Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 10 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Subvenció per a la implantació del programa 50/50 en les escoles públiques

Objecte i fi

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la implantació del programa 50/50 en les escoles públiques en l’exercici 2021.

El programa 50/50 vol reduir el consum i la factura energètica dels centres educatius i potenciar la participació de tota la comunitat educativa mitjançant sessions formatives pràctiques que fomenten l’eficiència energètica i l’ús responsable d’aigua.

Els aspectes més rellevants del programa educatiu 50/50 són:

 • Creació d’un equip energètic, que s’encarregarà de diagnosticar el consum energètic i d’aigua de l’escola, elaborar un pla d’estalvi i fer el seguiment de les mesures establides i l’evolució dels resultats obtinguts.
 • Posar en marxa accions d’estalvi energètic i bons hàbits en les escoles públiques.
 • Els estalvis aconseguits en un any es prolonguen cap als següents, amb la qual cosa es garanteix un benefici a mig i llarg termini per a la comunitat educativa.

L’ajuntament s’encarregarà de contractar amb una empresa externa la implantació del programa 50/50, la qual es recomana que tinga experiència tècnica demostrable en programes d’estalvi energètic i en educació ambiental.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal de la província de València (no poden optar-hi les mancomunitats) que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Per al bon desenvolupament del programa 50/50, les entitats locals es comprometen a:

 1. Informar sobre el programa a les escoles públiques de Primària del seu àmbit municipal.
 2. Seleccionar una escola pública per cada municipi que dispose d’un comptador elèctric únic per al centre, és a dir, no compartit amb altres equipaments municipals.
 3. Revertir al centre escolar per a lliure disposició el 50% de l’estalvi econòmic que es genere en la factura energètica durant el curs escolar 2021/22 i invertir l’altre 50% en accions d’eficiència energètica en l’escola, cosa que genera nous estalvis en anys posteriors. L’equip energètic és qui decideix l’ús dels fons rebuts de forma consensuada.
 4. Constituir i formar part de l’equip energètic amb un/a tècnic/a municipal, que assistirà a les reunions de preparació i de seguiment i col·laborarà en la gestió de la informació energètica de l’escola. L’equip energètic estarà format per una persona de l’equip directiu del centre escolar, una o dos persones del claustre, una persona de consergeria o manteniment, una altra de l’equip de neteja o menjador, almenys dos alumnes per cada classe dels cursos de 5é i 6é de Primària i, opcionalment, un parell de persones representants de l’AMPA.
 5. Proporcionar a l’adjudicatari, en el termini d’un mes, l’històric mensual de consum i despesa d’energia (electricitat, gas, gasoil…) i d’aigua del centre dels darrers tres cursos escolars complets (17/18, 18/19 i 20/21), i les dades de l’any en curs, per a fer el seguiment dels objectius i poder calcular l’estalvi econòmic i en recursos, i la reducció d’emissions.
 6. Facilitar la implementació i la difusió del programa 50/50.
 7. Enviar al Servei de Medi Ambient un informe final del programa que detalle les accions executades i les inversions d’eficiència energètica a realitzar en el centre.

Així mateix, l’escola es compromet a:

 1. Col·laborar activament en la implantació del programa 50/50.
 2. Nomenar una persona com a coordinadora interna del programa, que formarà part de l’equip energètic i assistirà a les reunions.
 3. Promoure la posada en marxa de les accions definides per l’equip energètic si representen un cost econòmic nul o menyspreable o entren dins del manteniment normal de les instal·lacions.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

Criteri Punts
Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 0,5
Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es 0,5
Ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques aprovada 1
Si l’escola ha participat en el disseny del Calendari Ambiental de la Diputació dels anys 2020 o 2021 1
Si l’escola forma part de l’EAR (Educació Ambiental en Ruta) de la Generalitat Valenciana 2
Per habitants:  
     Fins a 3.000 5
     De 3.001 a 5.000 4
     De 5.001 a 10.000 3
     De 10.001 o més 2

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

L’import màxim que es concedirà a cada ajuntament serà de 4.000 €.

Son despeses subvencionables les derivades de la contractació per l’ajuntament, amb una empresa externa, de les actuacions necessàries per a la implantació del programa 50/50.

Durant la vigència del contracte i fins a la finalització del curs escolar 2021/22, l’adjudicatari s’encarregarà dels següents treballs:

 • Tres reunions d’assessorament i preparació del programa de dos hores de duració cadascuna: una amb el/la tècnic/a municipal, que formarà part de l’equip energètic, una altra amb la Secretaria-Intervenció de l’ajuntament i una altra amb l’escola.
 • Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim, per a entendre la factura elèctrica i del gas, i contractar només el necessari a la llar. Online o presencial.
 • Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim sobre com reduir el consum elèctric a la llar. Online o presencial.
 • Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim sobre estalvi d’aigua a la llar. Online o presencial.
 • Un taller formatiu per a la comunitat educativa (AMPA, claustre, alumnat…) de 90 minuts de duració com a màxim sobre autoconsum energètic a la llar. Online o presencial.
 • Deu sessions formatives d’estalvi i eficiència energètica amb l’equip energètic de l’escola d’una hora de duració cadascuna, més preparació. Entre una sessió i la següent, el professorat i l’alumnat que forme part de l’equip energètic traslladaran a la resta del centre escolar les conclusions de cadascuna de les sessions formatives i proposaran activitats per a aconseguir els objectius d’estalvi.
 • Tres reunions de seguiment amb tècnics municipals d’una hora de duració cadascuna.
 • Lliurament a l’ajuntament d’un informe energètic final per escola.
 • Difusió i comunicació contínua de l’avanç del programa.

L’adjudicatari també s’encarregarà de la formació inicial, guiarà la diagnosi energètica i la planificació de la reducció d’emissions, i dinamitzarà activitats per a fomentar la implicació de tota la comunitat escolar.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.6).
 2. Acord del Consell Escolar del centre per a implicar tota la comunitat educativa en el desenvolupament del programa.

Opcionalment, per a obtindre la puntuació màxima caldrà aportar:

 1. Informe, subscrit per tècnic/a competent, indicant que tots els punts de consum elèctric municipal tenen subministrament d’energia d’origen 100% renovable detallant els CUPS i la/es comercialitzadora/es, junt amb el certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es.
 2. Certificació de l’acord plenari d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als dotze mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Informe energètic final amb l’històric de consum d’electricitat (kWh), gas (kWh), gasoil (litres), d’aigua (m³) i d’altres dels darrers tres cursos escolars complets (17/18, 18/19 i 20/21) i el del curs vigent; l’acta de creació de l’equip energètic; el càlcul de l’estalvi energètic, d’aigua i econòmic; la reducció d’emissions (tCO2); la descripció de les accions fetes en cada fase (les tres reunions d’assessorament i preparació, els quatre tallers formatius per a tota la comunitat educativa, les deu sessions formatives amb l’equip energètic i les tres reunions de seguiment) amb el nombre de participants, els resultats obtinguts i la seua difusió i comunicació; la inversió i les accions a realitzar amb l’estalvi econòmic aconseguit.
 2. Acta de lliurament de l’informe energètic final de l’escola signada per la Secretaria i l’Alcaldia del municipi beneficiari.
 3. La relació de despeses i inversions emplenada i certificada (Annex 6.6).
 4. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i documentació acreditativa del pagament.
 5. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat el programa 50/50, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.