Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 10 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Subvenció per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals

Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la nova instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments de titularitat municipal, de les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i de les mancomunitats, com ara biblioteques, centres socials, poliesportius, centres educatius, mercats, museus, oficines municipals, teatres o anàlegs.

Les instal·lacions subvencionades hauran d’executar-se després de l’1 de gener de 2021 i amb data de factura també posterior a aquesta.

S’estableixen dos modalitats:

A. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum en edificis i equipaments municipals connectades a la xarxa sense acumulació

Es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la xarxa les instal·lacions de plaques solars que estiguen connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor, que comparteixen infraestructures de connexió a la xarxa amb un consumidor o que estan unides a aquest a través d’una línia directa, i que tinguen o puguen tindre en algun moment una connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució. Així mateix, també tindrà la consideració d’instal·lació de generació connectada a la xarxa la que està connectada directament a les xarxes de transport o distribució.

La potència instal·lada serà la potència màxima de l’inversor, entesa com la suma de les potències màximes en condicions nominals (Pnom).

B. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i equipaments municipals, connectades a la xarxa o aïllades, amb acumulació

Hauran d’estar destinades a l’ús exclusiu d’instal·lacions (per exemple bombament) i edificis de titularitat municipal, i s’haurà de complir com a mínim amb una relació de 2:1 entre la capacitat d’emmagatzematge de les bateries (kWh) i la potència nominal de l’inversor (kW). Només es podran subvencionar instal·lacions amb bateries basades en tecnologia d’ió de liti.

En les dos modalitats, s’exclou expressament la compra i la instal·lació de lluminàries amb plaques solars per a l’enllumenat públic o plaques solars per a l’ACS.

Requisits 

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

Criteri Punts
Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1
Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal o de titularitat de la mancomunitat amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es 1
Ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques aprovada 2
Bonificació fiscal de l’IBI als immobles amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum   2
Bonificació de l’ICIO a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 1
Haver realitzat la certificació energètica de tres edificis municipals. En el cas de les mancomunitats, haver realitzat la certificació energètica d’almenys un dels edificis de la seua titularitat 1
No haver sigut beneficiari en la convocatòria de 2020 2

En les mancomunitats per a obtindre la màxima puntuació, tots els municipis que la formen hauran d’haver subscrit el Pacte de les Alcaldies i haver aprovat l’ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques i les bonificacions de l’IBI i de l’ICIO.

En cas d’empat entre dos o més municipis/mancomunitats, els criteris de desempat són:

  • Tindran preferència els municipis/les mancomunitats de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
  • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
  • Si una sol·licitud haguera hagut de ser esmenada a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 

​​

Despeses subvencionables

La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari.

Cada entitat només podrà sol·licitar l’ajuda per a un màxim de 2 instal·lacions en total i de la mateixa modalitat.

La quantitat màxima subvencionable serà de 30.000 € per entitat sol·licitant. Si un ajuntament sol·licita dos instal·lacions i la suma dels seus pressupostos supera aquesta quantitat, es descartarà, si escau, la sol·licitud de menor import fins que no es superen els 30.000 € o fins que quede una única sol·licitud. Si la despesa subvencionable supera la quantitat màxima amb una única sol·licitud, s’atendrà aquesta petició, però la diferència anirà a càrrec de l’entitat beneficiària.

Es subvencionaran les despeses reals tant d’obra com d’instal·lació i els materials de les instal·lacions objecte de la subvenció, l’IVA sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació, així com els derivats de la legalització d’aquestes, amb els límits següents:

  • 85% del cost de la instal·lació.
  • Màxim d’1,25 € per watt en les instal·lacions sense acumulació, i 2 € per watt en les que tinguen acumulació.

L’import de la subvenció serà el menor que resulte d’aplicar els dos criteris limitadors indicats.

No s’admeten les despeses de redacció de projectes, seguretat i salut ni direcció d’obres.

Les instal·lacions subvencionades hauran de desenvolupar-se tal com es va sol·licitar en la proposta subvencionada, respectant les característiques i la ubicació fixades en la sol·licitud.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

1. Sol·licitud amb la modalitat A (sense bateries) o B (amb bateries) i la ubicació de la instal·lació/les instal·lacions (Annex 4.1).

2. Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 5).

3. Per a sol·licituds de potència instal·lada igual o inferior a 10 kW, caldrà entregar la memòria tècnica de disseny de la instal·lació de baixa tensió amb classificació en la secció D (instal·ladora), habilitació 0 (baixa tensió), categoria 9 (categoria especialista/instal·lacions generadores de baixa tensió), redactada per un/a instal·lador/a autoritzat/da. La memòria inclourà un pressupost detallat del cost total de la instal·lació i s’ajustarà al model de la Conselleria d’Indústria de la Generalitat Valenciana (www.gva.es/downloads/publicados/IN/23488_BI.pdf) i s’aportarà l’acreditació de l’instal·lador/a, que es pot obtindre en el web següent:
https://avancedigital.mineco.gob.es/RegistroInstaladores/Paginas/ConsultaInstaladores.aspx

4. Si la potència de la instal·lació sol·licitada és superior a 10 kW, caldrà presentar el projecte redactat per un/a tècnic/a competent junt amb una declaració responsable del mateix. El projecte inclourà la ubicació de la instal·lació, el nom de l’edifici, la potència instal·lada i un pressupost detallat del seu cost total.

Opcionalment, els documents que hauran d’aportar-se per a obtindre la puntuació màxima són:

5. Informe, subscrit per tècnic/a competent, indicant que tots els punts de consum elèctric municipal o de titularitat de la mancomunitat tenen subministrament d’energia d’origen 100% renovable detallant els CUPS i la/es comercialitzadora/es, junt amb el certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es.

6. Certificació de l’acord plenari d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

7. Certificat de Secretaria acreditatiu de la bonificació fiscal vigent de l’IBI als immobles amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

8. Certificat de Secretaria acreditatiu de la bonificació vigent de l’ICIO a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

9. Etiquetes energètiques, emeses per l’IVACE, de tres edificis municipals. En el cas de les mancomunitats, d’un edifici de la seua titularitat.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als vuit mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

1. Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia-Presidència de la corporació, justificativa del compliment de les condicions establides en la concessió de la subvenció, en la qual s’indiquen les activitats realitzades i els resultats assolits. S’acompanyarà amb:

a. Certificat de la instal·lació emés per l’instal·lador/a autoritzat/da corresponent i, si es requereix un projecte, certificat final d’obra signat per un/a tècnic/a competent.

b. Breu reportatge fotogràfic de les instal·lacions amb el logotip institucional de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, col·locat en l’inversor.

c. Descripció de la producció elèctrica que s’estima obtindre amb la nova instal·lació i estalvi anual econòmic.

d. Inscripció en el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica..

e. Contracte o acord de compensació d’excedents. El contracte de compensació d’excedents es signa entre el productor i el consumidor associat (modalitat d’autoconsum amb excedents acollida a compensació). En aquest document, s’estableix el mecanisme de compensació simplificada entre els dèficits dels consums i tots els excedents de les instal·lacions de generació associades. El contracte es pot trobar al web www.idae.es/ca/node/13679.

2. Còpia de l’acta de recepció dels treballs per part de l’ajuntament indicant la seua correcta execució.

3. Relació de despeses i inversions emplenada i certificada (Annex 6.1).

4. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i documentació acreditativa del pagament.

5. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

Les instal·lacions hauran d’executar-se d’acord amb la proposta subvencionada, respectant les característiques i la ubicació establida en la sol·licitud.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat la instal·lació, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.