L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Subvenció per a la gestió i  la conservació d’espais naturals

Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la gestió i la conservació d’espais naturals en l’exercici 2022.

Les actuacions a realitzar seran les de conservació i gestió d’espais naturals que es troben dins de l’àmbit territorial de les entitats sol·licitants. Les actuacions que es duguen a terme no suposaran un augment de la superfície antropitzada o urbanitzada i en tot cas les actuacions a executar s’emmarcaran dins dels següents suposats:

 1. Actuacions que suposen una millora de les condicions ecològiques, biològiques, naturals o paisatgístiques de la infraestructura verda, entenent com a tal el que s’estableix en l’article 5 del decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la LOTUP, i que contribuïsquen a la connectivitat ecològica i territorial necessària per a l’avanç de la biodiversitat, la salut dels ecosistemes i la qualitat del paisatge.
 1. Actuacions que contribuïsquen a millorar la capacitat dels espais naturals per a oferir serveis ecosistèmics.

S’estableixen tres modalitats:

Modalitat A: Declaració de Paratges Naturals Municipals.

Atesa l’existència en els seus municipis d’espais naturals singulars pels seus especials valors, d’entitat i transcendència locals, en els àmbits ecològic, geològic, paisatgístic o cultural, o bé atenent les seues potencialitats per al seu ús públic ordenat, i a criteri de la corporació local, les actuacions contemplades en la present modalitat consisteixen en la redacció de la memòria justificativa que es recull en l’article 3 del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels Paratges Naturals Municipals de la Comunitat Valenciana.

Modalitat B: Actuacions en Paratges Naturals Municipals.

S’entén per Paratge Natural Municipal aquell que estiga declarat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica amb data anterior a la publicació de la present convocatòria.

Es contemplen en aquesta modalitat i es desenvolupen en el punt 5 de la present convocatòria, actuacions de gestió i manteniment de superfícies naturals incloses dins de l’àmbit territorial dels Paratges Naturals Municipals.

Modalitat C: Actuacions en les riberes dels espais naturals fluvials.

Segons l’article 6 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües, s’entén com a ribera l’espai que ocupen les faixes laterals dels llits públics situades per damunt del nivell d’aigües baixes. A més, les riberes són aquells espais ocupats (o potencialment ocupats) per les formacions vegetals lligades al nivell freàtic i a la geomorfologia fluvial.

En la zonificació lateral de rius i rieres trobem la riba, que constitueix l’espai de les màximes crescudes ordinàries, i que sol estar ocupada per espècies vegetals hidròfites (joncs, canyís, etc.) i les riberes, separades de la riba habitualment per un xicotet talús fruit de la deposició de sediments de les crescudes ordinàries i la seua erosió lateral. Les riberes en bon estat incideixen en el cicle hidrològic perquè esmorteeixen l’impacte de les crescudes i milloren la infiltració. Així mateix, afavoreixen la bona qualitat de l’aigua perquè són un filtre natural que fixa sediments i capta nutrients i contaminants.

Es contemplen en aquesta modalitat i es desenvolupen en el punt 5 de la present convocatòria, actuacions que afavorisquen en general el bon estat de les riberes fluvials dels municipis.

Les modalitats B i C són excloents.

Requisits 

Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que reunisquen els requisits previstos en l’OGS de la Diputació de València.

No s’admetran propostes supramunicipals o d’entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària de la modalitat A es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació, la puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021 (màxim 5 punts).
 • Fins a 5.000 habitants (5 punts).
 • Entre 5.001 i 20.000 habitants (4 punts).
 • Més de 20.000 habitants (2 punts).
 1. Existència o no d’un altre Paratge Natural Municipal (màxim 2 punts).

Si el municipi no té declarat un altre Paratge Natural Municipal dins del seu àmbit territorial rebrà 2 punts, en cas contrari i que per tant tinga declarat un o més Paratges Naturals Municipals, no rebrà cap punt.

 1. Superfície municipal (màxim 3 punts).

Aquells municipis l’extensió superficial dels quals siga més àmplia i per tant disposen, en proporció, de major superfície natural obtindran en aquest apartat major puntuació segons la fórmula següent:

I = Sup x 100 / 10.810

Sent:

 • I: percentatge de superfície del municipi sobre el total de la superfície de la província de València (10.810 km²).
 • Sup: superfície del municipi en km² (segons dades de l’Institut Geogràfic Nacional).

El municipi amb major índex I obtindrà el màxim de 3 punts, puntuant-se la resta de municipis de manera proporcional.

La dotació pressupostària de la modalitat B es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació, la puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021 (màxim 2 punts).
 • Fins a 5.000 habitants (2 punts).
 • Més de 5.001 habitants (1 punt).
 1. Superfície municipal (màxim 3 punts).

