L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, una convocatòria única que regula la concessió de fins a 8 línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a la implantació d’actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.

Subvenció per a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis forestals

Objecte, fi i modalitats de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva, en la modalitat de prorrateig de l’import màxim entre els possibles beneficiaris, fins a esgotar el crèdit disponible per a actuacions en matèria de gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2020.

S’estableixen dos modalitats:

A. Actuacions de gestió forestal sostenible.

A.1. TREBALLS de conservació, manteniment i aprofitament forestal.

A.1.1. Reparació d’elements de la xarxa viària forestal (senders, camins i pistes forestals) necessària per a la conservació, el manteniment i l’aprofitament forestal.

A.1.2. Actuacions silvícoles d’ajuda i generació de cicles ecosistèmics o restauració del potencial forestal: desbrossaments, aclarida de plançoneda, aclarida de millora, tall selectiu, selecció de brostes i brots, desbrossament d’herba o bardisses del sotabosc, esporgades, preparació de fusta i desembosc.

A.1.3. Tall de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendis forestals i danys biòtics. Retirada i eliminació de materials afectats.

A.1.4. Retirada i eliminació d’espècies invasores.

A.1.5. Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos complementaris a la gestió forestal.

A.1.6. Condicionament, protecció i defensa de sòls. Manteniment de construccions de bioenginyeria per a la retenció de sòl.

A.1.7. Manteniment de construccions d’obra civil.

A.1.8. Arreplega i eliminació de residus.

A.1.9. Manteniment de repoblacions forestals.

A.1.10. Redacció d’instruments tècnics d’ordenació o protecció: estudis d’ordenació forestal, plans tècnics d’ús del medi natural, memòries per a sol·licitar declaracions de paratge natural municipal i plans locals de prevenció d’incendis forestals.

A.2. INVERSIONS de conservació, millora i aprofitament forestal.

A.2.1. Reforestació i reposició de falles: plantació d’espècies secundàries arbustives i arbòries (autòctones frondoses, rebrotadores…), millora de pastures, faenes silvícoles i sembres.

A.2.2. Plantacions per a l’aprofitament de productes forestals o agroforestals (plantacions per a fusta i biomassa, sureres, plantacions micorrizades per a l’aprofitament micològic, mel·líferes, baies, esparregueres, aromàtiques i altres actuacions que afavorisquen l’aprofitament per a la recol·lecció i la primera transformació).

A.2.3. Creació de punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos complementaris a la gestió forestal sostenible.

A.2.4. Actuacions o construccions de bioenginyeria per a la retenció del sòl i altres accions complementàries.

A.2.5. Inversions en àrees recreatives, hàbitats d’interés, senders i miradors: cartells, mobiliari forestal, closos i proteccions.

A.2.6. Instal·lació de refugis per a quiròpters.

A.2.7. Obra civil i inversions per a la millora del medi natural o els aprofitaments forestals.

A.2.8. Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a la conservació, la millora i l’aprofitament forestal.

B. Actuacions de prevenció d’incendis forestals.

Els treballs i les inversions de prevenció d’incendis forestals subvencionables han d’estar contemplats dins del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (d’ara en avant, PLPIF) del municipi sol·licitant. No obstant això, les inversions classificades en els punts B.2.3 i B.2.4 queden exemptes d’aquesta condició.

B.1. TREBALLS de prevenció d’incendis forestals.

B.1.1. Reparació de vies forestals.

B.1.2. Manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals i d’actuacions d’obra civil i de bioenginyeria que siguen infraestructures de prevenció d’incendis forestals o en formen part.

B.1.3. Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals.

B.1.4. Manteniment de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes (àrees tallafocs, faixes auxiliars, interfície urbana-forestal…).

B.1.5. Actuacions silvícoles de prevenció d’incendis forestals: desbrossaments, aclarida de plançoneda, aclarida de millora, tall selectiu, selecció de brostes i brots, desbrossament d’herba o bardisses del sotabosc, esporgades, preparació de fusta i desembosc.

