L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, una convocatòria única que regula la concessió de fins a 8 línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a la implantació d’actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.

Subvenció per a comprar vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega

Objecte, fi i modalitat de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a comprar vehicles elèctrics i instal·lar punts de recàrrega en l’exercici 2020, que es destinaran a l’ús exclusivament municipal.

S’estableixen les línies següents:

A. Compra de vehicles de les categories M1 (inclosos els turismes de carrosseria AF multiusos), N1, L, altres vehicles elèctrics no inclosos en les categories anteriors.

Els vehicles subvencionables seran vehicles elèctrics de titularitat i responsabilitat de l’entitat sol·licitant, i formaran part del seu inventari.

Els vehicles subvencionables hauran de ser vehicles elèctrics matriculats i comprats per l’entitat sol·licitant després de l’1 de gener del 2020.

Els vehicles també podran adquirir-se en règim de lloguer de les bateries. En aquest cas, la compra consisteix en l’adquisició del vehicle sense incloure les bateries, el lloguer de les quals anirà a càrrec del sol·licitant i no serà objecte de l’ajuda.

B. Instal·lació de punts de recàrrega.

Els punts de recàrrega es destinaran exclusivament a la recàrrega de vehicles elèctrics i estaran connectats a un subministrament de titularitat municipal. Hauran d’estar dotats d’un sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la càrrega i la gestió. Així mateix, se situaran en instal·lacions municipals o, si es troben en la via pública, hauran d’estar integrats o vinculats a les instal·lacions municipals. No es pot acceptar la instal·lació en la via pública amb el fi únic o principal de servir com a punt de recàrrega de vehicles privats.

Hauran de complir amb la ITC-BT-52, tindre un nivell de comunicació entre vehicle i estació de recàrrega en Mode 2, Mode 3 o Mode 4, protocol de comunicació OCPP, i complir amb els estàndards de seguretat vigents i aplicables.

Requisits

​Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València (no poden optar-hi les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal ni les mancomunitats) que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

​La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 • Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1 de gener de 2020: 1 punt.
 • Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies: 1 punt.
 • Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la comercialitzadora: 1 punt.
 • Si l’adquisició del vehicle nou és per a substitució i baixa d’un vehicle de combustió: 1 punt.
 • PMUS aprovat o en tramitació: 1 punt.
 • Bonificació de l’IVTM per a vehicles elèctrics: 1 punt.
 • Respecte a convocatòries anteriors (criteris excloents amb un màxim de 4 punts):
  • No haver sigut beneficiat en 2018 ni 2019: 4 punts.
  • No haver sigut beneficiat en 2019: 2 punts.

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.  

Despeses subvencionables

​La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari.

Es podrà optar a un o diversos dels següents conceptes subvencionables. L’import màxim concedit a cada entitat serà del 80% de la factura, amb el límit de 19.999,99 €.

Import màxim per conceptes subvencionables:​

 • Vehicles de la categoria M1, inclosos turismes de carrosseria AF multiusos, i vehicles de la categoria N1: 18.000,00 €.
 • Vehicles de la categoria L: 4.000,00 €.
 • Altres vehicles elèctrics: 1.000,00 €.
 • Punts de recàrrega: 2.999,99 €.

Les categories dels vehicles es defineixen segons la classificació contemplada en les directives 2007/46/CE, 2003/37/CE i 2002/24/CE o en el Reial Decret 750/2010:

 • Categoria M1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge.
 • Categoria N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima que no siga superior a 3,5 tones.
 • Categoria L: Vehicles a motor amb menys de quatre rodes.

Quan la despesa subvencionable de l’actuació supere la quantitat màxima, la diferència anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, i es delimitarà clarament l’import i els conceptes objecte de subvenció.

Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1.1.2020 i la finalització del termini d’execució.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:​

1. Sol·licitud amb l’autobaremació seguint els criteris de puntuació de la convocatòria i la tipologia dels béns sol·licitats (Annex 4.3).

2. Certificat de la Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari «inversions reals» (Annex 5).

Opcionalment, els documents que caldrà aportar per a obtindre la puntuació màxima són:

3. Contracte amb la comercialitzadora i certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de tots els punts de consum elèctric municipal.

4. Certificació de la Secretaria que acredite la baixa del vehicle de motor de combustió.

5. Certificació de la Secretaria que acredite l’aprovació del PMUS o l’inici del seu procediment de redacció.

6. Certificat de la Secretaria acreditatiu de la bonificació de l’IVTM per a vehicles elèctrics.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

1. Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació justificativa del compliment de les condiciones imposades en la concessió de la subvenció, que indique les activitats fetes i els resultats obtinguts, i que incloga:

a. Fitxes tècniques dels vehicles adquirits.

b. Breu reportatge fotogràfic dels vehicles elèctrics o els punts de recàrrega amb el logotip institucional de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València per a acreditar que s’ha fet la publicitat de la subvenció.

c. Si s’adquireix un vehicle per a substituir-ne un altre, documentació acreditativa de la baixa del vehicle.

d. Descripció de l’ús a què es destinarà el vehicle.

e. En cas de punts de recàrrega, un certificat subscrit per un instal·lador autoritzat o un tècnic competent en instal·lacions elèctriques que indique que el punt de recàrrega compleix la Instrucció Tècnica Complementària 52 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (ITC-BT 52), que el punt és de mode 2, 3 o 4, i que, a més, té el protocol de comunicació OCPP.

2. Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.3).

3. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció concedida, i la documentació acreditativa del pagament.

4. Declaració responsable que els vehicles i punts de recàrrega subvencionats es destinaran exclusivament per a desplaçaments i usos relacionats amb activitats o serveis municipals o públics.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat els vehicles i el punt de recàrrega, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.