Aquells municipis l’extensió superficial dels quals siga més àmplia i per tant disposen, en proporció, de major superfície natural obtindran en aquest apartat major puntuació segons la fórmula següent:

I = Sup x 100 / 10.810

Sent:

 • I: percentatge de superfície del municipi sobre el total de la superfície de la província de València (10.810 km²).
 • Sup: superfície del municipi en km² (segons dades de l’Institut Geogràfic Nacional).

El municipi amb major índex I obtindrà el màxim de 3 punts, puntuant-se la resta de municipis de manera proporcional.

 1. Millora de l’estat de conservació d’hàbitats, espècies protegides i control d’espècies exòtiques invasores (màxim 3 punts).

Es valoraran aquelles actuacions que milloren l’estat de conservació d’hàbitats protegits segons l’Annex IV del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada.

Es valoraran igualment actuacions que milloren l’estat de conservació d’espècies protegides de flora i fauna dels Annexos I, II, III, IV i V de l’Ordre 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els llistats valencians d’espècies protegides de flora i fauna.

De la mateixa manera es valoraran actuacions que se centren en el control d’espècies exòtiques invasores segons l’Ordre 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell.

Per a valorar les actuacions anteriors s’aplicarà la següent fórmula:

P = Sup m / Sup m max + Sup e / Sup e max + Sup i / Sup i max

Sent:

 • P: puntuació obtinguda.
 • Sup m: superfície de l’actuació (en hectàrees) que implique una millora de l’estat de conservació d’un hàbitat prioritari proposat pel municipi.
 • Sup e: Superfície de l’actuació (en hectàrees) que implique una millora de l’estat de conservació d’espècies protegides de flora i fauna.
 • Sup i: Superfície de l’actuació (en hectàrees) que implique un control d’espècies exòtiques invasores.
 • Sup m max: màxima de les superfícies de millora de l’estat de conservació d’un hàbitat prioritari presentades pel total dels municipis.
 • Sup e max: màxima de les superfícies de millora de l’estat de conservació d’espècies protegides presentades pel total dels municipis.
 • Sup i max: màxima de les superfícies de control d’espècies exòtiques invasores presentades pel total dels municipis.
 1. Si el municipi està adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (2 punts).

La dotació pressupostària de la modalitat C es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació, la puntuació màxima serà de 10 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021 (màxim 3 punts).
 • Fins a 5.000 habitants (3 punts).
 • Entre 5.001 y10.000 habitants (2 punts).
 • Més de 10.001 habitants (1 punt).
 1. Distància de l’actuació al centre del nucli urbà (màxim 2 punts).

Es valorarà amb 2 punts aquelles actuacions en l’espai fluvial que disten menys de 2 km al centre del nucli urbà del municipi. Es mesurarà la distància en línia recta des del centre geogràfic aproximat de l’actuació fins al centre geogràfic aproximat del nucli urbà del municipi.

 1. Millora de l’estat de conservació d’hàbitats, espècies protegides i control d’espècies exòtiques invasores (màxim 3 punts).

Es valoraran aquelles actuacions que milloren l’estat de conservació d’hàbitats prioritaris segons l’Annex IV del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada.

Es valoraran igualment actuacions que milloren l’estat de conservació d’espècies protegides de flora i fauna dels Annexos I, II, III, IV i V de l’Ordre 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els llistats valencians d’espècies protegides de flora i fauna.

De la mateixa manera es valoraran actuacions que se centren en el control d’espècies exòtiques invasores segons l’Ordre 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell.

Per a valorar les actuacions anteriors s’aplicarà la següent fórmula:

P = Sup m / Sup m max + Sup e / Sup e max + Sup i / Sup i max

Sent:

 • P: puntuació obtinguda.
 • Sup m: superfície de l’actuació (en hectàrees) que implique una millora de l’estat de conservació d’un hàbitat prioritari proposat pel municipi.
 • Sup e: Superfície de l’actuació (en hectàrees) que implique una millora de l’estat de conservació d’espècies protegides de flora i fauna.
 • Sup i: Superfície de l’actuació (en hectàrees) que implique un control d’espècies exòtiques invasores.
 • Sup m max: màxima de les superfícies de millora de l’estat de conservació d’un hàbitat prioritari presentades pel total dels municipis.
 • Sup e max: màxima de les superfícies de millora de l’estat de conservació d’espècies protegides presentades pel total dels municipis.
 • Sup i max: màxima de les superfícies de control d’espècies exòtiques invasores presentades pel total dels municipis.
 1. Si el municipi està adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (2 punts).

En cas d’empat entre dos o més entitats, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència les entitats de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables els següents conceptes:

Modalitat A: Declaració de Paratges Naturals Municipals.

