L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, una convocatòria única que regula la concessió de fins a 8 línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a la implantació d’actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.

Subvenció per a instal·lar energies renovables en edificis i equipaments municipals

Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a la nova instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i equipaments de titularitat municipal, com ara biblioteques, centres socials, poliesportius, escoles, mercats, oficines municipals, teatres o anàlegs.

Les instal·lacions subvencionades hauran d’executar-se després de l’1 de gener del 2020 i amb data de factura també posterior a aquesta.

S’estableixen dos modalitats:

A. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i equipaments municipals connectades a la xarxa sense acumulació.

Es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la xarxa les instal·lacions de plaques solars que estiguen connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor, que comparteixen infraestructures de connexió a la xarxa amb un consumidor o que estan unides a aquest a través d’una línia directa, i que tinguen o puguen tindre en algun moment una connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució. Així mateix, també tindrà la consideració d’instal·lació de generació connectada a la xarxa la que està connectada directament a les xarxes de transport o distribució.

La potència instal·lada serà la potència màxima de l’inversor, entesa com la suma de les potències màximes en condicions nominals (Pnom).

B. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i equipaments municipals connectades a la xarxa o aïllades amb acumulació.

Hauran d’estar destinades a l’ús exclusiu d’instal·lacions (per exemple bombament) i edificis de titularitat municipal, i s’haurà de complir com a mínim amb una relació de 3:1 entre la potència pic instal·lada (kW) de la instal·lació fotovoltaica i l’energia de les bateries d’emmagatzematge (kWh).

En les dos modalitats, s’exclou expressament la compra i la instal·lació de llums amb panells solars per a l’enllumenat públic.

Requisits 

Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València (no poden optar-hi les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal ni les mancomunitats) que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 • Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1 de gener de 2020: 1 punt.
 • Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies: 1 punt.
 • Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la comercialitzadora: 1 punt.
 • Ordenança municipal aprovada reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques: 2 punts.
 • Bonificació fiscal de l’IBI als immobles amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum: 2 punts.
 • Bonificació fiscal de l’IAE a les empreses la seu de les quals tinga instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum: 1 punt.
 • Bonificació de l’ICIO a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum: 1 punt.
 • Haver realitzat l’auditoria energètica de dos edificis municipals: 1 punt.

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 

​​

Despeses subvencionables

La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari.

La quantitat màxima subvencionable serà de 30.000 € per entitat sol·licitant. Si un ajuntament sol·licita diverses instal·lacions i la suma dels seus pressupostos supera aquesta quantitat, es descartaran, si escau, les sol·licituds de menor import fins que no superen els 30.000 € o fins que quede una petició. Si la despesa subvencionable supera la quantitat màxima amb una única sol·licitud, s’atendrà aquesta petició, però la diferència anirà a càrrec de l’entitat beneficiària.

Se subvencionaran els costos reals tant d’obra com d’instal·lació i materials de les instal·lacions objecte de la subvenció, així com els derivats de la legalització d’aquestes, amb els límits següents:

 • 85% del cost de la instal·lació.
 • Màxim d’1 € per watt en les instal·lacions sense acumulació, i 2 € per watt en les que tinguen acumulació.

L’import de la subvenció serà el menor que resulte d’aplicar els dos criteris limitadors indicats.

No s’admeten les despeses de redacció de projectes, seguretat i salut ni direcció d’obres.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

1. Sol·licitud amb l’autobaremació seguint els criteris de puntuació de la convocatòria, la tipologia i la ubicació de la instal·lació (Annex 4.1).

2. Certificat de la Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari «inversions reals» (Annex 5).

3. Per a sol·licituds de potència instal·lada inferior a 10 kW, caldrà entregar la memòria tècnica de disseny de la instal·lació de baixa tensió amb classificació en la secció D (instal·ladora), habilitació 0 (baixa tensió), categoria 9 (categoria especialista/instal·lacions generadores de baixa tensió), redactada per un instal·lador autoritzat. La memòria inclourà un pressupost detallat del cost total de la instal·lació i s’aportarà l’acreditació de l’instal·lador, que es pot obtindre en la web següent: www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos.aspx

4. Si la potència de la instal·lació sol·licitada és igual o superior a 10 kW, caldrà presentar el projecte redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. El projecte inclourà un pressupost detallat del cost total de la instal·lació.

Opcionalment, els documents que hauran d’aportar-se per a obtindre la puntuació màxima són:

5. Contracte amb la comercialitzadora i certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de tots els punts de consum elèctric          municipal.

6. Certificació de l’acord plenari d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

7. Certificat de la Secretaria acreditatiu de la bonificació fiscal de l’IBI als immobles amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

8. Certificat de la Secretaria acreditatiu de la bonificació fiscal de l’IAE a les empreses la seu de les quals tinga instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

9. Certificat de la Secretaria acreditatiu de la bonificació de l’ICIO a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

10. Certificat de la Secretaria acreditatiu d’haver realitzat les auditories energètiques de dos edificis municipals, segons el RD 56/2016, indicant els edificis auditats.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als quatre mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

1. Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació, justificativa del compliment de les condiciones establides en la concessió de la subvenció, en la qual s’indiquen les activitats fetes i els resultats obtinguts, que inclourà:

a. Certificat de la instal·lació emés per l’instal·lador autoritzat corresponent i, si es requereix un projecte, certificat final d’obra signat per un tècnic competent.

b. Breu reportatge fotogràfic de les instal·lacions amb el logotip institucional de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València col·locat en l’inversor.

c. Descripció de la producció elèctrica que s’estima obtindre amb la nova instal·lació i estalvi anual econòmic.

d. Inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica.

e. Contracte o acord de compensació d’excedents. El contracte de compensació d’excedents se signa entre el productor i el consumidor associat (modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació). En aquest document, s’estableix el mecanisme de compensació simplificada entre els dèficits dels consums i tots els excedents de les instal·lacions de generació associades. El contracte es pot trobar en la web www.idae.es/ca/node/13679.

2. Còpia de l’acta de recepció dels treballs per part de l’ajuntament en què s’indique l’execució correcta.

3. Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.1).

4. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció concedida, i la documentació acreditativa del pagament.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat la instal·lació, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.