L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Subvenció per a la implantació del programa 50/50 en les escoles públiques

Objecte i fi

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la implantació del programa 50/50 a les escoles públiques durant el curs escolar 2022/23.

El programa 50/50 pretén reduir el consum i la factura energètica dels centres educatius i potenciar la participació de tota la comunitat educativa mitjançant sessions formatives pràctiques que fomenten l’eficiència energètica i l’ús responsable d’aigua.

Els aspectes més rellevants del programa educatiu 50/50 són:

 • Creació d’un equip energètic, que s’encarregarà de diagnosticar el consum energètic i d’aigua de l’escola, elaborar un pla d’estalvi i fer el seguiment de les mesures establides i l’evolució dels resultats obtinguts.
 • Posar en marxa accions d’estalvi energètic i bons hàbits a les escoles públiques.
 • Els estalvis aconseguits en un any es prolonguen cap als següents, amb la qual cosa es garanteix un benefici a mitjà i llarg termini per a la comunitat educativa.

L’ajuntament s’encarregarà de contractar amb una empresa externa la implantació del programa 50/50, que es recomana tinga experiència tècnica demostrable en programes educatius d’estalvi energètic i en educació ambiental.

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les escoles que hagen sigut beneficiaris en convocatòries anteriors.

Requisits 

Podran optar a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal de la província de València (no poden optar les mancomunitats) que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Per al bon desenvolupament del programa 50/50, les entitats locals es comprometen a:

 1. Informar sobre el programa a les escoles públiques de Primària del seu àmbit municipal.
 2. Seleccionar una escola pública per cada municipi que dispose d’un comptador elèctric únic per al centre, és a dir, no compartit amb altres equipaments municipals.
 3. Revertir al centre escolar per a lliure disposició el 50% de l’estalvi econòmic que es genere en la factura energètica durant el curs escolar 2022/23 i invertir l’altre 50% en accions d’eficiència energètica a l’escola, la qual cosa generarà nous estalvis en anys posteriors. L’equip energètic és qui decideix l’ús dels fons rebuts de forma consensuada.
 4. Constituir i formar part de l’equip energètic amb un/a tècnic/a municipal, que assistirà a les reunions de preparació i de seguiment i col·laborarà en la gestió de la informació energètica de l’escola. L’equip energètic estarà format per una persona de l’equip directiu del centre escolar, una o dues persones del claustre, una persona de consergeria o manteniment, una altra de l’equip de neteja o menjador, almenys dos alumnes per cada classe dels cursos de 5é i 6é de Primària i, opcionalment, un parell de persones representants de l’AMPA.
 5. Proporcionar a l’adjudicatari, en el termini d’un mes, l’històric mensual de consum i despesa d’energia (electricitat, gas, gasoil…) i d’aigua del centre dels últims tres cursos escolars complets (18/19, 19/20 i 20/21), i les dades de l’any en curs, per a fer el seguiment dels objectius i poder calcular l’estalvi econòmic i en recursos, i la reducció d’emissions.
 6. Facilitar la implementació i la difusió del programa 50/50.
 7. Enviar a l’Àrea de Medi Ambient un informe final del programa en el qual es detallen les accions executades i les inversions d’eficiència energètica a realitzar en el centre.

Així mateix, l’escola es compromet a:

 1. Col·laborar activament en la implantació del programa 50/50.
 2. Nomenar una persona com a coordinadora interna del programa, que formarà part de l’equip energètic i assistirà a les reunions.
 3. Promoure la posada en marxa de les accions definides per l’equip energètic si representen un cost econòmic nul o menyspreable o entren dins del manteniment normal de les instal·lacions.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

Criteri Punts
Per haver aprovat el Pacte de les Alcaldies 0,5
Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es           0,5
Si l’escola ha participat en el disseny del Calendari Ambiental de la Diputació dels anys 2020, 2021 o 2022 0,5
Si l’escola forma part de la EAR (Educació Ambiental en Ruta) de la Generalitat Valenciana 0,5
Si l’escola ha participat en el programa 50/50 de l’estratègia REACCIONA en convocatòries anteriors 3
Proporcionar l’històric mensual de consum i despesa d’energia (electricitat, gas, gasoil…) i d’aigua del centre dels últims tres cursos escolars complets (18/19, 19/20 i 20/21) i les dades de l’any en curs 2
Per habitants:   
     Fins a 5.000 3
     De 5.001 a 10.000 2
     Més de 10.000 1

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre Electrònic General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

L’import màxim que es concedirà a cada ajuntament serà de 5.000€ (IVA inclòs).

