Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 10 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua

Objecte, fi i modalitat de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a millorar el cicle integral de l’aigua en l’exercici 2021, amb el fi de pal·liar la greu situació en la que es troben determinades infraestructures a causa de la falta d’inversió i renovació dels darrers anys.

La convocatòria contempla les actuacions següents:

 1. Obres i instal·lacions per a nova implantació, millora o renovació de les infraestructures relacionades amb l’abastament d’aigua potable domiciliària o el sanejament en totes les facetes que compon el cicle hidràulic, és a dir, captació, potabilització, emmagatzematge, canalització, distribució, etc.
 1. Obres i instal·lacions relacionades amb la qualitat de l’aigua o la regulació i el control del sistema d’abastament d’aigua potable als municipis o la xarxa de sanejament.
 1. Obres i instal·lacions relacionades amb l’automatització, el telecontrol o la digitalització dels serveis de subministrament d’aigua potable domiciliària o el sanejament.
 1. Obres i instal·lacions específiques per al control de pèrdues d’aigua potable en les xarxes d’abastament dels municipis. S’hi inclou la instal·lació o la reposició de comptadors, sempre que siguen de titularitat del sol·licitant de la subvenció, i els equips de control de cabals i pressions en xarxes d’abastament d’aigua potable dels municipis per a controlar els consums per zones.
 1. Construcció de sistemes d’emmagatzematge, de drenatge sostenible o xarxes separatives, que possibiliten l’ús de recursos hídrics alternatius mitjançant la regeneració i/o reutilització de l’aigua per als usos permesos (indústria, agricultura, parcs i jardins, hidrants contra incendis, neteja viària, sistemes ornamentals, etc.) reduint notablement el consum d’aigua potable.
 1. Instal·lació, en equipaments municipals, de sistemes de dosificació d’aigua procedent de la xarxa pública que promoguen el consum de l’aigua d’aixeta per a reduir l’ús d’aigua embotellada, permeten un control de l’aigua servida i contribuïsquen a la reducció del residu plàstic i les emissions de CO2.
 1. Actuacions relacionades amb el control de vessaments o la millora i la reutilització de les aigües residuals.

Les actuacions objecte de la subvenció són de primer establiment, reforma o reparació d’infraestructures hidràuliques.

Quan l’entitat local preste el servei mitjançant una entitat concessionària, un organisme autònom local, una entitat pública empresarial local o una societat mercantil local, no es podran subvencionar les actuacions incloses en els plans d’inversions o millora a què estiguen obligades aquestes entitats, o les compreses en les seues obligacions de conservació i substitució d’infraestructures.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020 (màxim 30 punts).
 • Fins a 1.000 habitants (30 punts).
 • Entre 1.001 i 5.000 habitants (25 punts).
 • Entre 5.001 i 10.000 habitants (20 punts).
 • Entre 10.001 i 20.000 habitants (15 punts).
 • Entre 20.001 i 50.000 habitants (10 punts).
 • Més de 50.000 habitants (5 punts).

Les sol·licituds de les entitats locals menors o de les mancomunitats rebran en aquest apartat la puntuació màxima, és a dir, 30 punts.

 1. Rendiment hídric anual de la xarxa de distribució d’aigua potable. Mesurat en percentatge com el volum anual (m³) d’aigua registrada (comptabilitzada pels comptadors dels abonats) dividit pel volum anual (m³) d’aigua posada a disposició en la xarxa (comptabilitzada pels cabalímetres d’entrada a la xarxa). S’aportarà la mitjana aritmètica del rendiment hídric de la xarxa de distribució d’aigua potable en els últims 3 anys, o siga, 2018, 2019 i 2020 (màxim 20 punts).
 • Major o igual al 75% d’eficiència (20 punts).
 • Major o igual al 60% i inferior al 75% d’eficiència (15 punts).
 • Major o igual al 50% i inferior al 60% d’eficiència (10 punts).
 • Menor d’un 50% d’eficiència (5 punts).

Aquelles sol·licituds que no disposen de dades sobre el rendiment de la xarxa de distribució d’aigua potable obtindran 0 punts en aquest apartat.

 1. Relació d’inversions, executades per la corporació, en matèria d’abastament d’aigua potable i de sanejament en els darrers tres anys, és a dir, 2018, 2019 i 2020 (màxim 20 punts).

La puntuació s’obtindrà aplicant la fórmula següent:

I = (∑ Inv) / hab

 • ∑ Inv: suma de les inversions fetes en els darrers tres anys (2018, 2019 i 2020).
 • hab: habitants de l’entitat sol·licitant segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020. En el cas d’una mancomunitat es considerarà la suma de la població dels municipis que la integren.
 • I: índex d’inversions per habitant en matèria d’abastament d’aigua potable i de sanejament en els darrers tres anys.

