Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 10 noves línies de subvenció per a actuacions relacionades amb l’energia, el cicle integral de l’aigua, els residus, la mobilitat sostenible i la natura.

Subvenció per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA) durant l’exercici 2021.

Aquesta subvenció s’articula a l’efecte de complir l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR). Els PLGRDA seran redactats pels municipis beneficiaris /per les mancomunitats beneficiàries i no podran contravindre la normativa europea, estatal o autonòmica de residus.

S’estableixen dos modalitats, que són excloents:

 1. Redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables per a municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal.
 2. Redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables per a mancomunitats. L’objecte és que les mancomunitats sol·licitants que tinguen dins de les seues competències la gestió de residus, redacten un document constitutiu del PLGRDA que abaste l’àmbit territorial de la mancomunitat i que haurà de ser un únic document que reculla les particularitats, en matèria de gestió de residus, dels municipis que la conformen, i que integre la totalitat dels Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables elaborats pels municipis de la mancomunitat.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València, que tinguen entre les seues competències la gestió de residus i que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària de la modalitat A es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020 (màxim 30 punts). 
 • Fins a 1.000 habitants (30 punts).
 • Entre 1.001 i 5.000 habitants (25 punts).
 • Entre 5.001 i 10.000 habitants (20 punts).
 • Entre 10.001 i 20.000 habitants (15 punts).
 • Entre 20.001 i 50.000 habitants (10 punts).
 • Més de 50.000 habitants (5 punts).

Les sol·licituds de les entitats locals menors rebran en aquest apartat la puntuació màxima, és a dir, 30 punts.

 1. Relació d’actuacions realitzades pel municipi en matèria de gestió de residus en els darrers tres anys (2018, 2019 i 2020). La suma de les actuacions donarà una puntuació màxima de 50 punts.
 • Actuacions relacionades amb la recollida porta a porta (30 punts).
 • Actuacions relacionades amb el compostatge domèstic o l’agrocompostatge (25 punts).
 • Actuacions en matèria d’aprofitament energètic de la biomassa (25 punts).
 • Actuacions de recollida separada domiciliària de la fracció orgànica en contenidor d’accés restringit (20 punts).
 • Actuacions de sensibilització i educació ambiental (10 punts).

No es valoraren aquelles actuacions en matèria de gestió de residus que no es puguen incloure dins d’algun dels apartats anteriors.

 1. Aquelles entitats que no hagen sigut beneficiàries de la convocatòria 2020 de l’estratègia Reacciona per a la implantació de Plans Locals de Gestió de Residus rebran en aquest apartat 20 punts, atorgant-se 0 punts a les entitats que hagueren sigut beneficiàries.

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

La dotació pressupostària de la modalitat B es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020 (màxim 30 punts). 
 • Fins a 10.000 habitants (30 punts).
 • Entre 10.001 i 20.000 habitants (25 punts).
 • Entre 20.001 i 30.000 habitants (20 punts).
 • Entre 30.001 i 50.000 habitants (15 punts).
 • Més de 50.000 habitants (10 punts).

La població de la mancomunitat serà la suma dels habitants de tots els municipis que la integren.

 1. Relació d’actuacions realitzades per la mancomunitat en matèria de gestió de residus en els darrers tres anys (2018, 2019 i 2020). La suma de les actuacions donarà una puntuació màxima de 50 punts.
 • Actuacions relacionades amb la recollida porta a porta (30 punts).
 • Actuacions relacionades amb el compostatge domèstic o l’agrocompostatge (25 punts).
 • Actuacions en matèria d’aprofitament energètic de la biomassa (25 punts).
 • Actuacions de recollida separada domiciliària de la fracció orgànica en contenidor d’accés restringit (20 punts).
 • Actuacions de sensibilització i educació ambiental (10 punts).

No es valoraren aquelles actuacions en matèria de gestió de residus que no es puguen incloure dins d’algun dels apartats anteriors.

 1. Aquelles mancomunitats que no hagen sigut beneficiàries de la convocatòria 2020 de l’estratègia Reacciona per a la implantació de Plans Locals de Gestió de Residus rebran en aquest apartat 20 punts, atorgant-se 0 punts a les mancomunitats que hagueren sigut beneficiàries.

En cas d’empat entre dos o més mancomunitats, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència les mancomunitats de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables el concepte següent:

 • Redacció dels PLGRDA, el contingut del qual s’ajustarà en tot cas a l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del PIR, i a la guia metodològica per a la redacció de PLGRDA, elaborada per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València (https://www.dival.es/medi-ambient/content/plgrda). Caldrà haver fet aquesta redacció després de l’1 de gener de 2021.

En la modalitat A, s’estableix un terme fix finançable de 2.000 € per sol·licitud (IVA inclòs), al qual s’afegirà un terme variable de fins a 4.000 € (IVA inclòs), que serà directament proporcional al nombre de punts obtinguts en la valoració dels criteris tècnics. El total de la quantia concedida resultarà de sumar els termes fix i variable fins a esgotar la consignació pressupostària prevista per a aquest fi.

S’aplicarà la fórmula següent:

T.V = (P x 4.000 €) / 100

 • T.V: quantia del terme variable atorgada per la Diputació de València.
 • P: puntuació total obtinguda en els criteris tècnics de l’apartat 4.

En la modalitat B, s’estableix un terme fix finançable de 10.000 € per sol·licitud (IVA inclòs), al qual s’afegirà un terme variable de fins a 5.000 € (IVA inclòs), que serà directament proporcional al nombre de punts obtinguts en la valoració dels criteris tècnics. El total de la quantia concedida resultarà de sumar els termes fix i variable fins a esgotar la consignació pressupostària prevista per a aquest fi.

S’aplicarà la fórmula següent:

T.V = (P x 5.000 €) / 100

 • T.V.: quantia del terme variable atorgada per la Diputació de València.
 • P: puntuació total obtinguda en els criteris tècnics de l’apartat 4.

Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1 de gener de 2021 i la finalització del termini d’execució.

Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import concedit com a conseqüència de modificacions o desviacions durant la fase de redacció del PLGRDA serà assumit íntegrament pel beneficiari.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.3).
 2. Informe tècnic en model oficial, subscrit per tècnic/a competent, sobre les actuacions realitzades pel municipi/mancomunitat en matèria de gestió de residus en els darrers tres anys (2018, 2019 i 2020).

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als sis mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit.

Cada entitat sol·licitant haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia/Presidència de la corporació, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, en la qual s’indiquen les activitats fetes i els resultats obtinguts.
 2. Relació de despeses i inversions emplenada i certificada (Annex 6.3).
 3. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i documentació acreditativa del pagament.
 4. Acta de recepció i de conformitat del PLGRDA signada pel tècnic/per la tècnica municipal competent i el/la president/a de l’entitat beneficiària.
 5. Document definitiu del PLGRDA redactat amb càrrec a la subvenció concedida.
 6. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

Publicitat per part dels beneficiaris

Les entitats beneficiàries queden obligades a:

 1. Fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat la redacció del PLGRDA amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.
 2. Anunciar la redacció del PLGRDA en el web i xarxes socials del municipi/de la mancomunitat. L’anunci haurà de romandre en el web i repetir-se de manera periòdica en xarxes socials del municipi/de la mancomunitat des de la publicació de la concessió fins a la finalització de la redacció del PLGRDA i la seua aprovació plenària.
 3. Presentar públicament el PLGRDA quan l’aprove el Ple de la corporació. La presentació estarà dirigida al públic en general i exposarà clarament els objectius i els compromisos establits en el PLGRDA.
 4. Publicar el document definitiu del PLGRDA en el web del municipi/de la mancomunitat.