B.1.6. Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible per a la prevenció d’incendis mitjançant pastura.

B.1.7. Arreplega i eliminació de residus.

B.1.8. Redacció de la revisió dels PLPIF aprovats i de Plans d’Actuació Municipal (PAM) davant del risc d’incendis forestals.

B.2. INVERSIONS de prevenció d’incendis forestals.

B.2.1. Actuacions puntuals i construccions d’obra civil i de bioenginyeria.

B.2.2. Creació de punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals.

B.2.3. Obra civil i inversions per a la millora del medi natural o els aprofitaments forestals.

B.2.4. Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a treballs de prevenció d’incendis forestals.  

El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar tots els permisos i les autoritzacions necessaris per a fer els treballs o executar les inversions objecte de la subvenció en el moment en què es requerisquen. Cap de les actuacions, ja siga de manteniment o d’inversió, podrà començar sense haver obtingut tots els permisos i les autoritzacions que establisca la normativa vigent.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València i que, segons l’article 55.3 de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, tinguen l’obligació d’aprovar i desenvolupar els PLPIF.

Podran, per tant, optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que no estiguen inclosos en la llista de municipis exempts de redactar un PLPIF publicada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Només podran optar a la modalitat A els municipis forestals, segons la definició indicada abans, de menys de 20.000 habitants i amb més de 25 hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal.

Només podran optar a la modalitat B els municipis forestals, segons la definició indicada abans, que tinguen aprovat el PLPIF a 15 de març del 2020, independentment de la seua població. Es tracta dels municipis inclosos en l’Annex 11.​

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació. Les quantitats assignades es refereixen a la quantia que podrà sol·licitar-se com a màxim per municipi per a cada línia d’actuació.

MODALITAT A

1. Població: Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019.

Fins a 500: 2,5 punts.

De 501 a 1.000: 2,0 punts.

De 1.001 a 2.500: 1,5 punts.

De 2.501 a 5.000: 1,0 punts.

De 5.001 a 10.000: 0,5 punts.

10.001 o més: 0 punts.

2. Planificació forestal: Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis que tenen aprovats instruments tècnics de gestió forestal de les muntanyes d’utilitat pública (MUP) de titularitat municipal vigents el mes de juny del 2019. La font d’informació sobre açò és la web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, l’enllaç de la qual, en el moment de la publicació de la present convocatòria, en l’enllaç.

www.agroambient.gva.es/documents/20551003/166252951/Listado+de+proyectos+de+ordenaci%C3%B3n+y+planes+t%C3%A9cnicos+de+gesti%C3%B3n+forestal+aprobados+%28junio+2019%29/e0e7f191-361e-4180-b10a-1b6f933eb37c

La puntuació màxima en aquest apartat és de 5 punts, que obtenen els municipis següents: Albalat dels Tarongers, Bicorp, Bolbaite, Castielfabib, Chelva, Domeño, Enguera, Moixent, Navarrés, Sinarcas, Titaguas, Tuéjar i Utiel.

Amb projecte d’ordenació o pla tècnic de gestió forestal: 5 punts.

Sense instrument tècnic de gestió forestal: 0 punts.

3. Espais protegits: es consideren prioritàries les actuacions en els municipis que tenen alguna figura de protecció. La puntuació màxima en aquest apartat és de 3 punts.

Amb declaració d’algun Paratge Natural Municipal (PNM): 2 punts.

Amb declaració d’algun Parc Natural (PN): 1 punt.

Municipis forestals de menys de 20.000 habitants amb PNM: Alcublas, Barxeta, Benimodo, Camporrobles, Casas Altas, Castelló de Rugat, Castielfabib, Chiva, Chulilla, Corbera, Enguera, Estubeny, Llaurí, Llombai, Llutxent, Manuel, Montesa, Montitxelvo, Navarrés, Pinet, Puçol, Quatretonda, Siete Aguas, Terrateig, Tuéjar, Vilamarxant i Yátova.

