L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsa l’estratègia REACCIONA, una convocatòria única que regula la concessió de fins a 8 línies de subvenció, en règim de concurrència competitiva, per a la implantació d’actuacions relacionades amb l’energia, la mobilitat, la gestió de residus, la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua.

Subvenció per a la certificació energètica d’edificis públics municipals

Objecte, fi i modalitat de subvenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible per a la certificació energètica d’edificis públics municipals en l’exercici 2020.

El seu fi és conéixer l’estat real dels edificis municipals i les seues possibilitats de millora energètica utilitzant la ferramenta de la certificació energètica.

Els edificis que es vullga certificar energèticament hauran de ser de propietat municipal, tindre una superfície construïda superior als 250 m², no tindre cap tipus de protecció arquitectònica i ser freqüentats habitualment pel públic.

L’Ajuntament haurà de fer la certificació d’eficiència energètica dels edificis d’acord amb el Reial Decret 235/2013, i els inscriurà en el Registre de Certificació Energètica d’Edificis de la Comunitat Valenciana amb el procediment d’inscripció establit, inclòs el pagament de la taxa corresponent. Caldrà haver fet el registre després de l’1 de gener de 2020. També caldrà exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica obligatòriament en un lloc destacat i ben visible pel públic.

El certificat d’eficiència energètica d’edificis es farà utilitzant qualsevol ferramenta informàtica reconeguda pel Ministeri d’Indústria.

Així mateix, caldrà incloure una proposta valorada econòmicament de les inversions recomanades i els estalvis generats en termes econòmics i d’emissions de CO2.

Requisits

Podran optar a aquestes ajudes els municipis i les entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal de la província de València (no poden optar-hi les mancomunitats) que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València.

Criteris de baremació

La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a continuació.

La puntuació màxima serà de 10 punts:

 • Per estar adherit a la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat o haver sol·licitat l’adhesió abans de l’1 de gener de 2020: 1 punt.
 • Per haver subscrit el Pacte de les Alcaldies: 1 punt.
 • Subministrament elèctric en tots els punts de consum municipal amb certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de la comercialitzadora: 1 punt.
 • No haver sigut beneficiat en la convocatòria del 2019: 1 punt.
 • Per habitants:

​Fins a 1.000: 6 punts.

De 1.001 a 3.000: 5 punts.

De 3.001 a 5.000: 4 punts.

De 5.001 a 10.000: 3 punts.

De 10.001 o més: 2 punts.

​Es consideren prioritàries les actuacions en municipis amb menor població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2019.

En cas d’empat entre dos o més municipis, els criteris de desempat són:

 • Tindran preferència els municipis de menor població.
 • En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el Registre General de la Diputació de València.
 • Si una sol·licitud haguera hagut de ser esmenada a requeriment de la Diputació de València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial. 

​​

Despeses subvencionables

La realització de les accions i inversions per a les quals s’haja concedit la subvenció serà de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari.

La subvenció es concedeix amb les limitacions següents:

a) La despesa subvencionable inclou la qualificació energètica de l’edifici i la redacció dels documents per a la certificació i la inscripció en el registre oficial.​

b) Es consideraran despeses subvencionables l’IVA i el cost d’inscripció en el registre oficial, que hauran d’assumir els ajuntaments.

c) L’import màxim que es concedirà a cada ajuntament es calcularà d’acord amb la taula següent (la superfície es refereix als metres quadrats construïts de l’edifici o part de l’edifici que es vol certificar):​

d) Si es vol certificar més d’un edifici, l’import màxim que es concedirà a cada ajuntament serà de 3.000 €.

Si les sol·licituds d’un ajuntament superen els 3.000 €, es descartaran, si escau, les sol·licituds que calga per a no superar aquest límit màxim, començant per les de menor import.

Sol·licitud

Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

1. Sol·licitud amb l’autobaremació seguint els criteris de puntuació de la convocatòria, la tipologia i la ubicació de la instal·lació (Annex 4.2).

2. Certificat de la titularitat municipal de l’edifici, de l’ús de l’immoble i de la superfície de cadascun dels usos que es vol certificar, amb la fitxa cadastral obtinguda en la seu electrònica del Cadastre.

3. Informe o declaració en què conste que la fitxa cadastral està actualitzada i arreplega la realitat de l’ús i les condicions de l’edifici.

Opcionalment, per a obtindre la puntuació màxima, caldrà aportar:

4. Contracte amb la comercialitzadora i certificat de garantia d’origen 100% renovable (GdO) de tots els punts de consum elèctric municipal.

Termini i forma de justificació

El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als tres mesos de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:

1. Relació de despeses i inversions omplida i certificada (Annex 6.2).

2. Una memòria d’actuació subscrita per la Secretaria de la corporació, justificativa del compliment de les condiciones imposades en la concessió de la subvenció, en la qual s’indiquen les activitats fetes i els resultats obtinguts, que inclourà:

a. Justificant del registre en l’IVACE amb l’etiqueta energètica obtinguda.

b. Justificant de pagament de la taxa de registre.

c. Informe del certificat energètic obtingut en format PDF.

d. Fotografia que mostre l’etiqueta d’eficiència energètica col·locada en un lloc destacat i ben visible pel públic.

e. Informe de millores en format PDF, les quals, obligatòriament, han d’estar quantificades econòmicament.

f. Selecció d’una mesura d’eficiència energètica signada pel tècnic certificador, que reflectisca la informació següent (Annex 7):

 • I.  Consum energètic estalviat corresponent a la implementació de la millora (kWh/any).
 • II. Emissions de CO2 evitades (tCO2).
 • III. Pressupost detallat per partides per a mamprendre les millores indicades en l’auditoria.
 • IV. Període de retorn de la inversió calculat a partir de la fórmula següent: taxa de retorn (anys) = inversió estimada (€) / estalvi anual (€/any).

3. Factura dels treballs fets emesa pel tècnic certificador i documentació acreditativa del pagament.

Si algun dels documents, i especialment l’informe del certificat energètic i els informes del tècnic certificador (documents 2c, 2e i  2f), no compleix una qualitat mínima a criteri de la comissió de valoració, amb la qual cosa s’incompliria el fi de la subvenció descrit en l’apartat 1, aquesta comissió podrà donar per no justificada la subvenció i per tant es perdrà el dret a cobrar-la totalment o parcialment en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en l’article 30 de la Llei General de Subvencions i l’article 27 i següents de l’OGS de la Diputació de València.

Publicitat per part dels beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota la informació, la documentació i la publicitat pròpia que la Diputació de València ha subvencionat la instal·lació, amb la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient en un lloc ben visible.

En aquest sentit, la Diputació de València facilitarà als ajuntaments beneficiaris un suport per a col·locar l’etiqueta energètica. Aquest suport inclourà la imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València i servirà per a exhibir-la al públic.