Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 10 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Subvenció per a la gestió i la conservació d’espais naturals.

​Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la gestió i la conservació d’espais naturals en l’exercici 2021.

Les actuacions seran aquelles que, no generant un augment de la superfície artificialitzada – asfaltada, formigonada- respecte a la situació anterior, complisquen amb les següents condicions:

 1. Representen un increment de la superfície ocupada per la vegetació o bé una millora de la vegetació existent (augment de la diversitat d’espècies o de la diversitat estructural, substitució d’espècies al·lòctones per autòctones i, en general, l’avanç en la successió ecològica per a incrementar la resiliència enfront pertorbacions i l’adaptació al canvi climàtic).
 2. Milloren la capacitat de l’espai natural per a prestar serveis ecosistèmics.

S’estableixen tres modalitats:

 1. Declaració de Paratges Naturals Municipals

Atenent l’existència en els seus municipis, a criteri de la corporació local, amb la conformitat de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de zones que reunisquen algun dels valors i les potencialitats d’ús a què es refereix l’article 1 del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels Paratges Naturals Municipals de la Comunitat Valenciana.

 1. Actuacions en Paratges Naturals Municipals

S’entén per Paratge Natural Municipal aquell que estiga declarat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a data de 26 de maig de 2021.

 1. Actuacions en les riberes dels espais naturals fluvials

Les riberes són aquells espais ocupats (o potencialment ocupats) per les formacions vegetals lligades al nivell freàtic i a la geomorfologia fluvial. En la zonificació lateral de rius i rieres hi trobem la riba, que constitueix l’espai de les màximes crescudes ordinàries, i que sol estar ocupat per espècies vegetals hidròfites (joncs, canyís, etc.), i les riberes, separades de la riba habitualment per un xicotet talús fruit de la deposició de sediments de les crescudes ordinàries i la seua erosió lateral.

Les riberes en bon estat incideixen en el cicle hidrològic perquè esmorteixen l’impacte de les crescudes i milloren la infiltració. Així mateix, afavoreixen la bona qualitat de l’aigua perquè són un filtre natural que fixa sediments i capta nutrients i contaminants.

Les modalitats B i C són excloents.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que reunisquen els requisits previstos en l’OGS de la Diputació de València i el següent:

En la modalitat A, a més, podran optar les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, les agrupacions de municipis i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS. En el cas d’una proposta supramunicipal, els municipis participants hauran de signar un conveni administratiu on es designarà al municipi que serà l’intermediari amb la Diputació, a qui se li transferirà l’import de la subvenció.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària de la modalitat A es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • Fins a 5.000 habitants (3 punts).
 • Entre 5.001 i 20.000 habitants (2 punts).
 • Més de 20.000 habitants (1 punt).

Les sol·licituds supramunicipals (almenys 2 municipis) i de les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal rebran en aquest apartat la puntuació màxima, és a dir, 3 punts.

 1. Si el municipi no té declarat altre Paratge Natural Municipal en el seu terme municipal: 2 punts.

En el cas d’una proposta supramunicipal tots els municipis que formen part de la sol·licitud hauran de complir aquest requisit.

 1. Si el municipi no pot optar a la modalitat A de la subvenció de Gestió forestal d’aquesta convocatòria per tindre més de 20.000 habitants o menys de 25 hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal: 3 punts.

En el cas d’una proposta supramunicipal tots els municipis que formen part de la sol·licitud hauran de complir aquest requisit.

 1. Si el municipi, en el cas d’una proposta supramunicipal un dels municipis que forme part de la sol·licitud, té una Microrreserva de flora en l’àmbit del nou Paratge Natural Municipal que es pretén declarar: 2 punts.

La dotació pressupostària de la modalitat B es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • Fins a 5.000 habitants (3 punts).
 • Entre 5.001 i 20.000 habitants (2 punts).
 • Més de 20.000 habitants (1 punt).
 1. Si el municipi no pot optar a la modalitat A de la subvenció de Gestió forestal d’aquesta convocatòria per tindre més de 20.000 habitants o menys de 25 hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal: 4 punts.
 1. Si les actuacions milloren l’estat de conservació d’un hàbitat prioritari segons l’Annex 4 del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades: 1 punt.
 1. Si les actuacions milloren l’estat de conservació d’espècies en perill d’extinció o vulnerables de l’Annex I de l’Ordre 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes valencianes d’espècies protegides de flora i fauna: 0,2 per espècie fins a un màxim d’1 punt.
 1. Si les actuacions es centren en el control d’espècies exòtiques invasores segons l’Ordre 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell: 0,2 punts per espècie fins a un màxim d’1 punt.