L’entitat sol·licitant amb major índex I obtindrà 20 punts. La resta es valorarà proporcionalment.

 1. Idoneïtat tècnica de les actuacions presentades (màxim 20 punts). La valoració resultarà de la suma de les puntuacions obtingudes en els següents apartats:
 • Caràcter innovador, originalitat en els plantejaments i solucions oferides en l’actuació proposada, actuacions relacionades amb la gestió o el control remot de la xarxa, sectorització i/o telecontrol de la xarxa, telelectura, implantació de sistemes digitals de control de la xarxa o bessons digitals, sistemes d’intel·ligència artificial i/o TIC aplicada a la gestió del cicle integral de l’aigua… (màxim 10 punts).
 • Actuacions relacionades amb la promoció del consum d’aigua de la xarxa pública i la reducció del consum d’aigua embotellada. Aquelles actuacions en capçalera de xarxa o que siguen de conjunt i que incidisquen sobre tota la xarxa d’abastament rebran la màxima puntuació, en canvi actuacions com fonts o punts de subministrament públic d’aigua microfiltrada rebran 1 punt per actuació (màxim 5 punts).
 • Actuacions relacionades amb la xarxa pública de sanejament o amb la reutilització d’aigües residuals (màxim 5 punts).
 1. Aquelles entitats que no hagen sigut beneficiàries de la convocatòria 2020 de l’estratègia Reacciona per a la millora del cicle integral de l’aigua rebran en aquest apartat 10 punts, atorgant-se 0 punts a les entitats que hagueren sigut beneficiàries.

En cas d’empat entre dos o més municipis/mancomunitats, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis/les mancomunitats de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables els conceptes següents:

 • Execució de les actuacions, obres i instal·lacions definides en el punt 1 de la present convocatòria.
 • Redacció del projecte d’execució, el contingut del qual s’ajustarà a l’article 233 de la Llei 9/2017 i a la Instrucció per a la redacció de documentació tècnica d’obres i subministraments a incloure en els plans provincials de la Diputació de València (BOP núm. 88, d’11 de maig de 2020).

No es considera despesa subvencionable la direcció d’obra.

La quantitat màxima subvencionable serà de 100.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs). Si l’actuació sol·licitada supera aquest import, l’entitat beneficiària assumirà els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que li corresponga.

Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import d’adjudicació com a conseqüència de modificacions o desviacions durant l’execució de l’actuació serà assumit íntegrament pel beneficiari.

El percentatge de la subvenció respecte al cost total de l’activitat s’ajustarà al barem següent, d’acord amb el nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant publicat per l’INE a 1 de gener de 2020:

 • En municipis de fins a 1.000 habitants i per a sol·licituds d’entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats, es concedirà el 100% del cost total de l’actuació sol·licitada (fins a un màxim de 100.000 €).
 • En municipis de 1.001 a 5.000 habitants, el 90%.
 • En municipis de 5.001 a 10.000 habitants, el 80%.
 • En municipis de 10.001 a 20.000 habitants, el 70%.
 • En municipis de 20.001 a 50.000 habitants, el 60%.
 • En municipis de més de 50.000 habitants, el 50%.

Els honoraris de redacció del projecte es correspondran amb els establits en l’Anunci de la Diputació de València sobre l’aprovació de l’Annex de la instrucció tècnica per a la redacció de projectes a incloure en els plans provincials de la Diputació (BOP núm. 147, d’1 d’agost de 2016).

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.5).
 2. Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 5).
 3. Compromís d’aportació econòmica, en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins a arribar al 100% del cost total de l’actuació.
 4. Certificat de Secretaria acreditatiu de la titularitat o la disponibilitat de la infraestructura i dels terrenys que siguen objecte de l’actuació o que estiguen afectats per aquesta.
 5. Certificat de Secretaria acreditatiu de l’existència o inexistència d’alguna mercantil concessionària del servei, algun organisme autònom local, alguna entitat pública empresarial local o alguna societat mercantil local, en el qual es faça constar si té concedit el servei d’abastament. Si presta serveis alguna d’aquestes entitats, cal certificar igualment si l’actuació està o no inclosa en els plans d’inversions o millora que haja de finançar l’entitat concessionària o en les seues obligacions de conservació i substitució d’infraestructures.
 6. Informe tècnic en model oficial, subscrit per tècnic/a competent col·legiat/da (enginyer/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a o arquitecte/a tècnic/a), sobre el rendiment hídric anual de la xarxa de distribució d’aigua potable durant els últims tres anys. Mesurat en percentatge com el volum anual (m³) d’aigua registrada (comptabilitzada pels comptadors dels abonats) dividit pel volum anual (m³) d’aigua posada a disposició en la xarxa (comptabilitzada pels cabalímetres d’entrada a la xarxa). S’aportarà la mitjana aritmètica del rendiment hídric de la xarxa de distribució d’aigua potable en els últims 3 anys, o siga, 2018, 2019 i 2020 (Annex 8).
 7. Informe tècnic en model oficial, subscrit per tècnic/a competent col·legiat/da (enginyer/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a o arquitecte/a tècnic/a), relatiu a la suma de les inversions executades per la corporació en matèria de cicle hidràulic en els últims tres anys (2018, 2019 i 2020) (Annex 9).
 8. Memòria valorada o projecte tècnic d’execució, subscrit per tècnic/a competent col·legiat/da (enginyer/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a o arquitecte/a tècnic/a), suficient per a definir, valorar i executar l’actuació. El seu contingut mínim haurà d’ajustar-se a la Instrucció per a la redacció de documentació tècnica d’obres i subministraments a incloure en els plans provincials de la Diputació de València (BOP núm. 88, d’11 de maig de 2020).
 9. En tot cas, s’adjuntarà un certificat de les sol·licituds de permisos i autoritzacions davant de l’administració competent que siguen necessaris per a l’execució del projecte o, al seu cas, certificació de que no se’n requereixen per a l’execució de l’actuació sol·licitada.