 1. Redacció de memòries justificatives per a la declaració de Paratges Naturals Municipals, el contingut dels quals s’ajustarà a l’especificat en l’apartat tercer de l’article 3 del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels Paratges Naturals Municipals de la Comunitat Valenciana.

La quantitat màxima subvencionable per a la redacció d’aquest document tècnic serà de 4.000€ per entitat sol·licitant (IVA inclòs).

Modalitat B: Actuacions en Paratges Naturals Municipals.

 1. Eliminació d’espècies exòtiques invasores de flora i fauna que amenacen comunitats naturals d’interés.
 2. Millora de la qualitat de l’aigua mitjançant la creació de marges de vegetació de ribera i filtres verds.
 3. Gestió de la vegetació amb la finalitat de millorar la biodiversitat existent.
 4. Recuperació i conservació d’espècies amenaçades, protegides o singulars.
 5. Condicionament de centres de conservació, recuperació i divulgació de fauna i flora.
 6. Condicionament de sendes o trams de sendes existents per a potenciar el coneixement de l’ecosistema. S’inclou la reparació i les millores del traçat i la gestió de la vegetació adjacent.
 7. Condicionament de senyalització informativa de sendes, pistes i camins situats en l’àmbit del Paratge Natural Municipal.
 8. Gestió de la vegetació per mètodes ramaders, amb l’objectiu de millorar o restaurar un estat de conservació favorable d’hàbitats i espècies.

Modalitat C: Actuacions en les riberes dels espais naturals fluvials.

 1. Eliminació d’espècies exòtiques invasores de flora dels marges fluvials o del llit.
 2. Eliminació d’espècies exòtiques invasores de fauna que amenacen comunitats naturals d’interés per a la conservació.
 3. Gestió de la vegetació amb la finalitat de millorar la biodiversitat existent, la funció de corredor biològic i la qualitat de l’aigua mitjançant la creació de marges de vegetació de ribera i filtres verds.
 4. Eliminació d’abocadors incontrolats.
 5. Condicionament de centres de conservació, recuperació i divulgació de fauna i flora.

En les modalitats B i C s’admetran sol·licituds de diverses actuacions en una mateixa memòria valorada o projecte tècnic, en tot cas la quantitat màxima subvencionable serà de 40.000€ (IVA inclòs).

En les modalitats B o C es consideraran igualment subvencionables les despeses de redacció de projectes, altres documents tècnics, de direcció facultativa o altres certificats tècnics d’execució quan la normativa els exigisca per a obtindre permisos i autoritzacions o per a l’execució de les actuacions sol·licitades.

Qualsevol increment en el pressupost final sobre l’import concedit, a conseqüència de modificacions o desviacions durant la fase d’execució de les actuacions proposades, serà assumit íntegrament per l’entitat beneficiària.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar la següent documentació:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.4).
 1. En les modalitats B o C, memòria valorada o projecte de documentació simplificat de l’actuació o actuacions proposades signat per tècnic/a competent i visat pel Col·legi oficial corresponent, el contingut del qual s’ajustarà amb exactitud a l’índex dels Projectes de documentació simplificada de l’apartat III.1 o III.2 si el pressupost base de licitació és inferior a 40.000€, de la Instrucció per a la redacció de documentació tècnica d’obres i subministraments a incloure en els plans provincials de la Diputació de València (BOP núm. 88, d’11 de maig de 2020).

En tot cas hauran de quedar clarament identificades, tant en la memòria valorada com en el projecte, l’extensió de les superfícies, en hectàrees, de cadascuna de les actuacions proposades. No es valoraran aquelles actuacions les superfícies de les quals no estiguen identificades en la memòria valorada o en el projecte.

 1. En les modalitats B o C, certificació acreditativa de les sol·licituds de permisos i autoritzacions davant l’administració competent que siguen necessaris per a l’execució de les actuacions o, en el seu cas, certificació que no es requereixen (Annex 6).

Mitjançant la presentació de la sol·licitud, les entitats locals o municipis manifestaran baix la seua responsabilitat que totes les dades recollides en ella i en la documentació que s’adjunta són verídiques i que s’ajusten a les actuacions que s’efectuaran per la corporació o municipi (quedant a disposició de la Diputació per a la seua comprovació, control i inspecció posterior quan s’estime adient).

Aquelles entitats les sol·licituds de les quals incloguen memòria valorada estaran obligades, en cas de resultar beneficiàries, a la presentació del Projecte Tècnic d’Execució de les actuacions, en un termini no superior a 20 dies hàbils des de la publicació en el BOP de l’anunci sobre la resolució de la convocatòria de subvencions per a la gestió i conservació d’espais naturals en l’exercici 2022.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 15 mesos des de l’endemà al de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria REACCIONA.

Publicitat per part dels beneficiaris

La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.