Municipis forestals de menys de 20.000 habitants amb PN: Albal, Albalat dels Tarongers, Algímia d’Alfara, Benaguasil, Bocairent, Chera, l’Eliana, Estivella, Gàtova, Gilet, Marines, Nàquera, Olocau, Pedralba, Puebla de San Miguel, Segart, Serra, Sot de Chera, Torres Torres, Venta del Moro, Vilamarxant i Villargordo del Cabriel.

4. Superfície de MUP de titularitat municipal: Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis amb major superfície de muntanyes d’utilitat pública (MUP) de titularitat municipal segons la cartografia del Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). La baremació d’aquest apartat és:

Superfície forestal de MUP de titularitat municipal (SF MUP) /1000

El resultat és una llista de 81 municipis en què la fórmula de repartiment considera una assignació de 15.000 € per municipi (en conjunt per a subvencions d’actuacions de tipus A.1 i A.2). La resta del pressupost disponible es reparteix proporcionalment als punts obtinguts en la qualificació final de tots els criteris descrits. Una vegada obtingut el total de subvenció màxima, sumades les assignacions A.1 i A.2, es reparteix entre les dos fins a esgotar 2.000.000 €.

La valoració per a cada municipi s’obté amb la fórmula següent:

TOTAL € AJUDA MÀXIMA PER AL MUNICIPI = 15.000 € + (punts totals obtinguts en la baremació x valor del punt)

Valor del punt = (quantitat total a repartir per punts) / (suma total dels punts dels municipis)

Quantitat total a repartir per punts = (pressupost disponible per a l’actuació de tipus A) – (nombre de municipis considerats (81)                     x 15.000 €)

L’Annex 9 mostra una taula amb els resultats finals de la valoració.

MODALITAT B

1. Població: Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis amb menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019.

Fins a 500: 2,5 punts.

De 501 a 1.000: 2,0 punts.

De 1.001 a 2.500: 1,5 punts.

De 2.501 a 5.000 1,0 punts.

De 5.001 a 10.00: 0,5 punts.

10.001 o més: 0 punts.

2. Superfície forestal total: Es consideren prioritàries les actuacions en els municipis amb major superfície forestal total segons la cartografia del Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).

Superfície forestal total (SFT) / 1000

En aquesta modalitat, es consideren només els municipis que tenen aprovat un PLPIF.

El resultat és un llista de 32 municipis, en la qual la fórmula de repartiment considera una assignació de 35.000 € per municipi (en conjunt per a subvencions d’actuacions de tipus B.1 i B.2). La resta del pressupost disponible es reparteix proporcionalment als punts obtinguts en la qualificació final de tots els criteris. Una vegada obtingut el total de subvenció màxima, sumades les assignacions B.1 i B.2, es reparteix entre aquestes dos fins a esgotar 2.000.000 €.

La valoració per a cada municipi s’obté amb la fórmula següent:

TOTAL € AJUDA MÀXIMA PER AL MUNICIPI = 35.000 € + (punts totals obtinguts en la baremació x valor del punt).

Valor del punt = (quantitat total a repartir per punts) / (suma total dels punts dels municipis)

Quantitat total a repartir per punts = (pressupost disponible per a l’actuació de tipus B) – (nombre de municipis considerats (32) x 35.000 €)

L’Annex 10 mostra una taula amb els resultats finals de la valoració.

Despeses subvencionables

La realització dels treballs i les inversions per als quals s’haja concedit la subvenció serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari, tant si s’encarreguen a empreses d’obres i serveis com si es fan amb mitjans propis. En qualsevol cas, els treballs forestals han de ser dirigits i supervisats per professionals que compten amb capacitació forestal.

Es consideren també subvencionables les despeses de redacció de projectes i altres documents tècnics i de direcció facultativa o altres certificats tècnics d’execució quan la normativa els exigisca per a obtindre permisos i autoritzacions o per a adjudicar o contractar els serveis o l’execució de les obres. Tot això, sempre que es duguen a terme les inversions o actuacions projectades o definides en eixos documents. Aquest últim requisit no s’aplicarà als documents tècnics subvencionables del tipus A.1.10.

Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1.1.2020 i la finalització del termini d’execució.

Sol·licitud

En la identificació de les actuacions, especialment en la localització, s’evitaran termes genèrics i ambigus com «neteja de muntanya», «condicionament del terreny», «reparació d’elements», «treballs en la muntanya», etc.

Les actuacions de tipus A i B es codificaran clarament segons l’apartat 1 de la present convocatòria. A les de tipus B, excepte les inversions B.2.3 i B.2.4, se’ls assignarà la mateixa denominació que s’utilitza en el PLPIF aprovat.

Atés que l’acreditació, tant del compliment dels requisits per a sol·licitar les ajudes com dels criteris de distribució de fons, es fa sobre la base de documentació pública de les administracions competents, en el cas que hi haguera un error o una omissió, l’ajuntament afectat podrà presentar la sol·licitud i acreditar les dades reals adjuntant una certificació emesa per l’administració competent.

Quan la despesa subvencionable de l’actuació supere la quantitat preassignada, la diferència anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, que delimitarà clarament l’import i els conceptes objecte de subvenció.

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

1. Sol·licitud seguint els criteris de la convocatòria (Annex 4.5).

2. Certificat de la Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari «inversions reals» (Annex 5).

3. Les ajudes sol·licitades per a inversions de tipus A.2 i B.2 i les referides a treballs de conservació, manteniment i aprofitament forestal de tipus A.1 hauran d’executar-se en sòl de propietat municipal, cosa que caldrà justificar amb una certificació acreditativa de la titularitat dels terrenys (Annex 8).

4. Declaració responsable que diga que l’ús a què es destinaran les inversions de tipus A.2.7 i A.2.8 serà exclusivament per a treballs relacionats amb la gestió forestal i, en el cas de les B.2.3 i B.2.4, exclusivament per a treballs relacionats amb la prevenció d’incendis forestals.

Modificació de la resolució

Qualsevol modificació de les actuacions subvencionades requerirà l’autorització prèvia i expressa de la Diputació de València i podrà donar lloc a la modificació de la memòria durant el termini de justificació.

Només s’admetran modificacions que estiguen obligades per condicionants continguts en les autoritzacions formulades per les administracions públiques competents i que siguen necessàries per a dur a terme les actuacions.

Així mateix, podrà donar lloc a la modificació de la concessió de la subvenció l’alteració de les condicions estimades per a concedir les ajudes i, si escau, la concurrència de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als sis mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

A cada municipi li correspondrà justificar, segons el total de la subvenció concedida, per tots els conceptes de les dos línies d’ajudes d’acord amb el model publicat en la pàgina web www.dival.es/medio-ambiente/medi-ambient, que especificarà els documents requerits per a cada modalitat d’acord amb l’OGS.

En tot cas, per a qualsevol de les modalitats, caldrà aportar:

1. Memòria de les actuacions subscrita per la Secretaria de la corporació amb el contingut següent:

a. Justificació tècnica i descripció de l’actuació amb els mesuraments necessaris i dades cadastrals d’emplaçament.

b. Valoració econòmica amb preus unitaris descompostos i pressupost per capítols.

c. Plans a escala de situació, emplaçament, planta i definició d’elements, amb còpies en format digital .kml, .kmz o .shp.

d. Annex fotogràfic de l’estat actual.

2. Còpia de les autoritzacions concedides per les administracions competents exigides per la normativa per a dur a terme les actuacions o, si escau, certificació de la Secretaria municipal que acredite que no són necessàries.

3. En el cas d’adquisició de béns, memòria tècnica amb la descripció del bé, les seues característiques tècniques i un breu reportatge fotogràfic en què figure la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient col·locada en un lloc ben visible.

4. Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.5).

5. Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació indicada en el paràgraf anterior per un import almenys de la subvenció concedida, i la documentació acreditativa del pagament.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat les actuacions en matèria de gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.