Aquelles entitats que presenten una memòria tècnica estaran obligades, en cas de resultar beneficiàries, a la presentació del projecte tècnic d’execució de les actuacions, en un termini no superior a 20 dies hàbils des de la publicació en el BOP de l’anunci sobre la resolució de la convocatòria de subvencions per a la millora del cicle integral de l’aigua per a l’any 2021.

Les actuacions hauran de quedar manifestament definides. Especialment en la seua localització, s’evitaran termes com “diversos”, “al voltant”, etc. La ubicació on es desenvolupen les inversions (immoble, carrer, plaça, parc…) ha de quedar perfectament definida, ja siga única o n’hi haja unes quantes. L’abast s’haurà d’especificar amb el major detall possible i es prescindirà de termes genèrics com “millora d’infraestructures” o “adequació d’instal·lacions”. La denominació de cada actuació haurà de comptar amb el vistiplau del Servei de Medi Ambient de la Diputació de València, que podrà sol·licitar-ne l’aclariment i, si escau, la modificació per a aclarir la definició de l’objecte de la subvenció.

S’admetrà la sol·licitud de diverses actuacions contemplades en els apartats I a VII del punt 1 de la present convocatòria. En aquest cas, estaran recollides en un únic document, ja siga memòria valorada o projecte tècnic d’execució, amb un únic pressupost que inclourà cadascuna de les actuacions sol·licitades.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia-Presidència de la corporació, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, que reculla detalladament un apartat econòmic on figuren clarament les actuacions executades i els pressupostos definitius així com els resultats obtinguts.
 2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà la següent documentació: 
 1. Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, data de pagament, certificada per l’òrgan Interventor de l’entitat local. L’esmentat certificat de la Intervenció Municipal inclourà la indicació i justificació del procediment de contractació utilitzat i l’adequació del mateix a la normativa vigent sobre contractes de les administracions públiques (article 28.2.A.f de l’OGS) (Annex 6.5). En cas que la subvenció s’atorgue conformement a un pressupost, s’indicaran les desviacions esdevingudes.
 2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i documentació acreditativa del pagament.
 1. Documentació final d’obres que haurà d’incloure plànols definitius, certificació final d’obra i lliurament de les instal·lacions a l’entitat beneficiària, signada per la direcció facultativa, en la qual es farà constar expressament que les obres i instal·lacions s’han ajustat al projecte i les seues modificacions, si n’hi hagueren hagut, i que en tot cas les obres i instal·lacions s’entreguen a l’entitat beneficiària en perfecte estat d’acabat i funcionament per a l’objecte que es van dissenyar i van executar.
 2. Relació fotogràfica de l’abans, durant i després i vídeo de l’execució de les actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció concedida.
 3. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

Publicitat per part dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries queden obligades a:

 1. Anunciar les actuacions a executar en el web i en les xarxes socials del municipi/de la mancomunitat. L’anunci haurà de romandre en el web i repetir-se de manera periòdica en les xarxes socials del municipi/de la mancomunitat des de la publicació de la concessió fins a la finalització de l’actuació.
 2. Fer un vídeo de duració màxima d’1 minut on s’explique el fi de les actuacions i es presente l’estat inicial, les fases d’execució i l’estat final de les actuacions, indicant el pressupost total i l’import subvencionat per la Diputació de València. El vídeo, que haurà d’entregar-se junt amb la documentació justificativa, haurà de publicar-se en el web i en les xarxes socials del municipi/de la mancomunitat, com a mínim, des de la concessió de la subvenció fins a la finalització de l’actuació.