Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 6 línies de subvenció, en aquesta primera fase, per a actuacions relacionades amb l’energia, la gestió de residus, la mobilitat sostenible, els espais naturals, el cicle integral de l’aigua i l’educació ambiental. En una segona fase es convocaran altres línies de subvenció de l’Àrea de Medi Ambient.

Subvenció per a la implantació dels Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la implantació, en l’exercici 2021, de les accions establides en els Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA), que hagen sigut redactats i aprovats pels plens de les corporacions locals.

Es subvencionaran les actuacions que es puguen emmarcar dins dels següents apartats:

 1. Prevenció en la generació de bioresidus, així com el compostatge domèstic i comunitari.
 1. Recollida o gestió separada de bioresidus, ja siguen actuacions de recollida o gestió separada de la fracció orgànica o de les restes vegetals d’origen públic i privat. S’inclou l’adquisició de maquinària per al tractament o processament de la palla de l’arròs per a evitar la seua incineració en camp.
 1. Aprofitament energètic dels bioresidus per a reduir, en origen, la fracció destinada a eliminació.
 1. Reducció i prevenció de residus, incloent la preparació per a la reutilització dels productes o l’allargament de la seua vida útil.
 1. Recollida porta a porta o equivalent dels residus i implantació de sistemes d’identificació d’usuari que permeten aplicar polítiques econòmiques i fiscals a la ciutadania per afavorir la recollida selectiva en origen, com per exemple el pagament per generació.
 1. Reciclatge perquè els residus es transformen de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com qualsevol altra, excepte la valorització energètica o el rebuig.
 1. Sensibilització i educació ambiental.

Aquesta subvenció s’articula a l’efecte de complir l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR). Les actuacions a implantar no podran contravindre la normativa europea, estatal o autonòmica de residus.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València i que en tot cas disposen del corresponent PLGRDA aprovat pel Ple de la corporació, amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció de la present convocatòria.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020:
 • Mancomunitats (40 punts).
 • Entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i municipis de fins a 5.000 habitants (30 punts).
 • Municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants (25 punts).
 • Municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants (20 punts).
 • Municipis d’entre 20.001 i 50.000 habitants (15 punts).
 • Municipis de més de 50.000 habitants (10 punts).
 1. Actuacions proposades (màxim 60 punts) relacionades amb:
 • Compostatge municipal, compostatge domèstic/comunitari o l’agrocompostatge (60 punts).
 • Recollida porta a porta (60 punts).
 • Aprofitament energètic dels bioresidus (60 punts).
 • Implantació de sistemes d’identificació d’usuari que permeten l’aplicació de mesures fiscals com el pagament per generació (30 punts).
 • Recollida separada de la fracció orgànica en contenidor d’accés restringit (20 punts).
 • Reducció i prevenció de residus incloent la preparació per a la reutilització dels productes o l’allargament de la seua vida útil (15 punts).
 • Sensibilització i educació ambiental (10 punts).

No es valoraren aquelles actuacions en matèria de gestió de residus que no es puguen incloure dins d’algun dels apartats anteriors.

En cas d’empat entre dos o més municipis municipis/mancomunitats, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis/les mancomunitats de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables els conceptes següents:

 • Implantació de les actuacions definides en els apartats de l’I al VII del punt 1 d’aquesta convocatòria per assolir els objectius del PLGRDA d’acord amb el PIR.

La quantitat màxima subvencionable serà de 30.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs).

Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1 de gener de 2021 i la finalització del termini d’execució.

Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import concedit, com a conseqüència de modificacions o desviacions durant la fase d’implantació de les actuacions proposades, serà assumit íntegrament pel beneficiari.

El percentatge de la subvenció respecte al cost total de l’activitat s’ajustarà al barem següent, d’acord amb el nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant publicat per l’INE a 1 de gener del 2020:

 • Per a sol·licituds de mancomunitats es concedirà el 100% del cost total de l’actuació sol·licitada (fins a un màxim de 30.000 €).
 • Per a entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i municipis de fins a 5.000 habitants, el 85%.
 • Per a municipis de 5.001 a 10.000 habitants, el 80%.
 • Per a municipis de 10.001 a 20.000 habitants, el 75%.
 • Per a municipis de 20.001 a 50.000 habitants, el 70%.
 • Per a municipis de més de 50.000 habitants, el 65%.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.7).
 1. Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 5).
 1. Memòria tècnica, subscrita per tècnic/a competent, relativa a les actuacions proposades, que haurà d’incloure un pressupost total i un calendari d’execució.
 1. Certificat, emés per la Secretaria de la corporació, sobre l’existència del PLGRDA aprovat pel Ple de la corporació amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

S’admetrà la sol·licitud de diverses actuacions contemplades en els apartats I al VII del punt 1 d’aquesta convocatòria. En aquest cas, estaran recollides en un únic document amb un únic pressupost, que inclourà cadascuna de les actuacions sol·licitades i la programació de la seua execució.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia de la corporació, que justifique el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, i que en un apartat econòmic detalle clarament les actuacions realitzades i les despeses parcials i finals de la seua implantació, amb indicació dels resultats obtinguts.
 1. Relació de despeses i inversions degudament emplenada i certificada (Annex 6.7).
 1. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament.
 1. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.
 1. Vídeo de la implantació de les actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció concedida.

Publicitat per part dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries queden obligades a fer constar en tota informació, documentació i publicitat pròpia que les actuacions han sigut subvencionades per la Diputació de València, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible. A més:

 1. Anunciar les actuacions executades en el web i xarxes socials del municipi/de la mancomunitat. L’anunci haurà de romandre en el web municipal i repetir-se de manera periòdica en xarxes socials del municipi/de la mancomunitat des de la publicació de la concessió fins a la finalització de l’execució de l’actuació o la seua implantació definitiva.
 1. Presentar públicament les actuacions executades. La presentació estarà dirigida al públic en general i exposarà clarament els objectius i compromisos assolits del PLGRDA gràcies a les actuacions implantades.
 1. Fer un vídeo de duració màxima d’1 minut on s’explique l’objectiu de les actuacions i es presente l’estat final de les actuacions, indicant el pressupost total i l’import subvencionat per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. El vídeo, que haurà d’entregar-se junt amb la documentació justificativa, haurà de publicar-se en el web i en les xarxes socials del municipi/de la mancomunitat.