L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, una convocatòria única que regula la concessió de fins a 8 línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a la implantació d’actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.

Subvenció per a implantar el programa 50/50 en les escoles públiques

Objecte, fi i modalitat de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a implantar el programa 50/50 en les escoles públiques en l’exercici 2020.

El programa 50/50 vol reduir el consum i la factura energètica dels centres educatius i potenciar la participació de tota la comunitat educativa mitjançant sessions formatives pràctiques que fomenten l’eficiència energètica i l’ús responsable d’aigua,.

Els aspectes més rellevants del programa educatiu 50/50 són:

 • Creació d’un equip energètic, que s’encarregarà de diagnosticar el consum energètic i d’aigua de l’escola, elaborar un pla d’estalvi i fer el seguiment de les mesures establides i l’evolució dels resultats obtinguts.
 • Posar en marxa accions d’estalvi energètic i bons hàbits en les escoles públiques per a impulsar l’educació ambiental.
 • Els estalvis aconseguits en un any es prolonguen cap als següents, amb la qual cosa es garanteix un benefici a mig i llarg termini per a la comunitat educativa.

L’Ajuntament s’encarregarà de contractar amb una empresa externa la implantació del programa 50/50, la qual tindrà experiència tècnica demostrable en programes d’estalvi energètic i en educació ambiental.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal de la província de València (no poden optar-hi les mancomunitats) que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Per al bon desenvolupament del programa 50/50, les entitats locals es comprometen a:

a) Informar els col·legis públics de Primària del seu àmbit municipal.

b) Seleccionar un col·legi públic per cada municipi.

c) Revertir al centre escolar per a lliure disposició el 50% de l’estalvi econòmic que es genere en la factura energètica durant el curs escolar 2021/22 i invertir l’altre 50% en accions d’eficiència energètica en l’escola, cosa que genera nous estalvis en anys          posteriors. L’equip energètic és qui decideix l’ús dels fons rebuts de forma consensuada.

d) Constituir i formar part de l’equip energètic amb un tècnic municipal, que assistirà a les reunions de preparació i de seguiment i col·laborarà en la gestió de la informació energètica de l’escola. L’equip energètic estarà format per una persona de l’equip directiu del centre escolar, una o dos persones del claustre, una persona de consergeria o manteniment, una altra de l’equip de neteja o menjador, almenys dos alumnes per cada classe dels cursos de 5é i 6é de Primària i, opcionalment, un parell de persones representants de l’AMPA.

e) Proporcionar a l’adjudicatari, en el termini d’un mes, l’històric mensual de consum i despesa d’energia (electricitat, gas, gasoil…) i d’aigua del centre dels darrers tres cursos escolars complets (del 16/17 al 18/19), i les dades de l’any en curs, per a fer el seguiment dels objectius i poder calcular l’estalvi econòmic i en recursos, i la reducció d’emissions. Qui no complisca amb aquest requisit, decaurà automàticament de la percepció d’aquesta subvenció.

f) Facilitar la implementació i la difusió del programa 50/50.

Així mateix, el centre escolar es compromet a:

a) Col·laborar activament en la implantació del programa 50/50.

b) Nomenar una persona com a coordinadora interna del programa, que formarà part de l’equip energètic i assistirà a les reunions.

c) Promoure la posada en marxa de les accions definides per l’equip energètic si representen un cost econòmic nul o menyspreable o entren dins del manteniment normal de les instal·lacions.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis amb menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener de 2019.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 • Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1 de gener de 2020: 1 punt.
 • Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies: 1 punt.
 • Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la comercialitzadora: 1 punt.
 • Si l’escola forma part d’Ecoescoles o d’EsenRED: 2 punts.
 • Per habitants:

     Fins a 3.000: 5 punts.

     De 3.001 a 5.000: 4 punts.

     De 5.001 a 10.000: 3 punts.

     De 10.001 o més: 2 punts.

 En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

L’import màxim que es concedirà a cada ajuntament serà de 4.000 €.

Durant la vigència del contracte i fins a la finalització del curs escolar 2021/22, l’adjudicatari haurà de garantir l’operativitat total i el funcionament dels treballs a fer, que són els següents:

Durant el curs escolar 2020/21:

 • Tres reunions d’assessorament i preparació del programa de dos hores de duració cadascuna: una amb el tècnic municipal, que formarà part de l’equip energètic, una altra amb la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament, i una altra amb l’escola.
 • Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim, per a entendre la factura elèctrica i del gas i contractar només el necessari en la llar. Online o presencial.
 • Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim per a reduir el consum elèctric en la llar. Online o presencial.
 • Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim sobre estalvi d’aigua en la llar. Online o presencial.
 • Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim sobre autoconsum energètic en la llar. Online o presencial.

Durant el curs escolar 2021/22:

 • Deu sessions formatives d’estalvi i eficiència energètica amb l’equip energètic de l’escola d’una hora de duració cadascuna, més preparació. Entre una sessió i la següent, el professorat i els alumnes que formen part de l’equip energètic traslladaran a la resta del centre escolar les conclusions de cadascuna de les sessions formatives i proposaran activitats per a aconseguir els objectius d’estalvi.
 • Tres reunions de seguiment amb tècnics municipals de dos hores de duració cadascuna.
 • Lliurament d’un informe energètic final per escola amb l’històric de consum energètic i el del curs vigent, el càlcul de l’estalvi energètic i econòmic, la reducció d’emissions i les accions fetes en cada fase del procés per a assolir els objectius establits.
 • Comunicació contínua de l’avanç del programa.

L’adjudicatari també s’encarregarà de la formació inicial, guiarà la diagnosi energètica i la planificació de la reducció d’emissions, i dinamitzarà activitats per a fomentar la implicació de tota la comunitat escolar.

A causa de la situació sanitària produïda per la Covid-19, la Diputació de València podrà deixar sense efecte les subvencions concedides per a aquesta línia i alliberar els imports si la situació sanitària impedeix que es desenvolupe el programa. Per aquesta raó, les despeses no es podran fer abans d’octubre del 2020. La Diputació tindrà fins a eixe moment per a cancel·lar la línia.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

1. Sol·licitud amb l’autobaremació seguint els criteris de puntuació de la convocatòria (Annex 4.7).

2. Acord del Consell Escolar per a implicar tota la comunitat educativa en el desenvolupament del programa.

Opcionalment, per a obtindre la puntuació màxima caldrà aportar:

3. El contracte amb la comercialitzadora i un certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de tots els punts de consum elèctric municipal.

4. Un certificat de la Secretaria que acredite que l’escola forma part d’Ecoescoles o d’EsenRED.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als dotze mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

1. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions establides en la concessió de la subvenció, en la qual s’indiquen les activitats realitzades i els resultats obtinguts

2. La relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.7)

3. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció concedida, i la documentació acreditativa del pagament.

4. Acta de lliurament de l’informe energètic final de l’escola signada pel secretari i l’alcalde del municipi beneficiari.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat el programa 50/50, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.