Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca 6 línies de subvenció, en aquesta primera fase, per a actuacions relacionades amb l’energia, la gestió de residus, la mobilitat sostenible, els espais naturals, el cicle integral de l’aigua i l’educació ambiental. En una segona fase es convocaran altres línies de subvenció de l’Àrea de Medi Ambient.

Subvenció per a la certificació energètica d’edificis municipals

Objecte i fi

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la certificació energètica d’edificis municipals en l’exercici 2021.

El seu fi és conéixer l’estat real dels edificis municipals i les seues possibilitats de millora utilitzant la ferramenta de la certificació energètica.

Els edificis que es vullguen certificar energèticament hauran de ser de propietat municipal, tindre una superfície construïda superior als 250 m², no tindre cap tipus de protecció urbanística i ser freqüentats habitualment pel públic.

L’ajuntament haurà de fer la certificació d’eficiència energètica dels edificis d’acord amb el Reial Decret 235/2013, i els inscriurà en el Registre de Certificació Energètica d’Edificis de la Comunitat Valenciana amb el procediment d’inscripció establit, inclòs el pagament de la taxa corresponent. Caldrà haver fet el registre després de l’1 de gener de 2021. També caldrà exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica obligatòriament en un lloc destacat i ben visible pel públic.

El certificat d’eficiència energètica d’edificis es farà utilitzant qualsevol ferramenta informàtica reconeguda pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

Així mateix, caldrà incloure una proposta valorada econòmicament de les inversions recomanades i els estalvis generats en termes econòmics i d’emissions de CO2.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

Criteri Punts
Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies 1
Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal o de titularitat de la mancomunitat amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es 1
Ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques aprovada 1
No haver sigut beneficiari en convocatòries anteriors
    Convocatòria de 2020 1
    Convocatòria de 2019 ni 2020 2
Per habitants:
    Fins a 1.000 5
    De 1.001 a 3.000 4
    De 3.001 a 5.000 3
    De 5.001 a 10.000 2
    De 10.001 a 20.000 1
    Més de 20.001 0

En les sol·licituds de les mancomunitats, la baremació per habitant serà la suma dels municipis que la formen:

Per habitants:
    Fins a 5.000 5
    De 5.001 a 10.000 4
    De 10.001 a 15.000 3
    De 15.001 a 20.000 2
    Més de 20.001 1

Així mateix, per a obtindre la màxima puntuació tots els municipis de la mancomunitat hauran d’haver subscrit el Pacte de les Alcaldies i haver aprovat l’ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

En cas d’empat entre dos o més municipis/mancomunitats, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis/les mancomunitats de menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si una sol·licitud haguera hagut de ser esmenada a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 

Despeses subvencionables

La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari.

La subvenció es concedeix amb les limitacions següents:

 1. La despesa subvencionable inclou la qualificació energètica de l’edifici i la redacció dels documents per a la seua certificació i inscripció en el Registre oficial.
 2. Es consideraran despeses subvencionables l’IVA i el cost d’inscripció en el Registre oficial, que hauran d’assumir els ajuntaments.
 3. L’import màxim que es concedirà a cada ajuntament es calcularà d’acord amb la taula següent (la superfície es refereix als metres quadrats construïts de l’edifici o part de l’edifici que es vol certificar):
Superfície (m2) Import (€)
De 250,01 a 500,00 627,00
De 500,01 a 800,00 985,00
De 800,01 a 1.200,00 1.336,00
De 1.200,01 a 3.000,00 1.685,00
3.000,01 o més 2.000,00
 1. Si es vol certificar més d’un edifici, l’import màxim que es concedirà a cada ajuntament serà de 3.000 €.
   

  Si les sol·licituds d’un ajuntament superen els 3.000 €, es descartaran, si escau, les sol·licituds que calga per a no superar aquest límit màxim, començant per les de menor import.

El nombre màxim d’edificis per als quals es podrà sol·licitar la subvenció és de 3.

Per a la concessió de l’ajuda es valoraran, únicament, les superfícies i els usos reflectits en la fitxa cadastral en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

 1. Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.2).
 2. Fitxa cadastral obtinguda en la seu electrònica del Cadastre.
 3. Certificat de la titularitat municipal de l’edifici, de l’ús de l’immoble i de la superfície de cadascun dels usos que es vol certificar.
 4. Informe o declaració en què conste que la fitxa cadastral està actualitzada i replega la realitat de l’ús i les condicions de l’edifici.

Opcionalment, per a obtindre la puntuació màxima, caldrà aportar:

 1. Informe, subscrit per tècnic/a competent, indicant que tots els punts de consum elèctric municipal o de titularitat de la mancomunitat tenen subministrament d’energia d’origen 100% renovable detallant els CUPS i la/es comercialitzadora/es, junt amb el certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la/es comercialitzadora/es.
 2. Certificació de l’acord plenari d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als quatre mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Relació de despeses i inversions emplenada i certificada (Annex 6.2).
 2. Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia-Presidència de la corporació, justificativa del compliment de les condicions establides en la concessió de la subvenció, en la qual s’indiquen les activitats realitzades i els resultats assolits. S’acompanyarà amb:
 1. Justificant del registre en l’IVACE amb l’etiqueta energètica obtinguda.
 2. Justificant de pagament de la taxa de registre.
 3. Informe del certificat energètic obtingut en format pdf.
 4. Fotografia que mostre l’etiqueta d’eficiència energètica col·locada en un lloc destacat i ben visible pel públic.
 5. Informe de millores en format pdf, les quals, obligatòriament, han d’estar quantificades econòmicament.
 6. Selecció d’una mesura d’eficiència energètica signada pel tècnic/per la tècnica certificador/a, que reflectisca la informació següent (Annex 7):
 1. Consum energètic estalviat corresponent a la implementació de la millora (kWh/any).
 2. Emissions de CO2 evitades (tCO2).
 3. Pressupost detallat per partides per a posar en marxa les millores indicades.
 4. Període de retorn de la inversió calculat a partir de la fórmula següent: taxa de retorn (anys) = inversió estimada (€) / estalvi anual (€/any).
 1. Factura dels treballs fets emesa pel tècnic/per la tècnica certificador/a i documentació acreditativa del pagament.
 2. Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

Si algun dels documents, i especialment l’informe del certificat energètic i els informes del/la tècnic/a certificador/a (documents 2c, 2e i  2f), no compleix una qualitat mínima a criteri de la comissió de valoració, amb la qual cosa s’incompliria el fi de la subvenció descrit en l’apartat 1, aquesta comissió podrà donar per no justificada la subvenció i per tant, es perdrà el dret a cobrar-la total o parcialment per falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 30 de la Llei General de Subvencions i l’article 27 i següents de l’OGS de la Diputació de València.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat la certificació energètica, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.

En aquest sentit, la Diputació de València facilitarà als ajuntaments beneficiaris un suport per a col·locar l’etiqueta energètica. Aquest suport inclourà la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València i servirà per a exhibir-la al públic.