L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Subvenció per a la implantació dels Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

Objecte i fi

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la implantació, en l’exercici 2022, de les accions establides en els Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA), que hagen sigut aprovats pels plens de les corporacions locals.

Es subvencionaran actuacions que es consideren inversions que es puguen emmarcar dins dels següents apartats:

 1. Prevenció en la generació de bioresidus, així com el compostatge domèstic i comunitari.
 1. Recollida o gestió separada de bioresidus, ja siguen actuacions de recollida o gestió separada de la fracció orgànica o de les restes vegetals d’origen públic i privat. S’inclou l’adquisició de maquinària per al tractament o processament de la palla de l’arròs per a evitar la seua incineració en camp.
 1. Aprofitament energètic dels bioresidus per a reduir, en origen, la fracció destinada a eliminació.
 1. Reducció i prevenció de residus, incloent-hi la preparació per a la reutilització dels productes o l’allargament de la seua vida útil.
 1. Recollida porta a porta o equivalent dels residus i implantació de sistemes d’identificació d’usuari que permeten aplicar polítiques econòmiques i fiscals a la ciutadania per afavorir la recollida selectiva en origen, com per exemple el pagament per generació.
 1. Reciclatge perquè els residus es transformen de nou en productes, materials o substàncies, tant si és amb la finalitat original com qualsevol altra, excepte la valorització energètica o el rebuig.

Aquesta subvenció s’articula a l’efecte de complir l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR). Les actuacions a implantar no podran contravindre la normativa europea, estatal o autonòmica de residus.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits previstos en l’OGS de la Diputació de València i que disposen del corresponent PLGRDA aprovat pel ple de la corporació, amb data anterior a la publicació en el BOP de l’anunci de la present convocatòria.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima que podran obtindre les entitats sol·licitants serà de 100 punts:

 1. Les sol·licituds presentades per mancomunitats o entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal rebran 5 punts.
 1. Aquelles entitats o mancomunitats sol·licitants que disposen d’una ordenança municipal vigent en matèria de residus i que estiga adaptada al PLGRDA que tinguen aprovat, rebran en aquest apartat 5 punts.
 1. Aquells municipis o mancomunitats que hagen implantat el sistema de recollida domèstica porta a porta de les quatre fraccions (orgànica, envasos lleugers, paper i cartó, i resta) o que es troben en procés de la seua licitació, obtindran en aquest apartat la puntuació segons la següent taula (màxim 30 punts):
Fracció Puntuació
Recollida separada 1 fracció 5 punts
Recollida separada 2 fraccions 15 punts
Recollida separada 3 fraccions 25 punts
Recollida separada 4 fraccions 30 punts

La puntuació obtinguda per a cada fracció es minorarà en funció de la població implicada d’acord amb la taula següent:

% sobre el total de la població (habitants) % sobre els punts de cada fracció
0 a 25% 25%
26 a 50% 50%
51 a 75% 75%
76 a 100% 100%

Caldrà que en la memòria tècnica s’indique, en cada fracció de recollida separada, el percentatge de població implicada respecte a la població total.

 1. Inversions proposades relacionades amb els següents aspectes (45 punts):
 1. Compostatge municipal, compostatge domèstic/comunitari o agrocompostatge (25 punts).
 2. Aprofitament energètic de bioresidus (25 punts).
 3. Recollida domèstica porta a porta (25 punts).
 4. Recollida separada domèstica/comercial de bioresidus en contenidor tancat (20 punts).
 5. Implantació de sistemes de pagament per generació en les fraccions de bioresidus, envasos lleugers i paper-cartó (màxim 15 punts, en qualsevol fracció).
 6. Recollida selectiva de tèxtils que incloguen sistemes de reutilització (15 punts).
 7. Recollida porta a porta de residus comercials de paper-cartó (10 punts).
 8. Reducció i prevenció de residus incloent la preparació per a la reutilització dels productes o l’allargament de la seua vida útil (10 punts).
 9. Recollida selectiva de bolquers i productes d’higiene íntima (10 punts).
 10. Recollida separada de residus comercials de la resta de fraccions (5 punts).
 11. Millores en la recollida de residus agrícoles (5 punts).

No es valoraran aquelles actuacions en matèria de gestió de residus que no es puguen incloure dins d’algun dels apartats anteriors.

En el cas de les inversions c, d, e, f i j caldrà ponderar l’abast de cada acció plantejada sobre el total de la població segons la següent taula:

% sobre el total de la població (habitants) % sobre els punts de l’actuació plantejada
0 a 25% 25%
26 a 50% 50%
51 a 75% 75%
76 a 100% 100%

Aquestes accions no es valoraran si en la memòria tècnica no es reflecteix el percentatge de la població implicada.