La dotació pressupostària de la modalitat C es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • Fins a 5.000 habitants (4 punts).
 • Entre 5.001 i 10.000 habitants (3 punts).
 • Entre 10.001 i 20.000 habitants (2 punts).
 • Més de 20.000 habitants (1 punt).
 1. Si l’espai fluvial es troba a menys de 2 km del centre del municipi: 2 punts.
 1. Si les actuacions milloren l’estat de conservació d’un hàbitat prioritari segons l’Annex 4 del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades: 1 punt.
 1. Si les actuacions milloren l’estat de conservació d’espècies en perill d’extinció o vulnerables de l’Annex I de l’Ordre 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes valencianes d’espècies protegides de flora i fauna: 0,2 per espècie fins a un màxim d’1 punt.
 1. Si les actuacions es centren en el control d’espècies exòtiques invasores segons l’Ordre 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell: 0,5 punts per espècie fins a un màxim de 2 punts.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables els conceptes següents:

 1. Declaració de Paratges Naturals Municipals

Redacció de memòries justificatives per a la declaració de Paratges Naturals Municipals. El seu contingut mínim l’estableix la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

La quantitat màxima subvencionable serà de 4.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs).

 1. Actuacions en Paratges Naturals Municipals
 1. Actuacions amb mitjans mecànics i manuals:
 1. Eliminació d’espècies exòtiques invasores de flora i fauna que amenacen comunitats naturals d’interés per a la conservació.
 2. Millora de la qualitat de l’aigua mitjançant la creació de bandes de vegetació de ribera i filtres verds.
 3. Actuacions per augmentar la biodiversitat: plantacions d’espècies arbustives i arbòries, sembres i treballs silvícoles.
 4. Recuperació i conservació d’espècies amenaçades, protegides o singulars.
 5. Compra i instal·lació de caixes-niu o altres estructures per a la reproducció, aclimatació o repòs d’espècies de fauna (caixes-refugis per a ratpenats, caixes-niu d’ocells, etc.).
 6. Compra i instal·lació de protectors per evitar l’electrocució d’aus en torres i línies elèctriques.
 7. Creació i condicionament de centres de conservació, recuperació i divulgació de fauna i flora.
 1. Actuacions de condicionament de sendes o trams de sendes existents per a potenciar el coneixement de l’ecosistema. S’inclou la reparació i les millores del traçat i la plataforma, i el desbrossament de la vegetació adjacent.
 1. Instal·lació i condicionament de senyalització informativa en sendes, pistes i camins (plafons descriptius, banderoles direccionals, etc.).
 1. Instal·lació i condicionament d’observatoris de fauna, torres de guaita, miradors i altres estructures d’observació del paisatge i de la fauna.
 1. Maneig mitjançant l’ús de la ramaderia i el pasturatge, amb l’objectiu de millorar o restaurar un estat de conservació favorable d’hàbitats i espècies.

S’admetrà la sol·licitud de diverses actuacions fins assolir la quantitat màxima subvencionable, és a dir, 40.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs).

 1. Actuacions en les riberes dels espais naturals fluvials

Actuacions amb mitjans mecànics i manuals:

 1. Eliminació d’espècies exòtiques invasores de flora dels marges fluvials o del mig de la llera. Les actuacions s’iniciaran aigües amunt, ja que les espècies tendeixen a dispersar-se en el sentit del corrent.
 2. Eliminació d’espècies exòtiques invasores de fauna que amenacen comunitats naturals d’interés per a la conservació.
 3. Actuacions per augmentar la biodiversitat, millorar la funció de corredor biològic i la qualitat de l’aigua mitjançant la creació de bandes de vegetació de ribera i filtres verds.
 4. Eliminació d’abocadors de runes i residus incontrolats.
 5. Compra i instal·lació de caixes-niu o altres estructures per a la reproducció, aclimatació o repòs d’espècies de fauna (caixes-refugis per ratpenats, caixes-niu d’ocells, etc.).

