L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Subvenció per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals

Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la nova instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum energètic en edificis i equipaments de titularitat municipal en l’exercici 2022.

Les instal·lacions subvencionades hauran d’executar-se després de l’1 de gener de 2022 i amb data de factura també posterior a aquesta.

S’estableixen dues modalitats:

 1. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i equipaments municipals connectades a la xarxa sense acumulació

Es consideraran instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la xarxa aquelles que estiguen connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor, que compartisquen infraestructures de connexió a la xarxa amb un consumidor o que estiguen unides a aquest a través d’una línia directa, i que tinguen o puguen tindre en algun moment una connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució. Així mateix, també tindrà la consideració d’instal·lació de generació connectada a la xarxa la que està connectada directament a les xarxes de transport o distribució.

La potència instal·lada serà la potència màxima de l’inversor, entesa com la suma de les potències màximes en condicions nominals (Pnom).

 1. Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en edificis i equipaments municipals, connectades a la xarxa o aïllades, amb acumulació.

Hauran d’estar destinades a l’ús exclusiu d’instal·lacions (per exemple, bombeig) d’edificis de titularitat municipal i s’haurà de complir com a mínim amb una relació de 2:1 entre la capacitat d’emmagatzematge de les bateries (kWh) i la potència nominal de l’inversor (kW). Només es podran subvencionar instal·lacions amb bateries basades en tecnologia d’ió de liti.

En les dues modalitats, s’exclou expressament la compra i la instal·lació de fanals amb plaques solars per a l’enllumenat públic o plaques solars per a l’ACS.

Requisits 

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València​.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

Criteri Punts
Per haver aprovat el Pacte de les Alcaldies 1
Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal o de titularitat de la mancomunitat amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es 1
Ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques aprovada 2
Bonificació fiscal de l’IBI als immobles amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 3
Bonificació de l’ICIO a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 1
No haver sigut beneficiari en la convocatòria de 2020 ni 2021 2

En les mancomunitats per a obtindre la màxima puntuació, tots els municipis que la formen hauran d’haver aprovat el Pacte de les Alcaldies i l’ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques i les bonificacions de l’IBI i del ICIO.

En cas d’empat entre dos o més entitats, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència les entitats de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre Electrònic General de la Diputació de València.
 • Si una sol·licitud haguera hagut de ser esmenada a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari. 

Cada entitat només podrà sol·licitar l’ajuda per a un màxim de 2 instal·lacions en total i de la mateixa modalitat.

La quantitat màxima subvencionable serà de 30.000€ per entitat sol·licitant. Si un ajuntament sol·licita dues instal·lacions i la suma dels seus pressupostos supera aquesta quantitat, es descartarà, en el seu cas, la sol·licitud de menor import fins que  no se superen els 30.000€ o fins que quede una única sol·licitud. Si la despesa subvencionable supera la quantitat màxima amb una única sol·licitud, s’atendrà aquesta petició, però la diferència anirà a càrrec de l’entitat beneficiària. 

Se subvencionaran les despeses reals tant d’obra com d’instal·lació i els materials de les instal·lacions objecte de la subvenció, l’IVA sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació, així com els derivats de la seua legalització, amb els següents límits:

 • 85% del cost de la instal·lació.
 • Màxim d’1,25€ per watt en les instal·lacions sense acumulació i 2€ per watt en les que tinguen acumulació. 

L’import de la subvenció serà el menor que resulte d’aplicar els dos criteris limitadors indicats.

No s’admeten les despeses de redacció de projectes, seguretat i salut ni direcció d’obres.