Seran despeses subvencionables els derivats de la contractació per l’Ajuntament, amb una empresa externa, de les actuacions necessàries per a la implantació del programa 50/50.

Durant la vigència del contracte i fins a la finalització del curs escolar 2022/23, l’adjudicatari s’encarregarà dels següents treballs:

 • Tres reunions d’assessorament i preparació del programa de dues hores de duració cadascuna: una amb el/la tècnic/a municipal, que formarà part de l’equip energètic, una altra amb la Secretaria-Intervenció de l’ajuntament i una altra amb l’escola.
 • Un taller formatiu presencial per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim, per a entendre la factura elèctrica i del gas, i contractar només el necessari a la llar.
 • Un taller formatiu presencial per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim sobre com reduir el consum elèctric a la llar.
 • Un taller formatiu presencial per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim sobre estalvi d’aigua a la llar.
 • Un taller formatiu presencial per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim sobre autoconsum energètic a la llar.
 • Deu sessions formatives d’estalvi i eficiència energètica amb l’equip energètic de l’escola d’una hora de duració cadascuna, més preparació. Entre una sessió i la següent, el professorat i l’alumnat que formen part de l’equip energètic traslladaran a la resta del centre escolar les conclusions de cadascuna de les sessions formatives i proposaran activitats per aconseguir els objectius d’estalvi.
 • Tres reunions de seguiment amb tècnics municipals d’una hora de duració cadascuna.
 • Lliurament a l’ajuntament d’un informe energètic final per escola.
 • Difusió i comunicació continua de l’avanç del programa.

L’adjudicatari també s’encarregarà de la formació inicial, guiarà la diagnosi energètica i la planificació de la reducció d’emissions, i dinamitzarà activitats per a fomentar la implicació de tota la comunitat escolar.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar la següent documentació:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.6).
 2. Acord del Consell Escolar del centre per a implicar a tota la comunitat educativa en el desenvolupament del programa.

Opcionalment, per a obtindre la puntuació màxima caldrà aportar:

 1. Informe, subscrit per tècnic/a competent, indicant que tots els punts de consum elèctric municipal tenen subministrament d’energia d’origen 100% renovable detallant els CUPS i la/es comercialitzadora/es, junt amb el certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es.
 2. Històric mensual de consum i despesa d’energia (electricitat, gas, gasoil…) i d’aigua del centre dels últims tres cursos escolars complets (18/19, 19/20 i 20/21) i les dades de l’any en curs.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 12 mesos de l’endemà al de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria REACCIONA i, addicionalment, per a aquesta línia de subvenció s’aportarà:

 1. Informe energètic final amb l’històric de consum d’electricitat (kWh), gas (kWh), gasoil (litres), d’aigua (m³), entre altres, dels últims tres cursos escolars complets (19/20, 20/21, 21/22) i el del curs vigent; l’acta de creació de l’equip energètic; el càlcul de l’estalvi energètic, d’aigua i econòmic; la reducció d’emissions (tCO2); la descripció de les accions fetes en cada fase (les tres reunions d’assessorament i preparació, els quatre tallers formatius per a tota la comunitat educativa, les deu sessions formatives amb l’equip energètic i les tres reunions de seguiment) amb el nombre de participants, els resultats obtinguts i la seua difusió i comunicació; la inversió i les accions a realitzar amb l’estalvi econòmic aconseguit.
 2. El vídeo publicitari d’aquesta subvenció tindrà una duració de 2 minuts i explicarà la finalitat del programa i les actuacions realitzades; l’aprenentatge de bons hàbits; la implicació i la participació de la comunitat educativa; l’estalvi energètic, d’aigua i econòmic aconseguit; la reducció d’emissions (tCO2), entre altres.

Publicitat per part dels beneficiaris

La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.