 1. Les entitats que no hagen sigut beneficiàries de la convocatòria 2021 de l’estratègia REACCIONA per a la implantació de PLGRDA, rebran en aquest apartat 15 punts, atorgant 0 punts a les entitats beneficiàries en 2021.

La puntuació s’obtindrà de la suma de tots els criteris anteriors.

En cas d’empat entre dos o més sol·licituds, els criteris de desempat són:

 • Tindrà preferència la sol·licitud amb major població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables els següents conceptes:

 • Inversions, realitzades entre l’1 de gener de 2022 i la finalització del termini d’execució, destinades a la implantació de les actuacions definides en els apartats de l’I al VI del punt 1 d’aquesta convocatòria per assolir els objectius del PIR.

Es consideraran despeses subvencionables l’adquisició de vehicles o maquinària específica per a la recollida, tractament i valorització dels residus. En aquest cas, s’haurà d’acreditar que el seu ús està destinat en exclusiva a la gestió de residus.

No es consideren subvencionables les accions d’educació, formació, conscienciació i/o sensibilització ambiental o accions similars, com per exemple el disseny de webs, comunicació en xarxes socials, cartelleria de qualsevol tipus, fullets, etc.

De la mateixa manera, no es consideren com a despeses subvencionables la preparació o redacció d’altres documents tècnics, malgrat estiguen identificats en el PLGRDA, com tampoc seran subvencionables despeses de processos de participació relacionats amb la gestió de residus. Tampoc es consideren despeses subvencionables els costos laborals associats a la gestió de residus.

No seran subvencionables accions, tot i que figuren en el PLGRDA del municipi, relacionades amb les següents fraccions de residus domèstics: vidre, aparells elèctrics i electrònics, piles, acumuladors, mobles i estris, i residus/enderrocs procedents d’obres menors de construcció i/o reparació domiciliària.

La quantitat màxima subvencionable serà de 30.000€ per entitat sol·licitant (IVA inclòs). En el cas que l’actuació sol·licitada superara aquest import, l’entitat beneficiària assumirà els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que li corresponga.

Qualsevol increment en el pressupost, sobre l’import concedit, a conseqüència que existisquen modificacions o desviacions durant la fase d’implantació de les actuacions proposades, serà íntegrament assumit pel beneficiari.

El percentatge de la subvenció respecte al cost total de l’actuació s’ajustarà al següent barem d’acord amb el nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant publicat per l’INE a data d’1 de gener de 2021:

 • En municipis de fins a 1.000 habitants i per a sol·licituds d’entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats es concedirà el 100% del cost total de l’actuació sol·licitada (fins a un màxim de 30.000€).
 • De 1.001 a 5.000 habitants, el 95%.
 • De 5.001 a 10.000 habitants, el 90%.
 • De 10.001 a 20.000 habitants, el 80%.
 • De 20.001 a 50.000 habitants, el 70%.
 • En municipis de més de 50.000 habitants, el 60%.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.7).
 1. Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions ho és d’acord amb la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 3).
 1. Memòria tècnica, subscrita per tècnic/a competent, relativa a les actuacions proposades que haurà d’incloure un únic pressupost desglossat per a cadascuna de les accions proposades, en les quals es recollirà el nombre d’unitats i/o mesurament, l’import unitari i total de cada acció, i un calendari d’execució. No es valoraran aquelles propostes que no disposen de pressupost desglossat.

En el cas de les accions proposades relacionades amb el porta a porta i amb els apartats c, d, e, f i j del punt 4 sobre els criteris de valoració, haurà de quedar reflectit en la memòria tècnica el percentatge de població implicada en l’actuació en relació amb la població total del municipi.

 1. Certificat de Secretaria que acredite l’aprovació del PLGRDA pel ple de la corporació amb data anterior a la publicació en el BOP de la present convocatòria.
 1. Certificat de Secretaria sobre la vigència d’ordenança(es) municipal(s) de residus adaptada(es) al PLGRDA aprovat.
 1. Certificat de Secretaria que acredite la implantació del sistema de recollida domèstica porta a porta d’alguna de les quatre fraccions (orgànica, envasos lleugers, paper i cartó, i resta) o que la corporació es troba en procés de la seua licitació.

S’admetran sol·licituds amb diverses actuacions de les contemplades en els apartats I a VI del punt 1 de la present convocatòria.

No s’admetran actuacions que hagen sigut prèviament subvencionades per la línia d’implantació dels PLGRDA de l’exercici 2021 o amb altres línies de subvenció de l’estratègia REACCIONA.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 9 mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria REACCIONA. El termini d’execució serà el mateix que el de justificació.

Publicitat per part dels beneficiaris

La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.