S’admetrà la sol·licitud de diverses actuacions fins assolir la quantitat màxima subvencionable, és a dir, 40.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs).

La realització de les actuacions objecte de subvenció serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari, tant si s’encarreguen a empreses d’obres i serveis com si es fan amb mitjans propis. En qualsevol cas, els treballs de caire forestal han de ser dirigits i supervisats per professionals que compten amb capacitació forestal.

Es consideren també subvencionables les despeses de redacció de projectes i altres documents tècnics i de direcció facultativa o altres certificats tècnics d’execució quan la normativa els exigisca per a obtindre permisos i autoritzacions o per a adjudicar o contractar els serveis o l’execució de les obres.

Les despeses subvencionables es justificaran mitjançant factures o documents equivalents amb validesa en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1-1-2021 i la finalització del termini d’execució.

Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import concedit, com a conseqüència de modificacions o desviacions durant la fase d’implantació de les actuacions proposades, serà assumit íntegrament pel beneficiari.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.9).
 1. En la modalitat A, en el cas de les agrupacions de municipis, caldrà presentar el conveni administratiu on es designe el municipi intermediari.
 1. En les modalitats B o C, memòria tècnica, que haurà de tindre un màxim de 15 pàgines i incloure com a mínim:
 1. Descripció del territori on es desenvoluparan les actuacions.
 2. Plànols de localització indicant les coordenades geogràfiques.
 3. Metodologia de les actuacions i justificació que milloren l’estat de conservació d’un hàbitat, de determinades espècies o bé es centren en el control d’espècies exòtiques invasores, per a poder valorar els criteris de baremació 3, 4 i 5.
 4. Pressupost que inclourà cadascuna de les actuacions sol·licitades.
 1. En les modalitats B o C, certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex  5).
 1. En les modalitats B o C, certificat de la Secretaria municipal de les sol·licituds de permisos i autoritzacions davant de l’administració competent que siguen necessaris per a l’execució de les actuacions o, al seu cas, certificació de que no se’n requereixen.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

Modalitat A:

 1. Acta de lliurament de la memòria justificativa signada per la Secretaria i l’Alcaldia del/s municipi/s beneficiari/s.
 2. Relació de despeses i inversions degudament emplenada i certificada (Annex 6.9).
 3. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i documentació acreditativa del pagament.
 4. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

Modalitat B o C:

 1. Memòria de les actuacions subscrita per l’Alcaldia de la corporació amb el contingut següent:
 1. Justificació tècnica i descripció de les actuacions amb els mesuraments necessaris i dades cadastrals d’emplaçament.
 2. Valoració econòmica amb preus unitaris descompostos i pressupost per capítols.
 3. Plànols a escala de situació, emplaçament, planta i definició d’elements, amb còpies en format digital .kml, .kmz o .shp.
 1. Còpia de les autoritzacions concedides per les administracions competents exigides per la normativa per a dur a terme les actuacions o, si escau, certificació de la Secretaria municipal que acredite que no són necessàries.
 1. En el cas d’adquisició de béns, memòria tècnica amb la descripció del bé, les seues característiques tècniques i un breu reportatge fotogràfic on figure la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient col·locada en un lloc ben visible.
 1. Relació de despeses i inversions degudament emplenada i certificada (Annex 6.9).
 1. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i documentació acreditativa del pagament.
 1. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.
 1. Relació fotogràfica de l’abans, durant i després, i vídeo de l’execució de les actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció concedida.

Publicitat per part dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries queden obligades a fer constar en tota informació, documentació i publicitat pròpia que les actuacions han sigut subvencionades per la Diputació de València, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible. A més:

 1. Anunciar les actuacions a executar en el web i en les xarxes socials municipals. L’anunci haurà de romandre en el web i repetir-se de manera periòdica en les xarxes socials municipals des de la publicació de la concessió fins a la finalització de l’actuació.
 2. En les modalitats B i C fer un vídeo de duració màxima d’1 minut on s’explique el fi de les actuacions i es presente l’estat inicial, les fases d’execució i l’estat final de les actuacions, indicant el pressupost total i l’import subvencionat per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. El vídeo, que haurà d’entregar-se junt amb la documentació justificativa, haurà de publicar-se en el web i en les xarxes socials municipals.