Les instal·lacions subvencionades hauran de desenvolupar-se tal com es va sol·licitar en la proposta subvencionada, respectant les característiques i la ubicació fixades en la sol·licitud.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud amb la modalitat A (sense bateries) o B (amb bateries) i la ubicació de la instal·lació/les instal·lacions (Annex 4.1).
 1. Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions és conforme a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 3).
 1. Per a sol·licituds de potència instal·lada igual o inferior a 10 kW, caldrà entregar la memòria tècnica de disseny de la instal·lació de baixa tensió amb classificació en la secció D (instal·ladora), habilitació 0 (baixa tensió), categoria 9 (categoria especialista/instal·lacions generadores de baixa tensió), redactada per un/a instal·lador/a autoritzat/da. La memòria inclourà un pressupost detallat del cost total de la instal·lació i s’ajustarà al model de la Conselleria d’Indústria de la Generalitat Valenciana (www.gva.es/downloads/publicados/IN/23488_BI.pdf) i s’aportarà l’acreditació de l’instal·lador/a, que es pot obtindre en el següent web: https://avancedigital.mineco.gob.es/registroinstaladores/paginas/consultainstaladores.aspx
 1. Si la potència de la instal·lació sol·licitada és superior a 10 kW, caldrà presentar el projecte redactat per un/a tècnic/a competent junt amb una declaració responsable seua. El projecte contemplarà la ubicació de la instal·lació, el nom de l’edifici, la potència instal·lada, la descripció de la producció que s’estima obtindre i un pressupost detallat del seu cost total. El pressupost no podrà incloure les despeses de redacció del projecte, seguretat i salut ni direcció d’obres.

Opcionalment, els documents que hauran d’aportar-se per a obtindre la puntuació màxima són:

 1. Informe, subscrit per tècnic/a competent, indicant que tots els punts de consum elèctric municipal o de titularitat de la mancomunitat tenen subministrament d’energia d’origen 100% renovable detallant els CUPS i la/es comercialitzadora/es, junt amb el certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es.
 1. Certificació de l’acord plenari d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 1. Certificat de Secretaria acreditatiu de la bonificació fiscal vigent de l’IBI als immobles amb instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.
 1. Certificat de Secretaria acreditatiu de la bonificació vigent de l’ICIO a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

No caldrà presentar els documents 5, 6, 7 i 8 en cas que l’entitat sol·licitant ja els haja aportat en la convocatòria de 2021.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 8 mesos de l’endemà al de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria REACCIONA i, addicionalment, per a aquesta línia de subvenció s’aportarà:

 1. Certificat de la instal·lació emés per el/la instal·lador/a autoritzat/da corresponent i, si es requereix un projecte, certificat final d’obra signat per un/a tècnic/a competent.
 1. Breu reportatge fotogràfic de la instal·lació que incloga les següents imatges: plaques solars, estructura de la instal·lació, cartell informatiu, inversor i el sistema de monitoratge de la producció.

En la façana de l’entrada principal de l’edifici es col·locarà un cartell informatiu de la instal·lació d’autoconsum, incloent la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.

Aquest cartell de metacrilat haurà d’estar en una zona molt visible per a la ciutadania, indicant que l’edifici produeix energia d’origen 100% renovable mitjançant plaques solars fotovoltaiques i que aquestes han sigut subvencionades per l’estratègia REACCIONA de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.

 1. Descripció de la producció elèctrica que s’estima obtindre amb la nova instal·lació i l’estalvi anual econòmic.
 1. En el cas que la instal·lació es dissenye com a autoconsum sense excedents, s’haurà de justificar el muntatge d’un sistema d’antivessament. Es tracta d’un dispositiu o conjunt de dispositius que impedeix en tot moment el vessament d’energia elèctrica a la xarxa. Aquests dispositius hauran de complir amb la normativa de qualitat i seguretat industrial que li siga aplicable i, en particular, en el cas de la baixa tensió amb el que es preveu en la ITC-BT-40.
 1. Contracte o acord de compensació d’excedents. El contracte de compensació d’excedents se signa entre el productor i el consumidor associat (modalitat d’autoconsum amb excedents acolliment a compensació). Tot i que el subjecte productor i el subjecte consumidor siguen la mateixa persona física o jurídica, cal signar aquest contracte com a requisit indispensable perquè la instal·lació puga acollir-se al mecanisme de compensació simplificada. En el cas de no poder aportar el contracte de compensació, servirà una factura que reflectisca que la comercialitzadora està compensant els excedents de la instal·lació d’autoconsum.

Publicitat per part dels beneficiaris

La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.