L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 4 línies de subvenció, en aquesta segona fase de l’estratègia REACCIONA, per a actuacions relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la gestió forestal i la prevenció d’incendis.

Subvenció per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables

Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA) en l’exercici 2022.

Aquesta subvenció s’articula a aquest efecte de complir l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR). Els PLGRDA seran redactats pels municipis beneficiaris/les mancomunitats beneficiàries i no podran contravindre la normativa europea, estatal o autonòmica de residus.

S’estableixen dues modalitats, que són excloents:

 1. Redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables per a municipis i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal.
 1. Redacció de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables per a mancomunitats. L’objecte és que les mancomunitats sol·licitants que tinguen dins de les seues competències la gestió de residus, redacten un document constitutiu del PLGRDA que abaste l’àmbit territorial de la mancomunitat i que haurà de ser un únic document que reculla les particularitats, en matèria de gestió de residus, dels municipis que la conformen, i que integre la totalitat dels PLGRDA elaborats pels municipis de la mancomunitat.

Requisits 

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València, que tinguen entre les seues competències la gestió de residus i que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària de la modalitat A es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021 (màxim 30 punts).
 • Fins a 1.000 habitants (30 punts).
 • Entre 1.001 i 5.000 habitants (25 punts).
 • Entre 5.001 i 10.000 habitants (20 punts).
 • Entre 10.001 i 20.000 habitants (15 punts).
 • Entre 20.001 i 50.000 habitants (10 punts).
 • Més de 50.000 habitants (5 punts).

Les sol·licituds de les entitats locals menors rebran en aquest apartat la puntuació màxima, és a dir, 30 punts.

 1. Relació d’actuacions realitzades pel municipi en matèria de gestió de residus en els últims tres anys (2019, 2020 i 2021), fora de l’àmbit de l’estratègia REACCIONA. La suma de les actuacions donarà una puntuació màxima de 50 punts.
 • Recollida porta a porta de quatre fraccions: orgànica, paper i cartó domèstic, envasos lleugers i resta (30 punts). En el cas de recollida porta a porta només de la fracció orgànica (20 punts).
 • Actuacions relacionades amb el compostatge domèstic o l’agrocompostatge (25 punts).
 • Actuacions en matèria d’aprofitament energètic de la biomassa (25 punts).
 • Actuacions de recollida separada domiciliària de la fracció orgànica en contenidor d’accés restringit (15 punts).
 • Actuacions de sensibilització i educació ambiental (10 punts).

No es valoraran aquelles actuacions en matèria de gestió de residus que no es puguen incloure dins d’algun dels apartats anteriors.

 1. Aquelles entitats que no hagen sigut beneficiàries de les convocatòries 2020 ni 2021 de l’estratègia REACCIONA per a la redacció de PLGRDA rebran en aquest apartat 20 punts, atorgant 0 punts a les entitats que hagueren sigut beneficiàries.

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre Electrònic General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

La dotació pressupostària de la modalitat B es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 100 punts:

 1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021 (màxim 30 punts).
 • Fins a 10.000 habitants (30 punts).
 • Entre 10.001 i 20.000 habitants (25 punts).
 • Entre 20.001 i 30.000 habitants (20 punts).
 • Entre 30.001 i 50.000 habitants (15 punts).
 • Més de 50.000 habitants (10 punts).

La població de la mancomunitat serà la suma dels habitants de tots els municipis que la integren.

 1. Relació d’actuacions realitzades per la mancomunitat en matèria de gestió de residus en els últims tres anys (2019, 2020 i 2021), fora de l’àmbit de l’estratègia REACCIONA. La suma de les actuacions donarà una puntuació màxima de 50 punts.
 • Recollida porta a porta de quatre fraccions: orgànica, paper i cartó domèstic, envasos lleugers i resta (30 punts). En el cas de recollida porta a porta només de la fracció orgànica (20 punts).
 • Actuacions relacionades amb el compostatge domèstic o l’agrocompostatge (25 punts).
 • Actuacions en matèria d’aprofitament energètic de la biomassa (25 punts).
 • Actuacions de recollida separada domiciliària de la fracció orgànica en contenidor d’accés restringit (15 punts).
 • Actuacions de sensibilització i educació ambiental (10 punts).

No es valoraran aquelles actuacions en matèria de gestió de residus que no es puguen incloure dins d’algun dels apartats anteriors.

 1. Aquelles mancomunitats que no hagen sigut beneficiàries de les convocatòries 2020 ni 2021 de l’estratègia REACCIONA per a la redacció de PLGRDA rebran en aquest apartat 20 punts, atorgant 0 punts a les mancomunitats que hagueren sigut beneficiàries.

En cas d’empat entre dos o més mancomunitats, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència les mancomunitats de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre Electrònic General de la Diputació de València.
 • Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables els següents conceptes:

 • Redacció dels PLGRDA, el contingut dels quals s’ajustarà en tot cas a l’article 14 del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del PIR, i a la guia metodològica per a la redacció de PLGRDA, elaborada per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València (https://www.dival.es/medi-ambient/content/plgrda).

En la modalitat A, s’estableix un terme fix finançable de 2.000€ per sol·licitud (IVA inclòs), al qual s’afegirà un terme variable de fins a 4.000€ (IVA inclòs), que serà directament proporcional al nombre de punts obtinguts en la valoració dels criteris tècnics. El total de la quantia concedida resultarà de sumar els termes fix i variable fins a esgotar la consignació pressupostària prevista per a aquest fi.

S’aplicarà la següent fórmula:

V = (P x 4.000€) / 100

Sent:

 • V: quantia del terme variable atorgada per la Diputació de València.
 • P: puntuació total obtinguda en els criteris tècnics de l’apartat 4.

En la modalitat B, s’estableix un terme fix finançable de 10.000€ per sol·licitud (IVA inclòs), al qual s’afegirà un terme variable de fins a 5.000€ (IVA inclòs), que serà directament proporcional al nombre de punts obtinguts en la valoració dels criteris tècnics. El total de la quantia concedida resultarà de sumar els termes fix i variable fins a esgotar la consignació pressupostària prevista per a aquest fi.

S’aplicarà la següent fórmula:

V = (P x 5.000€) / 100

Sent:

 • V: quantia del terme variable atorgada per la Diputació de València.
 • P: puntuació total obtinguda en els criteris tècnics de l’apartat 4.

Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import concedit a conseqüència de modificacions o desviacions durant la fase de redacció del PLGRDA serà assumit íntegrament pel beneficiari.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.2).
 1. Informe tècnic en model oficial, subscrit per tècnic/a competent, sobre les actuacions realitzades per l’entitat sol·licitant en matèria de gestió de residus en els últims tres anys (2019, 2020 i 2021), fora de l’àmbit de l’estratègia REACCIONA.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 5 mesos de l’endemà al de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria REACCIONA.

Publicitat per part dels beneficiaris

La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.