Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 10 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Subvenció per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural

La mobilitat és un dels principals focus de contaminació atmosfèrica i acústica als municipis i per tant, un dels sectors on cal actuar promovent alternatives als vehicles de combustió i sobretot, reduint el nombre de desplaçaments motoritzats.

Objecte i fi

La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural durant l’exercici 2021.

La seua finalitat és promoure l’adequació de camins d’interés natural per a impulsar una mobilitat quotidiana activa i eficient, és a dir, la mobilitat en bicicleta o a peu.

Les vies de ciclovianants connecten tant a les persones entre sí com a les persones amb la natura perquè la coneguen i l’estimen. La diferència amb altres vies de transport és tant la seua autonomia i la seua condició de reservades a desplaçaments no motoritzats, com el respecte i la integració amb el seu entorn, actuant com a elements de protecció i conservació del patrimoni associat. Normalment es recolzen sobre infraestructures ja existents, però en desús com és el cas d’antics traçats de ferrocarril, camins històrics, antigues vies pecuàries, sendes o camins en entorns riberencs i en àmbits de domini públic…

En general, la seua filosofia no és construir en la natura sinó aprofitar el ja construït per a recuperar la connexió amb la natura. Les formes que poden adoptar varien en cada cas adaptant-se al lloc i potenciant la seua identitat. Les vies de ciclovianants es caracteritzen a més per buscar tant l’accessibilitat universal com la continuïtat, facilitat i seguretat en tot el seu recorregut, afavorint l’autonomia i integració per a tots els usuaris de qualsevol capacitat física.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, les agrupacions de municipis i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València i el següent:

 1. En el cas d’una proposta supramunicipal, els municipis participants hauran de signar un conveni administratiu on es designarà al municipi que serà l’intermediari amb la Diputació, a qui se li transferirà l’import de la subvenció.

Requisits dels projectes

Les vies de ciclovianants d’interés natural que s’executen a partir dels projectes ja realitzats i aprovats per les entitats interessades hauran de complir els següents requisits:

 1. Evitar al màxim l’afecció als espais protegits i/o regulats per figures de gestió. Igualment, s’evitarà l’afecció de formacions geològiques i vegetals d’interés, i les zones ambientalment sensibles i d’especial importància per al manteniment de la biodiversitat i els processos ecològics (àrees d’interés connector, àrees d’interés florístic i faunístic, hàbitats amenaçats o fràgils, etc.).
 1. Maximitzar l’aprofitament de camins existents. Mantindre i, en el seu cas, recuperar i restaurar antics camins, sendes o recorreguts de titularitat pública, amb marcada significació natural, històrica o cultural. Els projectes han d’aprofitar, sempre que siga viable, aquells camins ja existents per a evitar l’obertura de nous i la pertorbació d’hàbitats fins ara no freqüentats. Per tant, una actuació també pot estar formada per nous trams discontinus que connecten amb trams ja existents.
 1. Maximitzar l’adaptació a les característiques geomorfològiques del terreny, evitant l’alteració de la morfologia del relleu i l’alteració edàfica amb moviments de terres, grans talussos i desmunts que pogueren comportar un augment del risc d’erosió i/o dels riscos geològics.
 1. Aconseguir la màxima integració i coherència amb l’entorn. Als rius i barrancs es fomentarà la plantació de vegetació de ribera, mentre que a les zones forestals es fomentarà la vegetació de bosc mediterrani.

En els projectes prop de rius i barrancs es minimitzaran les afeccions a la llera, els impactes del règim hídric i els creuaments (guals, etc.) oferint el màxim respecte pel cicle de l’aigua i la seua dinàmica natural.

 1. Protegir el cel nocturn i la natura. En cas de necessitar-ho, s’empraran lluminàries que projecten la llum càlida al terra (PC-Ambre 1800°K o 2200°K) amb una il·luminància mitjana (Em) de 5 lux.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Connectivitat: 3 punts.

Per a obtindre la puntuació caldrà acreditar mitjançant plànols i una justificació en la documentació tècnica que l’actuació connecta o forma part d’una via ciclista existent i que, per tant, contribueix a la creació d’una xarxa o sistema interconnectat de vies ciclistes. Així, no esdevé una actuació aïllada o inconnexa sinó que contribueix a augmentar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes.
 
Si no forma part d’una xarxa es puntuarà amb 0 punts.

 1. Municipis beneficiats: màxim 3 punts.

Es considera que una actuació beneficia un municipi quan s’executa en el terme municipal corresponent i, per tant, transcorre pel seu territori. Només es valorarà aquest criteri amb l’aportació de plànols en la documentació tècnica que recullen el recorregut de la via projectada i la delimitació del municipi o municipis on es pretén realitzar.

Es puntuarà amb 1 punt per cada municipi beneficiat en la nova proposta fins a un màxim de 3. S’entén que puntua exclusivament el tram de via a realitzar en cas de formar part d’un recorregut mes ampli.

 1. Intermodalitat: 1 punt.

La via de ciclovianants objecte d’execució que connecte amb estacions de transport públic en funcionament obtindrà 1 punt. Per a la seua justificació s’aportarà un plànol en la documentació tècnica.

 1. Si el recorregut proposat en la sol·licitud forma part total o parcialment d’un PMUS aprovat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat: 2 punts.
 1. Si el municipi, en el cas d’una proposta supramunicipal tots els municipis que formen part de la sol·licitud, estan en risc molt alt o alt de despoblament: 1 punt.

En cas d’empat entre dos o més sol·licituds, els criteris de desempat són:

 • Tindrà preferència la sol·licitud amb major població.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables l’execució de les obres d’una via de ciclovianants que dispose d’un projecte aprovat pels respectius ajuntaments dels municipis on es realitza, la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut preceptiva.

