloure en els plans provincials de la Diputació de València (BOP núm. 88, d’11 de maig de 2020).
   
  El contingut i l’índex dels projectes s’ajustarà al de Projectes de documentació simplificada recollit en el punt III de la Instrucció per a la redacció de documentació tècnica d’obres i subministraments a incloure en els plans provincials de la Diputació de València (BOP núm. 88, d’11 de maig de 2020).
 • Honoraris de direcció d’obra, entenent-se com a tal l’especificat en l’art. 14 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació.

La quantitat màxima subvencionable serà de 100.000€ per entitat sol·licitant (IVA inclòs). Si l’actuació sol·licitada superara aquest import, l’entitat beneficiària assumirà els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que li corresponga.

Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import d’adjudicació a conseqüència de modificacions o desviacions durant l’execució de l’actuació serà assumit íntegrament pel beneficiari.

El percentatge de la subvenció respecte al cost total de l’activitat s’ajustarà al barem següent, d’acord amb el nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant publicat per l’INE a 1 de gener de 2021:

 • En municipis de fins a 1.000 habitants i per a sol·licituds d’entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats, es concedirà el 100% del cost total de l’actuació sol·licitada (fins a un màxim de 100.000€).
 • De 1.001 a 5.000 habitants, el 90%.
 • De 5.001 a 10.000 habitants, el 80%.
 • De 10.001 a 20.000 habitants, el 70%.
 • De 20.001 a 50.000 habitants, el 60%.
 • En municipis de més de 50.000 habitants, el 50%.

Els honoraris de redacció del projecte es correspondran amb els establits en l’Anunci de la Diputació de València sobre l’aprovació de l’Annex de la Instrucció tècnica per a la redacció de projectes a incloure en els plans provincials de la Diputació (BOP núm. 147, d’1 d’agost de 2016).

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar la següent documentació:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.5).
 2. Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions ho és d’acord amb la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 3).
 3. Compromís d’aportació econòmica, en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins arribar al 100% del cost total de l’actuació.
 4. Certificació acreditativa de les sol·licituds de permisos i autoritzacions davant l’administració competent; de la titularitat o la disponibilitat de la infraestructura i dels terrenys; i de l’existència o inexistència d’alguna mercantil concessionària del servei d’abastament d’aigua potable, algun organisme autònom local, alguna entitat pública empresarial local o alguna societat mercantil local (Annex 7).
 5. Informe tècnic en model oficial, subscrit per tècnic/a competent col·legiat/da (enginyer/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a o arquitecte/a tècnic/a), sobre el rendiment hídric anual de la xarxa de distribució d’aigua potable durant els anys 2018, 2019 i 2020, mesurat en percentatge com el volum anual (m³) d’aigua registrada (comptabilitzada pels comptadors dels abonats) dividit pel volum anual (m³) d’aigua posada a disposició en la xarxa (comptabilitzada pels cabalímetres d’entrada en la xarxa). S’aportarà la mitjana aritmètica dels tres anys (Annex 8). La seua aportació no serà necessària en cas que l’entitat sol·licitant ja ho haja aportat en la convocatòria de l’exercici 2021.
 6. Informe tècnic en model oficial, subscrit per tècnic/a competent col·legiat/da (enginyer/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a o arquitecte/a tècnic/a), relatiu a la suma de les inversions executades per la corporació en matèria de cicle hidràulic, fora de l’àmbit de l’estratègia REACCIONA, en els últims tres anys, és a dir, 2019, 2020 i 2021 (Annex 9).
 7. Memòria valorada o projecte tècnic d’execució, subscrit per tècnic/a competent col·legiat/da (enginyer/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a o arquitecte/a tècnic/a), suficient per a definir, valorar i executar l’actuació. El contingut i índex dels projectes serà el de projectes de documentació simplificada de l’apartat III de la Instrucció per a la redacció de documentació tècnica d’obres i subministraments a incloure en els plans provincials de la Diputació de València (BOP núm. 88, d’11 de maig de 2020).
 8. En el cas d’actuacions d’urgència o emergència, certificat de Secretaria en el qual se certifique l’existència en l’expedient de la corresponent declaració d’urgència o emergència degudament motivada.

Aquelles entitats que presenten una memòria tècnica estaran obligades, en cas de resultar beneficiàries, a la presentació del projecte tècnic d’execució de les actuacions, en un termini no superior a 20 dies hàbils des de la publicació en el BOP de l’anunci sobre la resolució de la convocatòria de subvencions per a la millora del cicle integral de l’aigua per a l’any 2022.

Les actuacions hauran de quedar manifestament definides. Especialment en la seua localització, s’evitaran termes com a “diversos”, “al voltant”, etc. La ubicació on es desenvolupen les inversions (immoble, carrer, plaça, parc…) ha de quedar perfectament definida, ja siga única o hi haja unes quantes. L’abast s’haurà d’especificar amb el major detall possible i es prescindirà de termes genèrics com a “millora d’infraestructures” o “adequació d’instal·lacions”. La denominació de cada actuació haurà de comptar amb el vistiplau de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, que podrà sol·licitar aclariment i, en el seu cas, la modificació per aclarir la definició de l’objecte de la subvenció.

S’admetrà la sol·licitud de diverses actuacions contemplades en els apartats I a VII del punt 1 de la present convocatòria. En aquest cas, estaran recollides en un únic document, ja siga memòria valorada o projecte tècnic d’execució, amb un únic pressupost que inclourà cadascuna de les actuacions sol·licitades.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 15 mesos de l’endemà al de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria REACCIONA.

Publicitat per part dels beneficiaris

La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.