L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, una convocatòria única que regula la concessió de fins a 8 línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a la implantació d’actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.

Subvenció per a redactar Plans Locals de Gestió de Residus

Objecte, fi i modalitat de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a implantar Plans Locals de Gestió de Residus (PLGR) en l’exercici 2020.

Aquesta subvenció s’articula a l’efecte de complir l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Els PLGR seran redactats pels municipis beneficiaris i no podran contravindre la normativa europea, estatal o autonòmica de residus.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis i les mancomunitats de la província de València (no poden optar-hi les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal) que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:​

1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019 (màxim 30 punts). 

 • Proposta supramunicipal (30 punts).
 • Fins a 1.000 habitants (25 punts).
 • Entre 1.001 i 5.000 habitants (20 punts).
 • Entre 5.001 i 10.000 habitants (10 punts).
 • Més de 10.000 habitants (5 punts).

2. Emplaçament. Es mesurarà en línia recta la distància a la capital de la província des del centre del nucli urbà del municipi (màxim 20 punts).

 • Distància superior a 70 quilòmetres (20 punts).
 • Distància igual o inferior a 70 i superior a 50 quilòmetres (15 punts).
 • Distància igual o inferior a 50 i superior a 30 quilòmetres (5 punts).

3. Relació d’actuacions dutes a terme pel municipi en matèria de gestió de residus fins a la data de presentació de la sol·licitud en els darrers tres anys. La suma de les actuacions donarà una puntuació màxima de 25 punts.

 • Actuacions relacionades amb el compostatge domèstic o l’agrocompostatge (15 punts).
 • Actuacions en matèria d’aprofitament energètic de la biomassa (15 punts).
 • Actuacions de recollida separada domiciliària de la fracció orgànica o en contenidor d’accés restringit (10 punts).
 • Actuacions relacionades amb la recollida porta a porta (10 punts).
 • Actuacions relacionades amb la recollida separada d’estris i voluminosos (10 punts).
 • Actuacions de conscienciació, sensibilització i educació ambiental (5 punts).

4. Compromisos en l’execució del PLGR (màxim 25 punts).

 • Compromís d’adopció d’acord plenari sobre compliment en l’execució d’objectius i compromisos establits en el PLGR (5 punts).
 • Compromís de dotació de partides pressupostàries específiques per a l’execució i el compliment dels objectius establits en el PLGR en el pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’any 2021.
  • Partides pressupostàries específiques superiors al 2,5% del pressupost de despeses (20 punts).
  • Partides pressupostàries específiques inferiors al 2,5%, però superiors a l’1% del pressupost de despeses (10 punts).

La falta de compliment dels compromisos anteriors implicarà la pèrdua de punts en futures subvencions atorgades per la Diputació de València en matèria de gestió de residus i comportarà el reintegrament o la minoració del 100% de la subvenció.

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

El contingut dels PLGR s’ajustarà en tot cas a l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Caldrà haver fet aquesta redacció després de l’1 de gener de 2020, i inclourà la posada en marxa del pla de participació ciutadana.

S’estableix un terme fix finançable de 2.000 € per sol·licitud (IVA inclòs), al qual s’afegirà un terme variable de fins a 4.000 € (IVA inclòs), que serà directament proporcional al nombre de punts obtinguts en la valoració dels criteris tècnics. El total de la quantia concedida resultarà de sumar els termes fix i variable fins a esgotar la consignació pressupostària prevista per a aquest fi.

S’aplicarà  la fórmula següent:

T.V. = (P x 4.000 €) / 100

T.V.: quantia del terme variable atorgada per la Diputació de València

P: puntuació total obtinguda en els criteris tècnics de l’apartat anterior

Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1.1.2020 i la finalització del termini d’execució.

Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import concedit com a conseqüència de modificacions o desviacions durant la fase de redacció del PLGR serà assumit íntegrament pel beneficiari.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

1. Sol·licitud de subvenció (Annex 4.4).

2. Certificat de l’acord plenari sobre el compromís del municipi en l’aprovació i l’execució dels objectius i compromisos que s’establisquen en el PLGR.

3. Certificació de la Secretaria sobre les actuacions dutes a terme pel municipi en matèria de gestió de residus fins a la data de presentació de la sol·licitud en els darrers tres anys.

4. Certificat de la Intervenció sobre el compromís de dotació de partides específiques per a l’execució i el compliment dels objectius establits en el PLGR en el pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’any 2021, en el qual cal indicar expressament el percentatge que suposaran aquestes partides sobre el total del pressupost de despeses de l’any 2021.

5. En el cas de mancomunitats, certificat emés per un fedatari públic en el qual s’indique quines són les entitats sol·licitants.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als cinc mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

1. Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació justificativa del compliment de les condiciones imposades en la concessió de la subvenció, en la qual s’indiquen les activitats fetes i els resultats obtinguts.

2. Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.4).

3. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció concedida, i la documentació acreditativa del pagament.

4. Acta de lliurament del PLGR signada pel secretari i l’alcalde del municipi beneficiari.

5. Certificat de la Secretaria que acredite l’aprovació i l’execució dels objectius i els compromisos que s’establisquen en el PLGR en sessió plenària.

Publicitat per part dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries queden obligades a:

1. Fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat la redacció del PLGR amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.

2. Presentació pública del PLGR quan l’aprove el Ple de l’Ajuntament. La presentació estarà dirigida al públic en general i exposarà clarament els objectius i els compromisos establits en el PLGR.

3. Publicació del document constitutiu del PLGR en la web municipal.