La subvenció finançarà fins a un 100% del cost total de l’activitat, amb els següents límits:

 • Obres a realitzar per a un municipi: 60.000 € € (IVA inclòs).
 • Obres a realitzar per a dos municipis: 90.000 € (IVA inclòs).
 • Obres a realitzar per a tres o més municipis: 120.000 € (IVA inclòs).

En el cas que l’actuació sol·licitada superara aquest import, l’entitat o les entitats beneficiàries assumiran els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que els corresponga.

Les baixes obtingudes de la licitació de les obres es reinvertiran en la mateixa ajuda completant l’import total amb la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.8).
 1. Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 5).
 1. Certificació acreditativa de titularitat i disponibilitat dels terrenys (Annex 10).
 1. Documentació tècnica de l’actuació, elaborada a partir del projecte base de licitació, que haurà de tindre un màxim de 20 pàgines i incloure com a mínim:
 1. Breu descripció del territori on es desenvoluparà la futura actuació.
 2. Objectius principals de l’actuació.
 3. Plànol del traçat en planta de la via.
 4. Plànol amb la classificació urbanística dels sòls i els nivells de protecció on s’executarà la via.
 5. Justificació que el projecte pretén protegir i apropar el patrimoni natural.
 6. Justificació que el projecte s’emmarca en una estratègia d’àmbit regional.
 7. Indicar, amb l’aportació de plànols, si la proposta dona continuïtat a la xarxa interurbana, completa itineraris existents o contribueix a la creació d’una xarxa per a la valoració del criteri de baremació 1.
 8. Indicar, junt amb plànols, si l’actuació proposada connecta directament o completa un itinerari existent entre 2, 3 o més termes municipals per a la valoració del criteri de baremació 2.
 9. Indicar si hi ha intermodalitat amb estacions de transport públic en funcionament per a la valoració del criteri de baremació 3.
 10. Fulla resum de pressupost de l’obra que detalle els imports per capítols, el Pressupost d’Execució Material, el 13% de Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial, el Pressupost d’Execució per Contracte i el Pressupost de Licitació.
 11. Termini d’execució de les obres.
 1. Certificació de la Secretaria que acredite que el recorregut proposat en la sol·licitud forma part total o parcialment d’un PMUS aprovat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
 1. En el cas de les agrupacions de municipis, caldrà presentar el conveni administratiu on es designe el municipi intermediari.
 1. Compromís d’aportació econòmica en la quantia que resulte, mitjançant finançament municipal fins a arribar al 100% del cost total de l’actuació.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als quinze mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat sol·licitant haurà d’aportar la documentació següent:

 • Previ a l’ordenació del pagament:
 1. Projecte aprovat per la/es corporació/ns municipal/s beneficiària/es amb la documentació mínima exigible per la LCSP i la Instrucció de la Diputació de València per a la documentació tècnica dels Plans Provincials (BOP 11/5/2020).

S’exigirà que aquest projecte estiga visat pel corresponent Col·legi Professional i inclourà l’esment exprés en aquest visat del compliment de la citada Instrucció.

 1. Certificat de l’aprovació del projecte.
 • Durant l’execució del contracte d’obres:
 1. Certificació de l’acord d’adjudicació.
 2. Certificació mensual de les obres realitzades.
 3. Fotografia del cartell de publicitat de les obres que s’ajustarà al model que proporcione la Diputació de València.
 4. En cas de modificacions d’obra, documentació que permeta avaluar que no s’alteren les condicions inicials de la subvenció concedida.
 • A la finalització de les obres:
 1. Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia de la corporació, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, que reculla detalladament un apartat econòmic on figuren clarament les actuacions executades i els pressupostos definitius així com els resultats obtinguts.
 2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà la següent documentació: 
 1. Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, data de pagament, certificada per l’òrgan Interventor de l’entitat local. L’esmentat certificat d’Intervenció inclourà la indicació i justificació del procediment de contractació utilitzat i l’adequació del mateix a la normativa vigent sobre contractes de les administracions públiques (article 28.2.A.f de l’OGS) (Annex 6.8). En cas que la subvenció s’atorgue conformement a un pressupost, s’indicaran les desviacions esdevingudes.
 2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i documentació acreditativa del pagament.
 1. Documentació final d’obres que haurà d’incloure plànols definitius, certificació final d’obra i lliurament de les instal·lacions a l’entitat beneficiària, signada per la direcció facultativa, en la qual es farà constar expressament que les obres i instal·lacions s’han ajustat al projecte i les seues modificacions, si n’hi hagueren hagut, i que en tot cas les obres i instal·lacions s’entreguen a l’entitat beneficiària en perfecte estat d’acabat i funcionament per a l’objecte que es van dissenyar i van executar.
 2. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.
 3. Relació fotogràfica de l’abans, durant i després i vídeo de l’execució de les actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció concedida.

Publicitat per part dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries queden obligades a fer constar en tota informació, documentació i publicitat pròpia que l’execució de les obres ha sigut subvencionada per la Diputació de València, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible. A més:

 1. Anunciar les actuacions a executar en el web i en les xarxes socials del municipi/de la mancomunitat. L’anunci haurà de romandre en el web i repetir-se de manera periòdica en les xarxes socials del municipi/de la mancomunitat des de la publicació de la concessió fins a la finalització de l’actuació.
 2. Fer un vídeo de duració màxima d’1 minut on s’explique el fi de les actuacions i es presente l’estat inicial, les fases d’execució i l’estat final de les actuacions, indicant el pressupost total i l’import subvencionat per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. El vídeo, que haurà d’entregar-se junt amb la documentació justificativa, haurà de publicar-se en el web i en les xarxes socials del municipi/de la mancomunitat.